EA Sports Active 2 Kinect ready

Celkové hod­no­ce­ní: 95%

Index úna­vy: 10/10 (0 – žád­ná úna­va, 10 – po hra­ní už nemůžu sko­ro ani cho­dit)
Grafika:       7/10
Hudba:        7/10
Atmosféra: 9/10
Hratelnost: 9/10

Žánr: Simulátor fit­ness
Stránky výrob­ce:
Značka: EAGAMES

Balení hry Active mne pře­kva­pi­lo, bale­ní obsa­ho­va­lo obsáh­lý návod ke hře, sní­mač tepo­vé frek­ven­ce, gym­nastic­ká gumu a zvlášť úchy­ty na gym. gumu, kte­ré musí­te při­vá­zat (udě­lej­te to ješ­tě před spuš­tě­ním hry, bohu­žel mě to došlo až při hře, když  s tou gumou tak­to upra­ve­nou před­cvi­čo­va­li) a dále 2ks bate­rie pro pro­voz sní­ma­če.Velká oba­vy jsem měla ze znač­ně vel­ké­ho sní­ma­če tepo­vé frek­ven­ce a násled­né umís­tě­ní na ruce, ale vše bylo v napros­tém pořád­ku na ruce to ani moc neva­di­lo sice šir­ší pás, na kte­rém je sní­mač umís­těn, není asi z moc kva­lit­ní­ho mate­ri­á­lu, je tře­ba si dávat po spo­ce­ní a  násled­né něja­ké vyráž­ky, kde byl při­jí­mač.

Více na Kritiky.cz
Miroslav Krobot Vystudoval JAMU v Brně, po studiích nastoupil nejprve do divadla v Chebu. Pak působil několik le...
Harry Potter for Kinect (Kinect) ...
Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že na...
Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938) Méliès se narodil roku 1861 do rodiny bohatého továrníka vyrábějícího obuv. Již během ml...
También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 2010 Indiáni v Bolívii se nikdy neměli zrovna dobře. Nejdřív přijeli ti divní lidé s pobledlými...

Před cvi­če­ním dopo­ru­ču­ji výba­vu jako, když jde­te do fit­ka (vhod­né oble­če­ní a čis­té boty, kte­ré Vám neza­dě­la­jí kobe­rec či pod­la­hu, boty jsou nut­né z důvo­du běhu, aby Vás nebo­le­li kot­ní­ky atd., dále si při­prav­te ruč­ník, hra dá dost fyzic­ky zabrat, již zmi­ňo­va­nou gym­nastic­kou gumu a vodu spí­še v umě­lé láhvi ) a před spuš­tě­ním hry vlož­te bate­rie do při­jí­ma­če, v kli­du si jej umís­tě­te na ruku, tak aby Vám nepa­dal z ruky nebo nao­pak, aby jste si to pří­liš neza­táh­li, zapně­te a násled­ně z páruj­te s xbo­xem (postup jako páro­vá­ní ovla­da­če) až se Vám zob­ra­zí na při­jí­ma­či zele­ná čár­ka jako na ovla­da­či, tak již může­te hru spus­tit.

Při úvo­du vypl­ňu­je­te do tabul­ky,  své jmé­no, datum naro­ze­ní, váhu, výš­ku, pohla­ví atd. (je nut­né si vyhle­dat pře­po­čet mír, pro­to­že nebe­re cm a kg), poté si nasta­vu­je­te si, jaký tré­nin­ko­vý plát chce­te mít (mys­lím, že je snad roz­dě­le­no na 4x týd­ně, celý týden atd.), také nasta­vu­je­te úro­veň, dopo­ru­ču­ji začít jako začá­teč­ník, než si o cvi­če­ní udě­lá­te obrá­zek. Výhoda je i, že si může­te zvo­lit buď tre­né­ra či tre­nér­ku.

Můj prv­ní dojem než se mi po 5 minu­tách poda­ři­lo vše nasta­vit, je cel­kem dob­rý, jeli­kož navště­vu­ji fit­ness (upo­zor­ňu­ji, že nejsem spor­to­vec ! cvi­čím aerob­ně, ne sva­lo­vě). Dojem byl dob­rý z toho důvo­du, že cviky,které jsou obsa­že­ny ve hře dají zabrat stej­ně jako když strá­vím hodi­nu času s tre­nér­kou ve fit­ku, zátěž mi při­šla v dosta­teč­né míře, i když občas jsem potí­že, to zvlád­nout, ale když jsem potře­bo­va­la oddech, tak mezi jed­not­li­vý­mi cvi­ky, Vám děla­jí ukáz­ku jak správ­ně cvik pro­vá­dět, tak se dá rukou ozna­čit tla­čít­ko zno­vu opa­ko­vat a může­te u toho o něco déle odpo­čí­vat než se vrh­ne­te na dal­ší cvik. V této úrov­ni jsem měla cvi­ky s gumou na biceps a tri­ceps, poté cvi­ky na bři­cho, zadek, steh­na, běh cca 2 minu­ty, jíz­da na kole, podře­py a závě­reč­né uvol­ně­ní (polo­ží­te si ruč­ník na zem mám plo­vou­cí pod­la­hu… polo­ží­te se a pro­ta­hu­je­te po nároč­ném cvi­če­ní pod­le poky­nů cvi­či­tel­ky, dob­rý relax na závěr úmor­né­ho cvi­če­ní)

Více na Kritiky.cz
  Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90% Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu na...
Avatar [90%] Po dvanácti letech pečlivých příprav k nám James Cameron přichází se svou stylizovanou hrou...
#1948: Velká kniha komiksů - Miloš Novák - 80 % Velká kniha komiksů - Miloš NovákVydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2019. Vydán...
Novinka mezi seriály: Stranger Things Seriál Stranger Things se odehrává v Americe v 80. letech v jednom obyčejném městečku. Děj z...
Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky Zdravím, po kratší pauze se zase vracím k vám s další recenzí na knihu. Dnes se podíváme n...

