Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Elitní jednotka - Tropa de Elite

Elitní jednotka - Tropa de Elite

Nestává se tak čas­to, že by bra­zil­ský film pře­vál­co­val evrop­ský fes­ti­val s tako­vou ver­vou, jako ty domá­cí za oce­á­nem, leží­cí na jiném kul­tur­ním mil­ní­ku. Elitní jed­not­ka s pře­hle­dem vybra­la domá­cí ceny a po odpro­mí­tá­ní na loň­ském Berlíně si tvůr­ci pře­kva­pi­vě odnes­li Zlatého med­vě­da. Tak čím jiným začí­nat, něž zana­dá­vá­ním nad neschop­nou čes­kou dis­tri­bucí, kte­rá ačko­li po divác­kém ohla­su na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu avi­zo­va­la uve­de­ní fil­mu u nás, nako­nec vyho­ře­la. Aplaus.

22 zhar­vestro­va­ných fil­mo­vých cen, to už samo­zřej­mě musí něco zna­me­nat! Je nut­né říct, že latin­sko­a­me­ric­ký film se posled­ní deká­du sna­ží najít svo­jí tvář v rea­lis­mu a sle­do­vat pro­blémy v prou­du, kte­rý neje­den západ­ní časo­pis ozna­ču­je za dal­ší „novou vlnu“. Tyhle ten­den­ce jsou v Elitní jed­not­ce zřej­mé, když se začne mlu­vit o poli­cej­ních zása­zích ve fave­lách (rio­deja­nier­ské slumy), bude to o drs­né rea­li­tě gan­gů, drog a jejich obě­tí na všech fron­tách. Určitě téma, kte­ré neza­pad­ne do rodin­ných víken­do­vých plá­nů. O to víc, jestli­že to nato­čil pro­dukč­ní tým dří­věj­ší­ho jiho­a­me­ric­ké­ho soci­ál­ní­ho horo­ru Města bohů.
Sociologická stu­die Paulo Linse o jeho domá­cím rio­da­ji­ner­ském nej­drs­něj­ším slu­mu nazý­va­ném Cidade de Deus řeši­la stej­né pro­stře­dí z dru­hé stra­ny. Štáb fil­mem re-mapoval časo­vou linii 60.-80.lét zarůs­tá­ní gan­gů do živo­ta kon­krét­ní feve­ly a její pro­mě­nu v ohnis­ko stře­tů všech pro­ti všem. Scénář Elitní jed­not­ky pra­cu­je podob­ně se zážit­ky André Batisty, Rodrigo Pimentela a Luiz Eduardo Soarese (kni­ha „Elite da Tropa“), kte­ří zaži­li nedáv­nou his­to­rii potla­če­ní dro­go­vých kar­te­lů z per­spek­ti­vy poli­cej­ní spe­ci­ál­ní jed­not­ky. Estetika obou fil­mů se stře­tá­vá pod úpra­va­mi scé­náris­ty Bráulio Mantovanim, i když solid­ní měrou se do pro­ce­su zapo­jil ten­to­krát i reži­sér fil­mu José Padilha, kte­rý má za sebou pro změ­nu doku­men­tár­ní film s pří­buz­ným téma­tem, Bus 174.

