Kritiky.cz > Festivaly > EIGA-SAI 2013: Smích prochází žaludkem + retrospektiva legendárního Imamury Shōheie

EIGA-SAI 2013: Smích prochází žaludkem + retrospektiva legendárního Imamury Shōheie

FestivalJF

6. roč­ník fes­ti­va­lu japon­ských fil­mů a kul­tu­ry Eigasai se bude konat 22. – 28. led­na 2013 v praž­ském kině
Lucerna. Na divá­ky čeká nejen bez­má­la 20 fil­mů, ale i boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Po skon­če­ní praž­ské
čás­ti fes­ti­val dora­zí v ozvě­nách také do Plzně (7. – 10.2.), Opavy (12. – 16.2.) a Hodonína (8. – 10.3.)
Prodej všech typů vstu­pe­nek vč. zvý­hod­ně­ných V.I.P. per­ma­nen­tek v dár­ko­vém bale­ní byl již zahá­jen!Největší pozor­nost letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu věnu­je jedi­neč­né osob­nos­ti, kte­rou je reži­sér Imamura Shōhei. Imamura
jako jedi­ný Japonec zís­kal dva­krát Zlatou pal­mu na fes­ti­va­lu v C annes – nej­pr­ve za pro­slu­lou Baladu o N ara­ja­mě,
o 14 let poz­dě­ji pak za bri­lant­ní sní­mek Úhoř (Unagi, 1997). „Jeho retrospek­ti­va bude mít roz­sah, kte­rý dosud
v Evropě neměl obdo­by. Sehnat kopie někte­rých fil­mů byl při­tom oprav­du husar­ský kou­sek,” říká Robin Shōen Heřman
z pořá­da­jí­cí Česko-japonské spo­leč­nos­ti. Imamuru fas­ci­nu­je vztah mezi rea­li­tou a fik­cí ve fil­mu i v živo­tě, vaz­by mezi
kul­tur­ně spou­ta­nou a pudo­vou slož­kou lid­ské osob­nos­ti, reflexe viny, magic­ká role sym­bo­lů a řada dal­ších bytost­ně
uni­ver­zál­ních témat, kte­rá ovšem doká­že podat s okouz­lu­jí­cím jem­ně iro­nic­kým nad­hle­dem a kul­tur­ním pře­sa­hem.
Další výrazná pro­gra­mo­vá sek­ce při­ná­ší sérii nena­po­do­bi­tel­ných kome­dií, vol­ně sdru­že­ných pod titu­lem Smích
pro­chá­zí žalud­kem. „Určitě z nich pocho­pí­te, jak osu­do­vý je vztah Japonců k jídlu, jeho pří­pra­vě a podá­vá­ní – ale
tře­ba i k eti­ke­tě pro­slu­lých kjót­ských čajo­ven s taju­pl­ný­mi gej­ša­mi,” dodá­vá Robin Shōen Heřman.
Díky dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ci s japon­skou nada­cí The Japan Foundation se na fes­ti­va­lu obje­ví i něko­lik vzác­ných
pokla­dů japon­ských fil­mo­vých archi­vů, v čele se sním­kem Mlhavá noc (Oboroyo onna) z roku 1936, jehož
reži­sé­rem je Gosho Heinosuke, zná­mý jako autor vůbec prv­ních japon­ských zvu­ko­vých fil­mů. Všechny fil­my
fes­ti­va­lu budou v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi a vět­ši­nou i para­lel­ní­mi ang­lic­ký­mi titul­ky.
Z boha­té­ho dopro­vod­né­ho pro­gra­mu za mimo­řád­nou zmín­ku sto­jí Den japon­ské kuchy­ně v nedě­li 27. 1., dvoj­ja­zyč­né
před­sta­ve­ní kla­sic­kých japon­ských fra­šek kjó­gen v sobo­tu 26. 1. nebo závě­reč­ná Japan Alternative Party v L ucer­na
Music Baru v pon­dě­lí 28. 1. Na fes­ti­va­lu nebu­dou chy­bět ani výsta­vy (vel­ko­for­má­to­vé foto­gra­fie, kali­gra­fie, ike­ba­na),
díl­ny pro malé i vel­ké, tra­dič­ní hudeb­ní hap­pe­ning s bub­ny tai­ko a dal­ší akce.
Vstupné na jed­not­li­vé fil­my je vel­mi vstříc­ných 80 Kč a vstu­pen­ky lze kupo­vat i na inter­ne­tu. Zvýhodněných
per­ma­nen­tek jsou dva typy: V.I.P. per­ma­nent­ka sto­jí 600 Kč (zahr­nu­je vstup na všech­ny fes­ti­va­lo­vé akce vč.
zaha­jo­va­cí recep­ce a závě­reč­né­ho kon­cer­tu v L ucer­na Music Baru), per­ma­nent­ka STUDENT (pou­ze na fil­mo­vé
pro­jek­ce, bez rezer­va­ce kon­krét­ní­ho mís­ta k seze­ní) při­jde na pou­hých 300 Kč. Na někte­ré pro­jek­ce jsou spe­ci­ál­ní
sle­vy pro seni­o­ry.
Organizátory akce jsou Česko-japonská spo­leč­nost, Velvyslanectví Japonska v ČR, nada­ce The Japan Foundation
a P alác Lucerna, fes­ti­val pod­po­ři­lo Ministerstvo kul­tu­ry ČR a M agis­trát hl. měs­ta Prahy. Hlavním part­ne­rem akce je
fir­ma Yamaha Motors Czech.