Hodnocení je vel­mi dob­ré a inves­to­va­né pení­ze nejsou zby­teč­ně, nehle­dě na ceny návštěvy fitness+placení hodin tre­né­ra. Nevěřila jsem, že se donu­tím, a po prv­ním vyzkou­še­ní zapí­nám zno­vu a zno­vu. Velice inspi­ru­jí­cí je, že celou dobu na Vás tre­nér­ka mlu­ví, počí­tá série, kte­ré se zob­ra­zu­jí i v levém hor­ním rohu (mys­lím, že za kaž­dý dob­ře pro­ve­de­ný cvik dostá­vá­te body) dále vídí­te jak jste na tom tepo­vě. Je pěk­né si zacvi­čit doma v tep­lu pod vede­ním xbo­xu, bez zby­teč­ných stre­sů, kte­ré máte z návštěv­ní­ků fit­ka atd., pono­ří­te se do samot­né­ho cvi­če­ní a zapo­me­ne­te na čas, a na všech­no ostat­ní kolem sebe.

Negativ

–  Hra není v češ­ti­ně, což vel­ká ško­da
–  V módu začá­teč­ní­ka se také doce­la dost zapo­tí­te (někte­ré cvi­ky   jsou nároč­né)
–  Kvalita pás­ku při­jí­ma­če tepo­vé frek­ven­ce
–  Potřebujete vel­kou vol­nou plo­chu pro poho­dl­né cvi­če­ní
–  Po aktu­a­li­za­ci přes inter­net hra nefun­gu­je jak má

Pozitiv

–  Jako domá­cí cvi­če­ní ide­ál­ní bez nut­nos­ti dal­ších věcí
–  Cvičíte jen s váhou své­ho těla, což dopo­ru­ču­ji pro hub­nu­tí a pro ty     co chtě­jí cvi­čit aerob­ně, nebo se jen pro­táh­nout a odre­a­go­vat se
–  Velice přes­ný sní­mač tepu a také vari­a­bi­li­ta kamer­ky, když            pro­vá­dí­te cvi­ky na zemi kamer­ka Vás sama najde

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.

Více na Kritiky.cz
Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s r...
Kajínek – příliš mnoho povyku Je režijní debut herce a kaskadéra Petra Jákla ml., inspirovaný skutečným příběhem nejpopu...
Soutěž o dva klíče hry American Truck Simulator Zlatá edice S našim partnerem Comgad.cz vyhlašujeme novou soutěž o dva klíče hry American Truck Simulato...
Game of Thrones 7x06 - Benjen Stark zachrání Jona ...
Roman Šebrle Mjr. Roman Šebrle (* 26. listopadu 1974 Lanškroun) je bývalý český atletický vícebojař a ol...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)27. ledna 2015 Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1) Vlastní hodnocení : 80% Žánr: akční adventura Výrobce: EAGAMES Věk: od 12let Lokalizace: angličtina Datum vydání: 16.11.2010 Počet hráčů: konzole: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned […]
  • TIGER WOODS PGA TOUR 132. června 2015 TIGER WOODS PGA TOUR 13 Vlastní hodnocení: 95% Datum vydání: 26.03.2012 Výrobce: EA SPORTS Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-4, online Lokalizace: angličtina Konečně jsme se dočkali dlouho […]
  • KINECT ADVENTURES!21. ledna 2015 KINECT ADVENTURES! KINECT ADVENTURES! Celkový index únavy 2/3 (1- pohoda,  2- lehká bolest svalů druhý den, 3- velmi náročné) Hra Kinect Adventures!, je rozdělena do pěti dobrodružství. Moje celkové […]
  • 23. června 2015 The Penguins of Madagascar (Kinect) Vlastní hodnocení: 60% Datum vydání: 16.9.2011 Výrobce: THQ Žánr: akční adventura pro děti Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Kdo by neznal partu […]
  • 7. července 2015 Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect) Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 4.11.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1 – 4, kinect 1 - 4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Při každém […]
  • Virtua tennis 425. března 2015 Virtua tennis 4 Únava: 9/10 Vlastní hodnocení: 50% Výrobce: SEGA Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole: 1-4, kinect 1-2, multiplayer 2-4 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 26.4.2011 Doporučený […]
  • 7. července 2015 Hulk Hogans Main Event (Kinect) Vlastní hodnocení: 45% Datum vydání: 1.12.2011 Výrobce: 505 GameStreet Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1 – 2, kinect 1 - 2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 16+ Tuto […]
  • Need for Speed (2015) - recenze8. listopadu 2015 Need for Speed (2015) - recenze Hodnocení: 50% Žánr: závodní Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line, Multiplayer Výrobce: EA Datum vydání: 5. 11. 2015 EA Access: 28. 10. 2015 Doporučený věk (PEGI): […]
  • NHL 16 - recenze - 95 %17. září 2015 NHL 16 - recenze - 95 % Tak už několik dní hraji. Pro normální uživatele je dnešní premiéra NHL 16 oslavou. Pro ty s předplacenkou (EA Access) už několik dní (pro maximální dobu hraní 10 hodin) je hra dostupná. […]
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)12. června 2015 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Únava: 7/10 Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 11.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tato nově vydaná […]