Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

ekopolis 9

Ekopolis je spo­le­čen­ská des­ko­vá hra, kon­ci­po­va­ná pře­váž­ně pro základ­ní ško­ly. To však nezna­me­ná, že by si ji člo­věk nemohl poří­dit i domů. Ovšem je to tro­chu slo­ži­těj­ší hra, než je obvyk­lé. Ekopolis se hra­je ve dvou ver­zích – základ­ní a plná. Nejlépe je začít s tou základ­ní. Musí se zalo­žit her­ní sku­pi­na, kaž­dá nejmé­ně po čtyřech, ale klid­ně i tře­mi nebo pěti hrá­či. A nyní pozor. Je nut­né, aby kaž­dá sku­pi­na měla svou vlast­ní kra­bi­ci s hrou.

Krabice obsa­hu­je tedy hra­cí plán a poměr­ně veli­ký. K tomu jsou zde šes­ti­ú­hel­ní­ko­vé řek­ně­me kar­tič­ky ve třech bar­vách – zele­ná, mod­rá a čer­ve­ná a k tomu jed­na zásad­ní kar­ta zva­ná Radnice, tou se vždyc­ky začí­ná hra. Cílem hry je při­klá­dat kar­tič­ky k Radnici a vytvo­řit nej­lep­ší měs­to pod­le sebe, jak by to mělo asi vypa­dat. Za umís­tě­ní stav­by se počí­ta­jí body.

Nebezpečné jsou čer­ve­né kar­ty. Zelené a mod­ré nao­pak při­ne­sou nej­ví­ce bodů. Zelené zóny pat­ří na hra­cím plá­nu mezi tako­vé spe­ci­a­li­ty – když na ně při­lo­ží­te něja­kou vhod­nou kar­tič­ku, zís­ká­te tři a i více bodů, zále­ží na tom, jaké kar­ty jsou oko­lo. Dále se počí­ta­jí body za tro­ji­ce a dvo­ji­ce sta­veb. Hra pro­bí­há na 6, 7 nebo devět kol – pod­le počtu hrá­čů. A nyní k plné ver­zi.

Tady sou­pe­ří jeden na jed­no­ho, žád­né sku­pi­ny. Liší se jenom málo od zákla­du. Tady si kar­tič­ku, kte­rá se bere z balíč­ku, může hráč nechat a pou­žít až v dal­ším kole. Samotná hra je vel­mi dob­rá, děti i dospě­lí se nau­čí vní­mat tro­chu i eko­lo­gii, pro­to­že Ekopolis z toho vychá­zí.

  • Autoři: Jiří Daněk, Jan Daněk, Jan Dřevíkovský, Jiří Dvořák, Ondřej     Kareš, Andrea Kosařová, Jan Kozák, Kryštof Kozák, Martina Kubešová, Jan Pelán
  • Žánr: spo­le­čen­ské hry
  • Vydavatelství: Scio
  • Datum vydá­ní: 2010
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74800 s | počet dotazů: 227 | paměť: 51641 KB. | 24.10.2021 - 21:45:56