Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > EDITH PIAF

EDITH PIAF

Strhující film o drob­né ženě s moc­ným hla­sem, jejíž osud vás napl­no zasáh­ne.

Písně Edith Piaf zná snad téměř kaž­dý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak tesk­ně a váš­ni­vě? To se nám sna­ží při­blí­žit nový kopro­dukč­ní film, kte­rý skli­dil spous­tu pochva­ly na fil­mo­vých fes­ti­va­lech a nut­no říct, že prá­vem. Jedná se totiž o sku­teč­ný kle­not mezi živo­to­pis­ný­mi fil­my.  

Děj se neod­ví­jí line­ár­ně (jak bychom asi čeka­li), ale ská­če mezi Edithiním mlá­dím, dět­stvím, dospě­los­tí, smr­tí. Toto roz­lo­že­ní ješ­tě jak­si umoc­ňu­je tragi­ku celé­ho Edithina živo­ta, kdy obraz ská­če z krás­né mla­dé ženy na belha­jí­cí se trosku, ve kte­rou se ke kon­ci živo­ta k nepo­zná­ní změ­ni­la. Tato pro­mě­na je napros­to šoku­jí­cí a divák je jí zasa­žen stej­ně jako lidé v Edithině živo­tě. Těch je ve fil­mu sku­teč­ně mno­ho a ne vždy si bude­te jis­ti o koho se vlast­ně jed­ná. Je fakt, že s někte­rý­mi sku­teč­nost­mi divá­ka sní­mek nese­zná­mí (nebo pou­ze jen řek­ně­me zevrub­ně), ale mož­ná je to dob­ře a divák si tak bude nucen někte­rá fak­ta sehnat a utří­dit sám. 

 Co se týče hud­by ve fil­mu jsou jí samo­zřej­mě pře­váž­ně pís­ně Edith Piaf v celé své krá­se. Jakousi spo­jo­va­cí ústřed­ní melo­dií je úvod­ní pasáž pís­ně „La fou­le“, kte­rá vám bude po skon­če­ní fil­mu ješ­tě dlou­ho znít v hla­vě. Fanoušci Edith se pak mohou těšit na vět­ši­nu nej­vět­ších hitů včet­ně „Milord“, „Padam padam“ nebo „Non, je ne regrert­te rien“. Zvláště posled­ně jme­no­va­ná je ve fil­mu osu­do­vá. A trou­fám si říct, že ten kdo sní­mek shléd­ne už nikdy nebu­de tuto píseň sly­šet stej­ně jako dří­ve. 

O Edith Piaf bychom moh­li říct, že v živo­tě vše zís­ka­la a také ztra­ti­la. Šťastné oka­mži­ky stří­da­jí oka­mži­ky napros­té­ho zou­fal­ství a utr­pe­ní. Vyrůstala v nevěs­tin­ci, dospí­vá­ní strá­vi­la v bídě vydě­lá­va­jíc si na živo­by­tí a alko­hol pou­lič­ním zpě­vem, pro­šla kaba­re­ty, aby se z ní nako­nec sta­la sku­teč­ná hvězda zpí­va­jí­cí v plných sálech po celém svě­tě. Zlomem v Edithině živo­tě je však chví­le, kdy ztra­tí svou život­ní lás­ku. Cesta do neby­tí je tak tra­gic­ky zapo­ča­ta. Ovšem smrt musí být na kon­ci kaž­dé­ho živo­to­pis­né­ho fil­mu, či ne? 

Herecké výko­ny jsou v tom­to fil­mu výteč­né a dokon­ce se nám zde ve ved­lej­ší roli před­sta­ví i Gérard Depardieu, kte­rý je ve své roli při­ro­ze­ný a nepo­chyb­ně se jed­ná o jeho vel­mi pove­de­nou roli po del­ší době (pomineme-li skvě­lé­ho Obelixe). Hlavní ova­ce však pat­ří před­sta­vi­tel­ce Edith Marion Cotillard, kte­rá zvlá­dá širo­ký záběr emo­cí a stá­le ji věří­te. Nutno také říct, že Marion skvě­le zvlád­la i pře­mě­nu Edith, kte­rá se děje v čase. Jediné co nazna­ču­je, že se jed­ná o stá­le stej­nou hereč­ku, jsou Edithiny ruce, kte­ré jsou stá­le stej­ně krás­né, byť ke kon­ci živo­ta již zkři­ve­né nemo­cí. 

Na závěr bych chtě­la už jenom říct, že se jed­ná o nesku­teč­ně sil­ný film, kte­rý není snad­né řád­ky postih­nout v celé jeho krá­se. Musíte vidět a hlav­ně sly­šet. Musíte „pro­žít“ život s Edith Piaf, abys­te na závěr moh­li říct, že „niče­ho nelitujete“a pocho­pit, že je to sku­teč­ně tak. Takže sku­teč­ně vře­le dopo­ru­ču­ji shléd­nout ten­to film a klid­ně i více­krát!!!    

Autor recen­ze: Marie Masaříková

  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol26. září 2021 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […] Posted in Retro filmové recenze
  • Annette12. července 2021 Annette Stand-up komik s ostrým smyslem pro humor Henry (Adam Driver) se zamiluje do Ann (Marion Cotillard), světoznámé operní pěvkyně. Ve světle reflektorů jsou dokonalým párem. Jejich život se […] Posted in Filmové recenze
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy - první "pekelník" dle Guillerma del Tora12. listopadu 2020 Hellboy - první "pekelník" dle Guillerma del Tora Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Počátek - Za co všechno může manipulace snů!4. srpna 2020 Počátek - Za co všechno může manipulace snů! Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce19. července 2020 Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce Úspěchem filmu může být kromě jeho estetické, zábavní nebo relaxační funkce také vyvolání paranoidního chování v důsledku jeho sledování. To se stalo například v případě Čelistí Stevena […] Posted in Retro filmové recenze
  • Van Helsing - Blejd má nového kolegu30. května 2020 Van Helsing - Blejd má nového kolegu Jedni jej považují za světce, druzí za vraha. Jedni jej obdivují, druzí jej nenávidí. Ale v konečném důsledku se mu všichni klidí z cesty a udržují si od něj uctivý odstup. Seznamte se: […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy - Rasputin vrací úder…18. října 2019 Hellboy - Rasputin vrací úder… Comicsový svět má hodně zajímavých, lepší slovo je netradičních, hrdinů. Bytosti, které čtou mysl, létají vzduchem, ovládají počasí nebo dokáží manipulovat s elektrickou energií, vlastně […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67761 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53682 KB. | 18.01.2022 - 21:19:40