Džínová dekorace

img a296211 w1994 t1507394894

Zřejmě všich­ni mód­ní návr­há­ři se shod­nou na tom, že dží­no­vi­na nikdy z módy nevy­jde a stá­le se pro ni nachá­zí nové a nové vyu­ži­tí. Z dží­no­vi­ny si ti šikov­něj­ší mohou vytvo­řit i netra­dič­ní deko­ra­ci do své­ho bytu. Velice vkus­ně vypa­dá dží­no­vá lam­pa.
džíny a svinovací metr

Budete potře­bo­vat
-         drá­tě­né sví­ti­dlo
-         jem­ný papír
-         růz­ně barev­nou dží­no­vi­nu
-         nůž­ky
-         šicí potře­by.
Z jem­né­ho papí­ru se vystřih­ne šab­lo­na pod­le jed­no­ho svis­lé­ho dílu lam­py. Podle vznik­lé šab­lo­ny se vystří­há z lát­ky potřeb­ný počet dílů, kte­ré se seši­jí k sobě a netra­dič­ní lam­pa je na svě­tě.
Dosloužily vám dží­no­vé kalho­ty? Nevyhazovat! Mohou z nich být krás­né držá­ky na novi­ny. Nohavice se napříč roz­stří­ha­jí tak, aby nám vznik­ly po seši­tí tune­ly. Okraje se zahnou asi o dva cen­ti­me­t­ry a barev­ně pro­ši­jí. Vzniklé tune­ly se hře­bíč­ky nebo spon­ko­va­cí pis­to­lí při­pev­ní na bíle nala­ko­va­nou des­ku, kte­rá je svis­le při­pev­ně­ná ke zdi.
Zbyly vám z kalhot kapsy?  Připevněte je také na des­ku. Budou plnit funk­ci úlož­né­ho pro­sto­ru na tuž­ky, pro­pis­ky, bloč­ky a růz­né poznám­ky.
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU
Podobným způ­so­bem se dá vyu­žít i sta­rá nepo­třeb­ná dží­no­vá koši­le. Jestliže má na prsou kapsy, máte doko­na­lou koši­lo­vou nástěn­ku.
§  Košile se vyžeh­lí, zapne a navlék­ne na des­ku z měk­ké­ho dře­va. Můžete pou­žít i někte­rý jiný měk­ký mate­ri­ál.
§  Z koši­le se odstřih­ne límec, dlou­hé ruká­vy a spo­dek koši­le.
§  Kolem vrch­ní čás­ti des­ky se pev­ně napne a vza­du se při­pev­ní spon­ko­va­cí pis­to­lí nebo hře­bíč­ky.
§  Kapsy poslou­ží jako úlo­žiš­tě pro­pi­sek, nůžek, poš­tov­ních zná­mek a dal­ších drob­nos­tí.
§  Do pro­stor, kte­ré vznik­ly mezi jed­not­li­vý­mi knof­lí­ky, se mohou uklá­dat růz­né vzka­zy pro ostat­ní čle­ny rodi­ny.
kapsa na riflích
Stále vám ješ­tě kous­ky dží­no­vi­ny zbý­va­jí a vám je líto je vyho­dit? Nastříhejte z nich růz­ně vel­ká koleč­ka, kte­rá poslou­ží jako pod­lož­ky na stůl. A netra­dič­ní deko­ra­ci máte téměř zadar­mo.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51412 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46670 KB. | 26.01.2021 - 13:15:40