Kritiky.cz > Recenze knih > E. L. James: Grey - 52 %

E. L. James: Grey - 52 %

GreyNahled

Příběh z pohle­du Christiana Greye byl, dle autor­ky, napsán na přá­ní čte­ná­řů, kte­ří si vel­mi oblí­bi­li její tri­lo­gii Padesát odstí­nů šedi, Padesát odstí­nů tem­no­tyPadesát odstí­nů svo­bo­dy.

Této audi­o­na­hráv­ce pro­půj­čil hlas Michal Slaný, člen čino­hry Národního diva­dla v Praze a před­sta­vi­tel něko­li­ka fil­mo­vých rolí.

Audiokniha se navra­cí k prv­ní­mu dílu tri­lo­gie. Má for­mu dení­ku, jenž začí­ná 9.5. 2011, tedy ve stej­ný den, kdy dochá­zí k osu­do­vé­mu setká­ní stu­dent­ky Anastasie Steeleové s ředi­te­lem Grey Enterprises Holdings s.r.o., a kon­čí 9.6. 2011. Děj je líčen z pohle­du hlav­ní­ho hrdi­ny pří­bě­hu.

Oproti dív­čí­mu pohle­du na svět, jenž byl jem­něj­ší, tomu­to dílu domi­nu­je sna­ha o muž­ský styl vyja­d­řo­vá­ní. Pánský pohled se pro­je­vu­je zejmé­na čas­tým opa­ko­vá­ním vul­ga­ris­mů a vět­ším zamě­ře­ním na pudo­vé sig­ná­ly. Anastasiin idol zde odklá­dá kul­ti­vo­va­nost i důstoj­nost. Přestože by měl být tou­to upřím­nos­tí poslu­cha­čům bliž­ší, mís­ty může půso­bit odpu­di­vě.

Autorka se pokou­ší o psy­cho­lo­gic­kou ana­lý­zu Greyovy naru­še­né osob­nos­ti, což činí pro­střed­nic­tvím jeho zne­po­ko­ju­jí­cích snů se vzpo­mín­ka­mi na dět­ství do čtvr­té­ho roku živo­ta. E.L. Jamesová se sna­ží pře­svěd­čit čte­ná­ře, že je Christian klad­ná posta­va, kte­rá se pou­ze své­ráz­ným způ­so­bem vyrov­ná­vá s tra­gic­kou minu­los­tí.

Hrdinovi lze při­číst k dob­ru, že nezku­še­nou stu­dent­ku nej­pr­ve sám před sebou varu­je, přes­to­že tou­ží po její blíz­kos­ti a vyhle­dá­vá ji. Nízké sebe­vě­do­mí se sna­ží kom­pen­zo­vat luxu­sem i nej­růz­něj­ší­mi výstřel­ky. Přestože tvr­dí, že mu psy­cho­te­ra­pe­u­to­va léč­ba pomá­há, zlep­še­ní na jeho psy­chi­ce není pří­liš zna­tel­né. Na poslu­cha­če může půso­bit jako zhýč­ka­ný boháč, jehož hlav­ním pro­blé­mem je dosta­tek peněz a čas na pře­mýš­le­ní o svých poci­tech. Pisatelka vyzdvi­hu­je jeho pra­co­vi­tost, navzdo­ry ní však hrdi­na v sobě nena­le­zl ani dost vytr­va­los­ti k úspěš­né­mu dokon­če­ní stu­dia na vyso­ké ško­le.

Grey půso­bí roz­pol­ce­ně. Přestože poci­ťu­je k Anastasii lás­ku, má tou­hu ji trestat.  Sám před sebou to omlou­vá těž­kou minu­los­tí, čímž však pozbý­vá oné rytíř­skosti a sna­hy o sebeza­pře­ní, kte­ré by mu slu­še­ly více.

Velký důraz je zde kla­den na nedo­sta­tek jíd­la, kte­rý zaží­val v bato­le­cím věku. Z toho­to důvo­du hrdin­ku neu­stá­le nutí, aby vše dojí­da­la, což je pro ni trau­ma­tic­ké. Sám tak může být pří­či­nou psy­chic­kých pro­blé­mů, kte­ré by se moh­ly u zpo­čát­ku křeh­ké stu­dent­ky pro­je­vit. Rozporuplný je i jeho vztah k penězům. Dary zahr­nu­je pou­ze Anastasii, jinak štěd­ros­tí neo­plý­vá a je vel­mi přís­ným, nároč­ným i nála­do­vým zaměst­na­va­te­lem. Navzdory jeho aro­gant­ní­mu cho­vá­ní jej mají zaměst­nan­ci rádi a trpě­li­vě sná­še­jí jeho vrto­chy. Nejvíce s ním sou­cí­tí řidič Taylor či hos­po­dy­ně Jonesová, kte­ré je líto, jak se po odcho­du Any Christian trá­pí a pust­ne. Rozchod s pří­tel­ky­ní těž­ce nese mimo jiné i z poně­kud sobec­ké­ho důvo­du, jeli­kož jej zno­vu začí­na­jí pro­ná­sle­do­vat noč­ní můry, kte­ré, když byl s ní, zázrač­ně zmi­ze­ly.