Jak sme již řek­li, zatím­co Město bohů bylo pro­ple­te­né dět­mi a dospě­lý­mi, pro­zkou­má­va­jí­cí­mi poten­ci­ál obcho­du s koka­i­nem, mari­hu­a­nou a zbra­ně­mi, Elitní jed­not­ka do toho­to hoto­vé­ho pro­stře­dí sko­čí po hla­vě. A to doslo­va. Představuje zko­rum­po­va­nou neor­ga­ni­zo­va­nou poli­cej­ní struk­tu­ru, kdy v cen­t­ru Ria jed­not­li­vé okrsky boju­jí o výpal­né, kon­t­ro­lu nad stát­ní­mi peně­zi, kte­ré pak kapi­tá­ni zpro­ne­vě­ří a rizi­ko­vé fave­ly nechá­va­jí na pospas dro­go­vým gan­gům. Svět poli­cej­ní šme­li­ny pro­zkou­má­vá­me postup­ně s kade­ty Netem a André Matiasem, že to není jed­nak ide­ál­ní prá­ce, ani ide­ál­ní život, zjiš­ťu­jí oba hod­ně rych­le, i když tady divák v téhle fázi může najít aspoň něja­ký ten vtip pro odleh­če­ní jinak syro­vé­ho dra­ma. Neto je žive­ný hor­ko­krev­nos­tí a nasa­ze­ním, André Matias zas smys­lem pro spra­ve­dl­nost a potře­bou chod věcí měnit, pro­to také stu­du­je po odpo­led­ních prá­va na ško­le.
V momen­tě, kdy dosta­nou pod palec oprav­nu poli­cej­ních aut, kde bez pro­střed­ků mají ze tří nepo­jízd­ných aut stlouct čty­ři, vymys­lí, že není od věci obrat nad­ří­ze­né o týden­ní výpal­né. Skončí u škrá­bá­ní bram­bor v kuchy­ni. Jestliže se roz­hod­nou na vlast­ní pěst krýt své­ho kapi­tá­na, roz­pou­ta­jí pře­střel­ku s auto­ma­tic­ký­mi puš­ka­mi upro­střed favel. Tehdy se pro­tnou s para­lel­ním pří­bě­hem kapi­tá­na elit­ních jed­no­tek BOPE Nascimenta, kte­rý pře­střel­ku tvr­dě vyře­ší. Neto a André Matias jsou fas­ci­no­vá­ni dis­ci­pli­no­va­nos­tí BOPE a roz­hod­nou se jít do výcvi­ku. Ideálně pro Nascimenta, kte­rý je nao­pak v situ­a­ci, kdy kaž­dý dal­ší výlet do favel nese s psy­chic­kou újmou a hle­dá za sebe náhra­du..

Elitní jed­not­ka urči­tě nejed­ná ani s jed­nou stra­nu v ruka­vič­kách. Úplatkářství, obchod s poli­cej­ním vyba­ve­ním a nebez­peč­né hry uvnitř poli­cie napros­to nese­dí s obra­zem stráž­ců záko­na. Naopak, Nascimentova BOPE tuhle „zba­bě­lou smeč­ku“ nepo­va­žu­je za moc víc, než jsou samot­ní dea­le­ři v rio­deja­nier­ských slu­mech. Až to vytvá­ří dojem, že to na jihu Ameriky fun­gu­je ve sty­lu, jest­li vás neo­kra­de kluk se samo­pa­lem, tak to urči­tě udě­lá za dal­ším rohem poli­cajt s pis­to­lí. Samozřejmě naro­dit se do fave­ly je o živo­tu s nožem na krku a pyt­li koka­i­nu v kap­se, při­nejmen­ším se ale­spoň nějak s jed­ním z mno­ha gan­gů zaplést.
Právě Nascimento, kte­rý má vše­ho po krk a je tako­vým pro­to­ty­pem soci­ál­ní obža­lo­by (ve smys­lu potře­by kober­co­vé­ho nále­tu na fave­ly), má dru­hou stra­nu tvá­ře v ženě čeka­jí­cí jeho prv­ní dítě a se svo­jí pra­cí má už zdra­vot­ní pro­blémy. Jestli je to dosta­teč­ný důvod pro názo­ry hra­ni­čí­cí s radi­ka­lis­mem a čemu to pomů­že, je mož­ná podob­ná úva­ha, jako jest­li je Walt Kowalski z Gran Torina oprav­do­vý hrdi­na.

