Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze

Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze

003
003
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste pod­ni­ka­tel a neví­te, zda se vás EET týká a jaké všech­ny povin­nos­ti pro vás pla­tí? Tato pře­hled­ná kni­ha odstra­ní všech­ny nejas­nos­ti ohled­ně elek­tro­nic­ké evi­den­ce tržeb. Jedná se o tře­tí aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní pří­ruč­ky.

Ing. Jiří Dušek v oblas­ti účet­nic­tví půso­bí téměř 40 let a mimo jiné se podí­lel na zavá­dě­ní sys­té­mů ASŘ i ASŘ ZPOK a je auto­rem mno­ha odbor­ných pub­li­ka­cí.

Nejprve nás sezna­mu­je se záko­nem č. 112/2016  Sb., o evi­den­ci tržeb i 113/2016 Sb. a pokra­ču­je uži­teč­ný­mi rada­mi, jak ten­to způ­sob kon­t­ro­ly dob­ře zvlád­nout. Toto téma při­bli­žu­je z obec­né­ho hle­dis­ka, vysvět­lu­je dru­hy reži­mů evi­den­ce tržeb, papí­ro­vou evi­den­ci i to, jak se počí­ta­jí zaměst­nan­ci. Pokračuje vzo­rem blo­ko­vé účten­ky, pře­cho­dem na zvlášt­ní režim či pří­pra­vou na EET před jeho ukon­če­ním.

Víte, jaké jsou trž­by u komis­ní­ho pro­de­je, výděl­ky při­ja­té pro­střed­nic­tvím doprav­ců nebo co není evi­do­va­nou trž­bou dle záko­na? Při čet­bě této bro­žu­ry se dozví­me mno­ho uži­teč­ných infor­ma­cí. Zjistíme, jak je to v pří­pa­dě obcí, pří­spěv­ko­vých orga­ni­za­cí i hlav­ní (nepod­ni­ka­tel­ské) a ved­lej­ší (pod­ni­ka­tel­ské) čin­nos­ti nezisko­vých orga­ni­za­cí. Poskytuje mno­ho rad pro začí­na­jí­cí pod­ni­ka­te­le, zmi­ňu­je for­my pla­teb pod­lé­ha­jí­cích EET, oje­di­ně­lé pří­jmy, stor­no a opra­vy v EET, kon­t­ro­ly v EET, pře­hled polo­žek dato­vé zprá­vy a účten­ky či pře­hled dob ode­sí­lá­ní do EET.

Zjistíme, jaká zaří­ze­ní jsou nut­ná pro elek­tro­nic­kou evi­den­ci, popi­su­je jed­not­li­vé fáze EET i to, co musí udě­lat poplat­ník začí­na­jí­cí nebo kon­čí­cí EET. Přehled obsa­hu­je i uži­teč­né pří­lo­hy, a to co není evi­do­va­nou trž­bou u soci­ál­ních slu­žeb, pře­hled polo­žek dato­vé zprá­vy o evi­do­va­né trž­bě a úda­je na účten­ce.

Velmi prak­tic­ká učeb­ni­ce, jež struč­nou a pře­hled­nou for­mou uvá­dí zájem­ce do dané pro­ble­ma­ti­ky a zamě­řu­je se na ty nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce.


  • Název: Elektronická evi­den­ce tržeb v pře­hle­dech
  • Autor: Dušek, Jiří
  • Nakladatelství: Grada
  • EAN: 9788027129270
  • ISBN: 978-80-271-2927-0
  • Rozměry: 16,7 × 24 cm
  • Počet stran: 128
  • Rok vydá­ní: 2020 (3. aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní)
  • Hodnocení: 98 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39217 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58175 KB. | 13.08.2022 - 21:59:01