Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Ecce homo Homolka: komedie o české rodině na nedělním výletě

Ecce homo Homolka: komedie o české rodině na nedělním výletě

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Ecce homo Homolka je prv­ní díl tri­lo­gie o rodi­ně Homolkových, kte­rou nato­čil reži­sér a sce­náris­ta Jaroslav Papoušek v roce 1969. Film je kome­dií o živo­tě oby­čej­né rodi­ny praž­ské­ho taxi­ká­ře, kte­rá se kaž­dou nedě­li vydá­vá na výlet do pří­ro­dy.

Film nás sezna­mu­je s jed­not­li­vý­mi čle­ny rodi­ny: dědou a babi, jejich synem Ludvou s man­žel­kou Heduš a dvoj­ča­ty Péťou a Máťou. Každý z nich má svůj cha­rak­ter, zájmy a pro­blémy, kte­ré se pro­je­vu­jí v humor­ných dia­lo­gech a situ­a­cích. Děda je buran a rváč, Ludva je pod­pan­toflák a lem­pl, Heduš je hys­ter­ka a škr­ti­ce, babi je dob­ro­mysl­ná a sta­rost­li­vá, dvoj­ča­ta jsou zvě­da­vá a nezbed­ná.

Film sle­du­je jejich neděl­ní odpo­led­ne v lese, kde se setká­va­jí s dal­ší­mi oby­va­te­li Prahy, kte­ří si také chtě­jí užít vol­ný den. Vznikají tak absurd­ní a gro­tesk­ní scé­ny, kte­ré uka­zu­jí pova­hu a men­ta­li­tu čes­ké spo­leč­nos­ti v 60. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Film také kri­ti­zu­je kon­zum­ní způ­sob živo­ta, závis­lost na tele­vi­zi a fot­ba­le, malo­měš­ťác­tví a buran­ství.

Film je inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi a posta­va­mi, kte­ré Papoušek poznal ve svém oko­lí. Film je také ovliv­něn novou vlnou čes­ké kine­ma­to­gra­fie, kte­rá se vyzna­čo­va­la autor­ským pří­stu­pem, impro­vi­za­cí, doku­men­ta­ris­mem a soci­ál­ním angaž­má. Film byl vel­mi úspěš­ný u divá­ků i kri­ti­ky a stal se kla­si­kou čes­ké fil­mo­vé kome­die.

Ecce homo Homolka je film, kte­rý sto­jí za shléd­nu­tí i po pade­sá­ti letech od své­ho uve­de­ní. Je to film o nás, o naší his­to­rii i sou­čas­nos­ti, o našich sla­bos­tech i silách. Je to film ecce homo.


Zdroj: Čsfd.cz, Česká tele­vi­ze a FIlmer.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Homolka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,48373 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61000 KB. | 07.06.2023 - 01:34:08