Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Džungle v nás – psychologie pro každého

Džungle v nás – psychologie pro každého

018

Také se vám zdá, že lid­ská psy­chi­ka při­po­mí­ná džun­g­li? Po pře­čte­ní zají­ma­vé pub­li­ka­ce RNDr. Jiřího Plamínka, Csc., už nebu­de.

Vystudoval Přírodovědeckou fakul­tu UK v Praze a půso­bí jako mana­žer, kon­zul­tant a lek­tor. Z jeho pera pochá­zí mno­ho knih z obo­ru psy­cho­lo­gie, geo­lo­gie a pří­rod­ních věd, mimo jiné Vedení lidí, týmů a firem, Tajemství moti­va­ce, Vedení porad, Konflikty a vyjed­ná­vá­ní, Komunikace a pre­zen­ta­ce, Tajemství úspě­chu či Sebepoznání, sebe­ří­ze­ní a stres.
Úvodu podo­tý­ká, že je jeho sna­hou vysvět­lit pod­stat­né infor­ma­ce o naší psy­chi­ce, aniž by se zaple­tl do detai­lů. S jejich pomo­cí může­me poznat sebe či jiné. Prales v nás je totiž, dle jeho názo­ru, zce­la pocho­pi­tel­ný.

Vybral ze živo­ta i pří­ru­ček klí­čo­vé ori­en­tač­ní body a uka­zu­je sou­vis­los­ti mezi nimi. Čerpá z dlou­ho­le­té pora­den­ské i uči­tel­ské pra­xe a poznatky srov­ná­vá s psy­cho­lo­gií.

V 10 kapi­to­lách osvět­lu­je osob­nost, její slož­ky, cho­vá­ní člo­vě­ka, teo­rii osob­nos­ti, vědo­mí a nevě­do­mí, arche­ty­pál­ní a davo­vé cho­vá­ní, napě­tí v orga­nis­mu, zvlá­dá­ní stre­su i to, k čemu jej může­me vyu­žít.

Jaký je vliv vro­ze­ných vlast­nos­tí? Kolik roz­li­šu­je­me typů moti­vač­ní­ho zalo­že­ní? Jak zpra­co­vá­vá­me pod­ně­ty? To i mno­ho dal­ší­ho se zde dozví­me.

Zabývá se nevě­do­mým uče­ním, zpět­ný­mi vazba­mi, vzta­hy k ostat­ním a smys­lem živo­ta. Podotýká, že lidé umí být v hod­no­to­vých ori­en­ta­cích vel­mi roz­díl­ní a pruž­ní. Určující bývá pocit vlast­ní ceny, tedy náš aktu­ál­ní názor na sebe sama. O tom, zda si sebe váží­me, význam­ně spo­lu­roz­ho­du­jí oso­by kolem nás, kte­ré nás ver­bál­ně nebo never­bál­ně infor­mu­jí o naší hod­no­tě. Rozebírá záměr­né i nevě­do­mé uče­ní a odpo­ví­dá na to, proč se učí­me, čemu a jak.

Připomíná, že nej­vyš­ší lid­skou potře­bou je svo­bo­da. K osvo­bo­ze­ní vede při­je­tí živo­ta se vší odpo­věd­nos­tí a vol­nos­tí, což tvo­ří správ­nou ces­tu k napl­ně­ní spo­ko­je­nos­ti. Na množ­ství pří­kla­dů z pra­xe vysvět­lu­je mecha­nismy naší psy­chi­ky. Uvádí sou­vis­los­ti mezi bio­lo­gic­kou evo­lu­cí, vědo­mím, kul­tur­ní evo­lu­cí a spo­leč­nos­tí.

V dodat­ku roze­bí­rá ambi­ce, úspěch a zamýš­lí se nad naší dobou i sou­čas­nou situ­a­cí. Autorův styl je svě­ží i nápa­di­tý a se vti­pem nás uvá­dí do dané pro­ble­ma­ti­ky. Musím pochvá­lit pře­hled­nost a sro­zu­mi­tel­nost pří­ruč­ky i množ­ství gra­fů a tabu­lek.

Tato nevšed­ní učeb­ni­ce zájem­cům poskyt­ne odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré si už dlou­ho kla­dou, a sto­jí za to se do ní začíst.

 • Plný název: Džungle v nás
 • Podnázev: Praktická psy­cho­lo­gie pro kaž­dé­ho
 • Autor: Jiří Plamínek
 • Vazba: bro­žo­va­ná
 • Počet stran: 144
 • EAN: 9788027116911
 • ISBN: 978-80-271-1691-1
 • ID: 33191467
 • Nakladatelství: Grada
 • Hmotnost: 286 g
 • Rozměry: 240 × 168 × 9 mm
 • Datum vydá­ní: 30. září 2020
 • Hodnocení: 92 %

Za recenz­ní výtisk vel­mi děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45817 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55024 KB. | 04.08.2021 - 21:19:38