V momen­tě kdy BOPE akč­ně zasa­hu­je ve fave­lách, Elitní jed­not­ka se jed­nak nebrá­ní vizu­ál­ní atrak­ti­vi­tě akce gra­do­va­né nájezdy a zrych­lu­jí­cím se stři­hům na detai­ly, nicmé­ně samo­zřej­mě pro­ble­ma­ti­zu­je tvr­dost zása­hů poli­cie vůči zlo­čin­cům pro­ti své vůli. A i když nemu­sí pat­nác­ti­le­té­ho dea­le­ra pří­mo zastře­lit, udě­lá to urči­tě jeho domov­ský gang, až se vrá­tí z výsle­chu. Ať už ale film začne obvi­ňo­vat pro­hni­lé poli­caj­ty nebo devas­to­va­né soci­ál­ní pomě­ry favel, ačko­liv vyzní­vá, že daná situ­a­ce je zaslou­že­ným výsled­kem jejich nechtě­né spo­lu­prá­ce, těž­ko se dá také úpl­ně sym­pa­ti­zo­vat s lid­mi, kte­ří pomě­řu­jí kva­li­ty pod­le toho, jest­li máte žalu­dek vystře­lit člo­vě­ku bro­kov­ni­cí z met­ru do obli­če­je. Na adre­su poli­cie (a BOPE obzvlášť) se potom během Matiasova stu­dia str­há­vá pole­mi­ka o ade­kvát­nos­ti suro­vých zása­hů, dá se ale říct, že film má spíš potře­bu BOPE omlou­vat a glo­ri­fi­ko­vat. Na hrubý pytel hru­bá zápla­ta.
Závěry si z Elitní jed­not­ky musí samo­zřej­mě kaž­dý udě­lat sám, pokud tedy indi­cie nepře­hléd­ne mezi mon­tá­že­mi eklek­tic­kých pře­stře­lek útoč­ných pušek mezi rytmy dubu. Mimochodem, za hud­bu Pedro Bromfmana skli­dil film také řadu oce­ně­ní. Samozřejmě by bylo laci­né, kdy­by tam všech­ny tyhle otáz­ky neby­ly, jejich zásad­ní důle­ži­tost v rám­ci celé­ho fil­mu ješ­tě pod­tr­hu­je pou­ži­tí voiceo­ve­ru Nascimenta. Zmínili jsme fil­mo­vý rea­lis­mus, kte­rý tady hra­je svo­jí roli jed­nak v rovi­ně námě­tu, jed­nak v auten­tic­kých natá­če­cích loka­cích, v kom­par­zu rekru­to­va­né­ho z „domo­rod­ců“ a v pou­ží­vá­ní ruč­ních 16mm kamer, kte­ré se stří­da­jí s 35mm. Kvalita fil­mo­vé­ho obra­zu je tak pro­měn­li­vá a pod­lé­há tem­pu obra­zu, s neuhla­ze­ným loo­kem se stá­vá fil­mo­vý obraz více auten­tic­kým.

Jedním z klí­čů úspě­chu Elitní jed­not­ky je autor­ská zku­še­nost s téma­tem, kte­ré­mu se tenhle okruh lidí už něja­kou dobu věnu­je a jejich náhled na pro­blém je, dá se říct, věr­ný. Zároveň je tu zřej­má pro­dukč­ní zku­še­nost s pra­cí v exte­ri­é­rech, kte­rá ve výsled­ku kva­li­tou pře­kva­pi­vě pře­sa­hu­je výprav­né kva­li­ty holly­wo­od­ských trhá­ků, pro před­sta­vu tře­ba nedáv­né digi­tál­ní Austrálie. Na filo­zo­fic­kou ideu se tu kaž­do­pád­ně nere­zig­nu­je a este­ti­ka nási­lí je jak oči­vid­ná, tak i potřeb­ná. Neztotožnit se s tako­vým vizu­ál­ním poje­tím tady pře­ne­se­ně zna­me­ná zaví­rat před pro­blémy svě­ta oči. S tím ale také sou­vi­sí, že kou­kat na Elitní jed­not­ku jako na akč­ní film, tak vás to jed­no­du­še pře­sta­ne v půl­ce bavit.
S natá­če­ním se pojí také nepří­jme­ná udá­lost, kdy byla vykra­de­na dodáv­ka štá­bu s 90-ti kusy zbra­ní, z toho 30 reál­ných. Zbývá jen dodat, že my šťast­něj­ší jsme si moh­li film s neskrý­va­ným pře­kva­pe­ním užít v Karlových Varech, kdo nebyl, musí si vypo­mo­ci sám a kam jinam sáh­nout, než na inter­ne­ty, kde se Elitní jed­not­ka vále­la dokon­ce ješ­tě dřív, než byl film finál­ně sestří­hán. Tentokrát byl ukra­den z kan­ce­lá­ří. V Riu není nic sva­té..

