Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)

E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)

padesatOdstinutemnoty

Pokud jste si oblí­bi­li komerč­ně vel­mi úspěš­né romá­ny Padesát odstí­nů šedi a Padesát odstí­nů tem­no­ty od spi­so­va­tel­ky E.L.James, urči­tě nepo­hrd­ne­te závě­reč­ným dílem, Padesát odstí­nů svo­bo­dy, v podo­bě audi­ok­ni­hy.

Spisovatelka E.L.James , vlast­ním jmé­nem Erika Mitchell je brit­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá napsa­la již zmí­ně­nou tri­lo­gii o panu Greyovi a pros­té dív­ce Anastasii. Svým odváž­ným posto­jem k sexu­ál­ním prak­ti­kám způ­so­bi­la doslo­va revo­lu­ci v milost­ném živo­tě nejed­né ženy.  Dohromady se ve Spojených stá­tech pro­da­lo více než 35 mili­o­nů výtis­ků a přes 70 mili­o­nů výtis­ků po celém svě­tě, a roman­tic­ká tri­lo­gie s náde­chem žha­vé ero­ti­ky se sta­la svě­to­vým best­selle­rem.

Velmi úspěš­ný a boha­tý pod­ni­ka­tel Christian Grey a mla­dá dív­ka Anastasia Steelová jsou již v závě­reč­ném dílu tri­lo­gie man­že­li. Nadále se oddá­va­jí nevšed­ním sexu­ál­ním prak­ti­kám, a něko­li­krát spo­lu řeší spo­ry a pro­blémy, kte­ré sou­vi­sí s nepo­sluš­nos­tí a tvr­do­hla­vos­tí Any. Také tajem­ství na Christianovo dět­ství, kte­ré celá léta úzkost­li­vě tají nejen před Anou, nám autor­ka odha­lí hned na začát­ku své kni­hy a čtenář-posluchač se koneč­ně dozví celou prav­du.

Audiokniha je namlu­ve­ná cel­kem pří­jem­ně. Několikrát jsem se ale ztra­ti­la, pro­to­že je někdy těž­ké roz­po­znat, jest­li zrov­na větu pro­ne­sl Christian či Ana. Možná, kdy­by kni­ha byla namlu­ve­na více­hlas­ně, bylo by snaz­ší se v ní ori­en­to­vat. Erotické scén­ky se mno­ho­krát opa­ku­jí, že už ani nemo­hou čtenáře-posluchače ničím novým pře­kva­pit a po tře­tí scé­ně to zavá­ní až fád­nos­tí. Kdyby jich autor­ka pár vyne­cha­la, mys­lím, že by se nic nesta­lo. Přechody z kapi­to­ly do kapi­to­ly jsou pou­ze namlu­ve­né jako čís­la, což mě roz­hod­ně neza­u­ja­lo. Také autor­ka čas­to­krát zby­teč­ně dlou­ze popi­su­je někte­ré situ­a­ce, např. nalé­vá­ní šam­paň­ské­ho, svlé­ká­ní oble­če­ní apod.

Nicméně hereč­ka Tereza Bebarová, má vel­mi pří­jem­ný hlas a doká­že zaujmout. Když se poslu­chač dosta­ne ke kapi­to­lám, kde je doslo­va cítit napě­tí a akce, úpl­ně ho to pohl­tí, což jsem si sama na sobě vyzkou­še­la. Líbí se mi způ­sob, jakým hereč­ka díky své­mu neza­mě­ni­tel­né­mu hla­su, doká­že vyja­d­řo­vat poci­ty Christiana a Any a i její důraz na důle­ži­tost někte­rých scén a záple­tek. Také se mi líbí, jak autor­ka E. L. James doká­že pou­ží­vat nevšed­ní slov­ní spo­je­ní a někdy až doko­na­lé popi­so­vá­ní věcí, osob, oko­lí nebo scén nedě­lá žád­ný pro­blém pro před­sta­vu.

Díky své­mu vel­ké­mu šar­mu a zvlášt­nos­tí pana Greye, urči­tě nesmí chy­bět závě­reč­ný díl této tri­lo­gie žád­né z jeho fany­nek ve své sbír­ce, ať už v kniž­ní, nebo namlu­ve­né podo­bě. Audiokniha Padesát odstí­nu svo­bo­dy bude pro mno­hé pře­kva­pe­ním a urči­tě pří­jem­ným zpes­t­ře­ním.

Hodnocení: 75%


Audiokniha: Padesát odstí­nů svo­bo­dy

Autor: E.L.James

Čte: Tereza Bebarová

Žánr: Čtení pro ženy

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11450 s | počet dotazů: 238 | paměť: 51682 KB. | 26.10.2021 - 22:40:35