Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie

Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie

Co všech­no se může­te dově­dět ze sla­bi­ká­ře eko­no­mie, ve kte­rém se od vydá­ní nemu­se­la změ­nit snad ani čár­ka?

Pokud se chce člo­věk dově­dět něco o eko­no­mii nebo eko­no­mi­ce (eko­no­mie je samot­ná věda, eko­no­mi­ka je kon­krét­ní hos­po­da­ře­ní stá­tu nebo fir­my), má dnes doce­la dost mož­nos­tí.

Jsou tu učeb­ni­ce, popu­la­ri­zač­ní kni­hy, před­náš­ky a na Youtube je mate­i­rá­lu taky cel­kem hod­ně. Něco z toho je rela­tiv­ně jed­no­du­ché, ale vět­ši­nou to zabí­rá jen urči­tý pro­blém, urči­tý detail vývo­je této vědy o cho­vá­ní spo­leč­nos­ti.

Na dru­hou stra­nu pokud bude­te chtít poro­zu­mět eko­no­mii v cel­ko­vém měřít­ku, čeká vás doce­la dost prá­ce a bude vás navíc trá­pit jed­na věc – je to sku­teč­ně takhle? Vždycky se totiž najde někdo, kdo vám bude tvr­dit pra­vý opak. A čemu pak věřit, když kaž­dý má před jmé­nem i za jmé­nem hro­ma­du titu­lů?

Naštěstí je tu ale jed­na mož­nost, kte­rá vám neza­be­re ani den. Čte se totiž vel­mi jed­no­du­še a při­tom při­ná­ší infor­ma­ce a myš­len­ky, kte­ré dodnes nikdo nepře­ko­nal. Byly sice potí­rá­ny, byly urá­že­ny, ale na jejich plat­nos­ti se nic nezmě­ni­lo. Tato kni­ha totiž při­ná­ší poro­zu­mě­ní eko­no­mii skr­ze vyvra­ce­ní jejich nej­vět­ších mýtů a omy­lů. V pod­sta­tě učí upo­zor­ně­ním na to, čemu se vyhnout. Univerzální radou v tom­to smě­ru je vyhnout se myš­le­ní davu.

Ta kni­ha se jme­nu­je Ekonomie v jed­né lek­ci, jejím auto­rem je Henry Hazlitt a přes­to­že byla napsá­na roku 1946, na jejím obsa­hu se do dneš­ních dnů nemu­se­lo nic změ­nit. Abychom pocho­pi­li proč tomu tak je, je potře­ba začít tro­chu od auto­ra.

Hazlitt byl ame­ric­ký liber­ta­ri­a­nis­tic­ký filo­sof, eko­nom a hlav­ně novi­nář pro Wall Street Journal, New York Times, Neewsweek a dal­ší lis­ty. Na roz­díl od mno­ha dal­ších eko­no­mů neměl aka­de­mic­ké vzdě­lá­ní a strá­vil na New York Citys City College pou­ze rok a půl. Ale byl vyba­ven neko­neč­nou zvě­da­vos­tí a sna­hou při­chá­zet věcem na kloub. Právě jeho aka­de­mic­ká nezka­že­nost, kte­rá mu zabrá­ni­la jis­tým způ­so­bem zkost­na­tět v něja­ké názo­ro­vé pozi­ci a jeho novi­nář­ská pra­xe z něj čini­ly člo­vě­ka schop­né­ho vyhmát­nout to pod­stat­né a pojme­no­vat to tak, jak to oprav­du je.

Ekonomie v jed­né lek­ci nemá ani dvě stě stran. Je to oprav­du věc, kte­rou si vez­me­te večer do poste­le a dočte­te ji nej­poz­dě­ji dru­hý den. Je psá­na vel­mi pří­stup­ným jazy­kem, se spous­tou pří­kla­dů, kte­ré zná­me z den­ní­ho živo­ta a ze zpráv.

Naučí vás poznat špat­né­ho a dob­ré­ho eko­no­ma, nau­čí vás roze­znat bez­pro­střed­ní i dlou­ho­do­bé dopa­dy vlád­ních opat­ře­ní a nau­čí vás hlav­ně pát­rat po sku­teč­ném význa­mu toho, co se kolem vás děje.

Po pře­čte­ní kni­hy hro­zí leh­ká dušev­ní nevol­nost. Způsobuje ji pocho­pe­ní spous­ty omy­lů a chyb, kte­ré jsou v zájmu nej­růz­něj­ších sku­pin stá­le pro­vá­dě­ny a ačko­li při­ná­še­jí stá­le stej­né výsled­ky, jsou obha­jo­vá­ny zká­zo­nos­nou větou „Vždycky jsem to tak děla­li.“ nebo „Je to i ve vašem zájmu.“

Ne, v zájmu kaž­dé­ho schop­né­ho jed­not­liv­ce je nor­mál­ně fun­gu­jí­cí eko­no­mi­ka bez potla­čo­vá­ní svo­bo­dy člo­vě­ka a bez háze­ní klac­ků pod nohy těm, kte­ří chtě­jí uspět.

Svazek roz­hod­ně není jedi­nou vel­mi lid­sky psa­nou eko­no­mic­kou kni­hou. Je ale jed­nou z těch, kte­ré na malém pro­sto­ru nesou oprav­du vel­ké posel­ství.

Základ: shr­nu­tí prin­ci­pů libe­rál­ní eko­no­mie

Navíc:

  • nestár­nou­cí sva­zek
  • veli­ce sro­zu­mi­tel­né poje­tí
  • demon­stra­ce na pří­kla­dech, kte­ré lze najít v běž­ném živo­tě

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84796 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54974 KB. | 31.07.2021 - 01:29:06