Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)

ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)

balcerova

„Záleží na tom, co chce­te zachra­ňo­vat“

 Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář?

Že držím v rukou krás­ný a zají­ma­vý scé­nář, a že si moc pře­ju ten film nato­čit. A taky jsem měla radost, že mi ho nabí­zí pan reži­sér Jiří Vejdělek, se kte­rým bych se zase po letech moh­la setkat.

 

Vaše posta­va se v prů­bě­hu fil­mu mění – z ženy, kte­rá pod­le vše­ho doká­za­la být nekom­pro­mis­ní a rázná, až po ženu, kte­rá pro záchra­nu rodi­ny udě­lá mno­hé. Jaká z těch poloh je vám vlast­něj­ší? Vlastně obě. Záleží na situ­a­ci a na tom, co člo­věk chce zachra­ňo­vat.

 To, co vás s vaší rolí spo­ju­je, ale­spoň se to tak zdá, je jaká­si akč­nost. Když něco chce­te udě­lat, udě­lá­te to. Nenaráží s tím člo­věk někdy u oko­lí?

Naráží, někdy to bývá i bolest­né, ale stej­ně to udě­lá­te.

 

Vaše posta­va vždy žila svou pra­cí. Pomohla tře­ba i vám prá­ce, když ode­šly děti z domo­va, aby si tam člo­věk nepři­pa­dal najed­nou sám?

Moje děti naštěs­tí z domo­va nikdy nadlou­ho neo­de­šly. Jen na zku­še­nou, učit se jazy­ky. Dodnes žije­me pod jed­nou stře­chou a nikdo z nás si, ale­spoň dou­fám, nikdy nepři­pa­dal sám.


Co pro vás bylo na ztvár­ně­ní vaší role nej­ob­tíž­něj­ší?

Časné ran­ní nástu­py trva­jí­cí celý měsíc! Téměř kaž­dé ráno se pře­su­nout na nové mís­to. Na jed­né desti­na­ci jsme neby­li déle, než 2 - 3 dny. Ale váž­ně: Vyrovnat se s nemo­cí své fil­mo­vé dce­ry. To bylo těž­ké, i když to byla naštěs­tí jen role.

 

Film je vlast­ně road movie – jak se vám v té sta­ré vol­ze jez­di­lo?

Obtížně. Ta volha zva­ná Carevna nemá posi­lo­va­če říze­ní ani brzd a páku řaze­ní má pod volan­tem. My dvě, zhýč­ka­né auto­ma­tic­ký­mi pře­vo­dov­ka­mi, jsme si napo­ví­da­ly, kam s tou řadí­cí pákou – naho­ru nebo dolů, nebo od sebe k sobě. Lovily jsme rych­los­ti (pou­ze tři), až maji­te­li Koljovi vstá­va­ly vla­sy hrů­zou na hla­vě. Ale byl to náš kama­rád a nikdy nám nevy­na­dal. Při prv­ní jízdě jsme mu volhu zava­ři­ly. Do rána musel vymě­nit chla­dič.

 

Napadlo vás někdy udě­lat si, podob­ně jako vaši posta­vu, výlet po dáv­ných mís­tech, dáv­ných zná­mých?

A víte, že mě to nedáv­no napadlo? Že bychom si s mojí sestrou moh­ly po tak asi šede­sá­ti letech zopa­ko­vat naši kaž­do­roč­ní ces­tu z již­ní Moravy na Vsetín, kam jsme jez­dí­va­ly k naše­mu táto­vi

v rám­ci, dneska nazý­va­né, stří­da­vé péče. Dneska by nás už táta bohu­žel v Brně neče­kal a zvládly bychom tu ces­tu samy a tře­ba navští­vi­ly kama­rá­dy, kte­ří nám na Vsetíně zby­li.

 

Jaká byla spo­lu­prá­ce s Jirkou Vejdělkem?

Jako vždy skvě­lá. On je maxi­ma­lis­ta, a to já mám ráda. Má taky ohrom­ný smy­sl pro humor, někdy až čer­ný, a to já taky ráda. Je peč­li­vě na natá­če­ní při­pra­ven a vyža­du­je to taky od celé­ho štá­bu. Ale když nám někdy rych­le a neza­dr­ži­tel­ně stou­pa­la mlha nad kra­ji­nou, kte­rou měl v plá­nu zachy­tit, nepře­j­te si to vidět. Ani sly­šet! (smích)

 

A jak se vám hrá­lo s Táňou Vilhelmovou?

Táňa je jed­na z nej­ta­len­to­va­něj­ších here­ček svo­jí gene­ra­ce. Byla jsem s ní téměř kaž­dý natá­če­cí den, jez­di­ly jsme spo­lu na plac, někdy jsme si spo­lu poví­da­ly, když neby­la chuť, mlče­ly jsme celou ces­tu. Byla radost s ní pra­co­vat. Táňa je ve svém pro­je­vu tak auten­tic­ká, že někte­ré scé­ny jsem pro­ží­va­la úpl­ně osob­ně. Hrálo se mi s ní krás­ně. Byla moc dob­rej par­ťák a moc jsem se od ní nau­či­la.

 

Jednou jste pro­zra­di­la, že se nera­da cho­dí­te na pre­mi­é­rách dívat na film. Proč?

Protože film je už hotov a nemůžu na něm nic změ­nit. To není diva­dlo, kde může­te kaž­dý večer něco zahrát jinak a scé­nu vylep­šit. Bojím se, jak to dopadlo. Raději čekám, jak film při­jmou divá­ci, to je pro mne důle­ži­té.

 

A pak se jde­te inko­gni­to do běž­né­ho kina podí­vat se na reak­ce?

Někdy se jdu na film podí­vat, jak fun­gu­je. Posadím se ve tmě do pub­li­ka a poslou­chám a pozo­ru­ju, jak ho vní­ma­jí divá­ci. Někdy rea­gu­jí pře­kva­pi­vě na jiných mís­tech, než jsme čeka­li, je to zají­ma­vé sle­do­vat.

 

Kdybyste měla pozvat na film divá­ky, na co bys­te je nalá­ka­la?

Na to, co Jirka Vejdělek tak umí, co jsem s ním zaži­la už při Ženách v poku­še­ní. Smějete se, a při­tom vám tečou slzy. Na napí­na­vé pát­rá­ní v minu­los­ti, na neče­ka­ný závěr. A taky na toho krás­né­ho vete­rá­na - volhu zva­nou Carevna - a na nás dvě s Táňou, kte­ré v ní uhá­ní­me krás­nou kra­ji­nou za dob­ro­druž­stvím.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ELIŠKA BALZEROVÁ31. března 2016 ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou ochotnicí. Po absolvování herectví na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně v roce 1971 nastoupila do […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Eliška Balzerová si ve filmu Poslední aristokratka konečně zahrála vysněnou roli kuchařky19. září 2019 Eliška Balzerová si ve filmu Poslední aristokratka konečně zahrála vysněnou roli kuchařky V novém filmu Jiřího Vejdělka s názvem Poslední aristokratka se herečka Eliška Balzerová dočkala role, kde si konečně nemusela hrát na dámu. A dokonce mohla vařit, což je hereččina doména. […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016.
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
  • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A […]