Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > EIGA-SAI 2013: Smích prochází žaludkem + retrospektiva legendárního Imamury Shōheie

EIGA-SAI 2013: Smích prochází žaludkem + retrospektiva legendárního Imamury Shōheie

FestivalJF
FestivalJF

6. roč­ník fes­ti­va­lu japon­ských fil­mů a kul­tu­ry Eigasai se bude konat 22. – 28. led­na 2013 v praž­ském kině
Lucerna. Na divá­ky čeká nejen bez­má­la 20 fil­mů, ale i boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Po skon­če­ní praž­ské
čás­ti fes­ti­val dora­zí v ozvě­nách také do Plzně (7. – 10.2.), Opavy (12. – 16.2.) a Hodonína (8. – 10.3.)
Prodej všech typů vstu­pe­nek vč. zvý­hod­ně­ných V.I.P. per­ma­nen­tek v dár­ko­vém bale­ní byl již zahá­jen!Největší pozor­nost letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu věnu­je jedi­neč­né osob­nos­ti, kte­rou je reži­sér Imamura Shōhei. Imamura
jako jedi­ný Japonec zís­kal dva­krát Zlatou pal­mu na fes­ti­va­lu v C annes – nej­pr­ve za pro­slu­lou Baladu o N ara­ja­mě,
o 14 let poz­dě­ji pak za bri­lant­ní sní­mek Úhoř (Unagi, 1997). „Jeho retrospek­ti­va bude mít roz­sah, kte­rý dosud
v Evropě neměl obdo­by. Sehnat kopie někte­rých fil­mů byl při­tom oprav­du husar­ský kou­sek,” říká Robin Shōen Heřman
z pořá­da­jí­cí Česko-japonské spo­leč­nos­ti. Imamuru fas­ci­nu­je vztah mezi rea­li­tou a fik­cí ve fil­mu i v živo­tě, vaz­by mezi
kul­tur­ně spou­ta­nou a pudo­vou slož­kou lid­ské osob­nos­ti, reflexe viny, magic­ká role sym­bo­lů a řada dal­ších bytost­ně
uni­ver­zál­ních témat, kte­rá ovšem doká­že podat s okouz­lu­jí­cím jem­ně iro­nic­kým nad­hle­dem a kul­tur­ním pře­sa­hem.
Další výrazná pro­gra­mo­vá sek­ce při­ná­ší sérii nena­po­do­bi­tel­ných kome­dií, vol­ně sdru­že­ných pod titu­lem Smích
pro­chá­zí žalud­kem. „Určitě z nich pocho­pí­te, jak osu­do­vý je vztah Japonců k jídlu, jeho pří­pra­vě a podá­vá­ní – ale
tře­ba i k eti­ke­tě pro­slu­lých kjót­ských čajo­ven s taju­pl­ný­mi gej­ša­mi,” dodá­vá Robin Shōen Heřman.
Díky dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ci s japon­skou nada­cí The Japan Foundation se na fes­ti­va­lu obje­ví i něko­lik vzác­ných
pokla­dů japon­ských fil­mo­vých archi­vů, v čele se sním­kem Mlhavá noc (Oboroyo onna) z roku 1936, jehož
reži­sé­rem je Gosho Heinosuke, zná­mý jako autor vůbec prv­ních japon­ských zvu­ko­vých fil­mů. Všechny fil­my
fes­ti­va­lu budou v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi a vět­ši­nou i para­lel­ní­mi ang­lic­ký­mi titul­ky.
Z boha­té­ho dopro­vod­né­ho pro­gra­mu za mimo­řád­nou zmín­ku sto­jí Den japon­ské kuchy­ně v nedě­li 27. 1., dvoj­ja­zyč­né
před­sta­ve­ní kla­sic­kých japon­ských fra­šek kjó­gen v sobo­tu 26. 1. nebo závě­reč­ná Japan Alternative Party v L ucer­na
Music Baru v pon­dě­lí 28. 1. Na fes­ti­va­lu nebu­dou chy­bět ani výsta­vy (vel­ko­for­má­to­vé foto­gra­fie, kali­gra­fie, ike­ba­na),
díl­ny pro malé i vel­ké, tra­dič­ní hudeb­ní hap­pe­ning s bub­ny tai­ko a dal­ší akce.
Vstupné na jed­not­li­vé fil­my je vel­mi vstříc­ných 80 Kč a vstu­pen­ky lze kupo­vat i na inter­ne­tu. Zvýhodněných
per­ma­nen­tek jsou dva typy: V.I.P. per­ma­nent­ka sto­jí 600 Kč (zahr­nu­je vstup na všech­ny fes­ti­va­lo­vé akce vč.
zaha­jo­va­cí recep­ce a závě­reč­né­ho kon­cer­tu v L ucer­na Music Baru), per­ma­nent­ka STUDENT (pou­ze na fil­mo­vé
pro­jek­ce, bez rezer­va­ce kon­krét­ní­ho mís­ta k seze­ní) při­jde na pou­hých 300 Kč. Na někte­ré pro­jek­ce jsou spe­ci­ál­ní
sle­vy pro seni­o­ry.
Organizátory akce jsou Česko-japonská spo­leč­nost, Velvyslanectví Japonska v ČR, nada­ce The Japan Foundation
a P alác Lucerna, fes­ti­val pod­po­ři­lo Ministerstvo kul­tu­ry ČR a M agis­trát hl. měs­ta Prahy. Hlavním part­ne­rem akce je
fir­ma Yamaha Motors Czech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44584 s | počet dotazů: 208 | paměť: 55764 KB. | 22.05.2022 - 03:14:19