Brazilská Elitní jed­not­ka se dá ozna­čit za para­le­lu Města bohů, s kte­rým má spo­leč­né téma a význam­nou část tvůr­ců. Příběh čle­nů a kan­di­dá­tů zása­ho­vé jed­not­ky ope­ru­jí­cí mezi zko­rum­po­va­nou poli­cií a dro­go­vý­mi dea­le­ry na rio­deja­nier­ských před­měs­tích má zápach střel­né­ho pra­chu a i toho ben­zí­nu. Promptně stří­dá sviš­tě­ní kulek s dia­lo­gy (doslov­ně i obra­zem) o sta­vu bra­zil­ské spo­leč­nos­ti na okra­ji, kdy akce stří­dá v cyk­lech refle­xi.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Vložil Michal Frýdl, 2. Červen 2009 - 20:28

  • MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé4. října 2019 MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé ONDŘEJ PROVAZNÍK (1978) Narozen v Praze. Absolvoval žurnalistiku na FSV UK v Praze a obor scenáristika a dramaturgie na pražské FAMU. Debutoval společně s Martinem Duškem celovečerním […] Posted in Profily osob
  • Nejlepší Batmani18. září 2016 Nejlepší Batmani Včera celý svět slavil tzv. Batman Day a k této příležitosti vydávám opožděně článek o nejlepších hercích, co temného rytíře ztvárnili.10. Troy BakerFilmy: Lego DC Superheroes […] Posted in Kritický Klub
  • The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%20. července 2021 The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65% Studio Marvel nám po sérii WandaVision přináší další kousek ze skládanky 4. fáze MCU. A jak měl na starost předchozí seriál muž dohlížející na spíše ženskou stránku, tak zde má na povel tu […] Posted in TV Recenze
  • Kniha džunglí - první hrané zpracování animované klasiky28. prosince 2019 Kniha džunglí - první hrané zpracování animované klasiky Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Prušinovský20. února 2015 Jan Prušinovský „Jeden se snaží svůj život a co s ním neustále řešit a ten druhý to má absolutně na bábovce. Tohle Kryštof s Matějem nádherně vystihli,“ říká režisér Jan Prušinovský. Jan Prušinovský […] Posted in Rozhovory
  • Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto3. prosince 2017 Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto https://www.youtube.com/watch?v=HVyQYIZeQso&feature=youtu.be Posted in Trailery
  • 11 památných filmových momentů19. srpna 2018 11 památných filmových momentů Osobně moc nemám v lásce různé žebříčky "5 nejlepších filmů všech dob", či "10 věcí které nás baví na...". Zpravidla se jedná o dost plytký výčet věcí, které mají za úkol zaplácnout […] Posted in Články
  • SAG Awards 201730. ledna 2017 SAG Awards 2017 Další herecké ceny byly právě rozdány. Pojďme si shrnout, kdo se radoval tentokrát.Nejlepším herecké obsazení vyhrál film Skrytá čísla, který popisuje složité prosazování černošských […] Posted in Kritický Klub
  • Kronika rodu Spiderwicků –7. ledna 2009 Kronika rodu Spiderwicků – Kronika rodu Spiderwicků – Recenze 26.3.2008 recenze Přečteno: 134 krát […] Posted in Recenze
  • Podlé krátké povídky In the Lost Lands od George R. R....26. února 2021 Podlé krátké povídky In the Lost Lands od George R. R.... Podlé krátké povídky In the Lost Lands od George R. R. Martina vznikne film. Režírovat bude Paul W. S. Anderson (Resident Evil, Monster Hunter, Vetřelec vs. Predátor). Hlavní role ztvární […] Posted in Krátké filmové aktuality

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,17546 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53633 KB. | 24.01.2022 - 04:11:21