Některé pasá­že jsou zdlou­ha­vé, napří­klad hrdi­no­va řeč k pro­mo­va­ným stu­den­tům či popis plachtě­ní ve větro­ni. Rovněž vět­ši­na dia­lo­gů děj zpo­ma­lu­je. Greyova part­ner­ka se mar­ně sna­ží zjis­tit, proč se Christiana nesmí dotknout a ptá se na jeho minu­lost. On jí nechce nic pro­zra­dit, ale tápe i sám poslu­chač, když hrdi­na v sobě bolest­né vzpo­mín­ky potla­ču­je a nechce si je při­znat ani sám před sebou. Záhada je objas­ně­na až na samém kon­ci děje pro­střed­nic­tvím dal­ší­ho živé­ho snu. Také se zde vysky­tu­je pří­liš mno­ho ero­tic­kých scén, což dílu ubí­rá na ele­gan­ci a půso­bí roz­vláč­nost pří­bě­hu.

Nejzdařilejší je opro­ti tomu roz­ho­vor s dok­to­rem Flynnem v jed­né ze závě­reč­ných kapi­tol, jenž posu­nu­je děj dopře­du a napo­má­há hrdi­no­vi k lep­ší sebe­re­fle­xi. Závěr je, dle mého názo­ru, poměr­ně zda­ři­lý a tryská z něj nadě­je v lep­ší budouc­nost. Chvályhodná je i sna­ha o věro­hod­nou dět­skou sty­lis­ti­ku v pří­pa­dě noč­ních děsů se stříp­ky vzpo­mí­nek na kru­tý život s vlast­ní mat­kou, kte­ré mají při­blí­žit hrdi­no­vo myš­le­ní v dané době.

Na této audi­o­na­hráv­ce oce­ňu­ji, že při líče­ní snů, jež osvět­lu­jí moti­va­ci hlav­ní posta­vy pří­bě­hu, je pou­ži­ta ozvě­na, což napo­má­há odli­šit před­sta­vy od sku­teč­nos­ti. Hlas Michala Slaného půso­bí mla­dist­vě a vzhle­dem k tomu, že se jed­ná o popis živo­ta sedm­a­dva­ce­ti­le­té­ho muže, nahráv­ku vhod­ným způ­so­bem dopl­ňu­je.

Tuto audi­ok­ni­hu dopo­ru­ču­ji těm, kte­rým se líbil prv­ní díl tri­lo­gie Padesát odstí­nů šedi. Připomenou si v ní mno­ho momen­tů, kte­ré již zna­jí, ale z jiné­ho úhlu pohle­du. Audiokniha Grey dopl­ňu­je infor­ma­ce, kte­ré čte­nář neměl mož­nost dosud zjis­tit.


 • Autor:E L James
 • Interpret:Michal Slaný

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

[adro­ta­te banner=„50“]

 • E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)1. listopadu 2015 E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová) Pokud jste si oblíbili komerčně velmi úspěšné romány Padesát odstínů šedi a Padesát odstínů temnoty od spisovatelky E.L.James, určitě nepohrdnete závěrečným dílem, Padesát odstínů svobody, […] Posted in Recenze knih
 • E. L. James: Grey (25 % - za snahu)24. února 2016 E. L. James: Grey (25 % - za snahu) Mám respekt ke knihám – k těm dobrým i k brakům. Přece jen, někdo si dal tu práci, aby je napsal. Co ale nerespektuji, je kopírování děl. A to ani v případě, že se jedná o totožného […] Posted in Recenze knih
 • JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER27. ledna 2016 JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER Jaroslav Kmenta získal v roce 2010 prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského za přínos investigativní žurnalistice. Je autorem celkem jedenácti knih, mezi jinými i publikací Český špion […] Posted in Recenze knih
 • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […] Posted in Recenze knih
 • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […] Posted in Recenze knih
 • DivkaVeVlakuAudio27. ledna 2016 Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na první příčce žebříčku bestsellerů The New York Times se udržel třináct týdnů. Tuzemská i zahraniční […] Posted in Recenze knih
 • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […] Posted in Recenze knih
 • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se […] Posted in Recenze knih
 • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také […] Posted in Recenze knih
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...