  • Gravitace na Blu-ray26. dubna 2015 Gravitace na Blu-ray V minulém roce šly do kin dva sci-fi filmy, které byly velice úspěšné. Nolanův Interstellar a Cuarónova Gravitace. Každý z těchto filmů má své odpůrce i příznivce. Gravitace je hodina a […] Posted in Filmové recenze
  • Severská filmová zima 201711. února 2017 Severská filmová zima 2017 Ve čtvrtek 9.února začal v Praze v kině Lucerna festival Severská filmová zima, kde mohou diváci až do 15.února shlédnout nejzajímavější filmové snímky ze severu. Slavnostní večer zahájil […] Posted in Festivaly
  • Planet Zoo dostane australské rozšíření, které se bude...24. srpna 2020 Planet Zoo dostane australské rozšíření, které se bude... Planet Zoo dostane australské rozšíření, které se bude prodávat za €10 (260 Kč). To do hry přidá nejznámější australská zvířata - Koala, Dingo, Klokan rudý, Kasuár přílbový a Tilikva […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu 10. října 2014 Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu Všichni filmoví fandové a zejména milovníci balkánské kinematografie si mohou dát v poslední listopadový víkend dostaveníčko ve Vsetíně, kde se uskuteční 5. Balkánské filmové návraty […] Posted in Články
  • PF 20126. prosince 2019 PF 2012 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí28. prosince 2018 Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí Paní Ráchel Lyndeová bydlela v sousedství Cuthbertových. Byla to dáma, jejíž dům nebylo radno minout, pokud chtěl člověk zůstat u ostatních jako ten, který vyznává dobré mravy. Tato dáma […] Posted in Recenze knih
  • Chlapectví na Blu-ray4. února 2015 Chlapectví na Blu-ray Když jsem tak probíral lednové novinky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpomněl na jeden festivalový film, který by určitě neuškodilo zmínit. Chlapectví od režiséra Richarda Linklatera  […] Posted in Filmové recenze
  • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
  • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […] Posted in Recenze knih
  • Režisér Requiem za sen nebo Černé labutě Darren Aronofsky...29. prosince 2020 Režisér Requiem za sen nebo Černé labutě Darren Aronofsky... Režisér Requiem za sen nebo Černé labutě Darren Aronofsky chystá komorní nízkorozpočtový snímek. Kameru opět obstará Matthew Libatique, Aronofskyho dvorní kameraman. Posted in Krátké filmové aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,18812 s | počet dotazů: 218 | paměť: 49971 KB. | 12.04.2021 - 21:40:09