Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Elena: Letní rozhodnutí - dokážou Elena s Timem obhájit svoji lásku a najdou jejího zmizelého koně?

Elena: Letní rozhodnutí - dokážou Elena s Timem obhájit svoji lásku a najdou jejího zmizelého koně?

627569 cms2image fixed 605x320 1pra7g NhVPY7
627569 cms2image fixed 605x320 1pra7g NhVPY7

Elena měla zrov­na dost prá­ce. Momentálně se její noha nachá­ze­la ve třme­ni, při­čemž tou dru­hou poska­ko­va­la udý­cha­ně oko­lo své­ho koně Fritze. Ten se nemohl ani dočkat, jak se těšil, až bude zase ve vol­né kra­ji­ně. Elena měla ješ­tě Twixe, což byl její Jack Russell teri­ér, tomu taky moc nepo­má­hal. Byl též pomi­nu­tý jako Fritz, pros­tě pro­to­že se těšil ven stej­ně jako on. Uběhlo něko­lik mar­ných poku­sů, až se to Eleně nako­nec poda­ři­lo, nased­la a moh­lo se koneč­ně vyjet. Šli spo­lu po pís­či­té ces­tě ke kra­ji lesa a Fritz byl tro­chu divý. Skoro to vypa­da­lo, že se sna­ží udě­lat dojem na paní Grieseovou s její sta­rou klid­nou, kte­ré klusa­li na cvi­čiš­ti.

Trochu se vze­pjal - před­stí­ral, že se pole­kal Twixe a Elena měla co dělat, aby ho udr­že­la. Za posled­ní týd­ny se ten­to koník doce­la změ­nil. I když byl stá­le hod­ný a posluš­ný, tak si v prů­bě­hu času naneštěs­tí uvě­do­mil, že je hře­bec a pro­to měla Elena ten­to­krát pocit, že sedí na sudu se střel­ným pra­chem. Musela ho tro­chu uchlá­cho­lit, že za chví­li se bude smět roze­běh­nout. Fritzi sklo­pil uši doza­du - Eleně napros­to doko­na­le poro­zu­měl kaž­dé slo­vo. Elena měla také radost ze sebe, pro­to­že i její otec měl dokon­ce zájem o to, jak s Fritzim cvi­čí.

Jenomže nic z toho by se nesta­lo, kdy­by do hry nevstou­pil Tim Jungblut. Eleně pomá­hal s koněm, ale také se do sebe zakou­ka­li. To by se Tim ovšem nesměl jme­no­vat Jungblut, což byli úhlav­ní nepřá­te­lé Elenina rodu. Elena se vrá­ti­la domů a přes­to­že bylo tepr­ve devět hodin ráno, nikde nikdo, což bylo samo o sobě dost div­né. Následně se roz­ště­ka­li psi - Twix a Robbie, kte­rý byl rasou bern­ský salaš­nic­ký pes. Elena najed­nou uvi­dě­la dva postar­ší muže a Robbieho, jak na ně ště­ká a vrčí. Přišlo jí to k smí­chu, pro­to­že Robbie by neu­blí­žil ani mou­še, avšak dosta­la strach.

Další ze série knih, kte­ré při­jdou, kon­krét­ně se jed­ná o dru­hý díl. Je stej­ně kva­lit­ní jako ten prv­ní. Rozhodně by tuto čet­bu nemě­li vyne­chat jak milov­ní­ci koní, tak vše­o­bec­ně zví­řat. Obálka stan­dard­ně výbor­ná. Doporučuju ke čte­ní. Má 312 stran.

  • Autor: Nele Neuhausová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 27. 08. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86364 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56910 KB. | 04.07.2022 - 11:08:30