Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > Dyna Blaster - „Evropský Bomberman“

Dyna Blaster - „Evropský Bomberman“

Dyna
Dyna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dynablaster (pří­pad­ně Dyna Blaster) je jmé­no evrop­ské ver­ze kla­sic­ké­ho Bombermana. Příběh je jed­no­du­chý: při poku­su v labo­ra­to­ři jaké­ho­si věd­ce je dra­kem une­se­na na hrad za řekou jeho dce­ra. A vy jako správ­ný hrdi­na ve ska­fan­d­ru se ji vydá­vá­te zachrá­nit.

Tato ces­ta zahr­nu­je osm čás­tí po osmi úrov­ních.

Přes hory a přes vodu…s hou­fem potvor za zády

Úrovně zahr­nu­jí osm dru­hů teré­nu (zdi, ská­ly, vodu, les, hory, pří­ze­mí, patro a stře­chu hra­du) a během pro­chá­ze­jí na vás bude úto­čit mno­ho dru­hů potvůrek, kte­ré si tu jen tak pobí­ha­jí.

Ony na vás v pod­sta­tě ani neu­to­čí, ale pokud se potká­te na stej­né tra­se a vy se nevy­ta­sí­te s bom­bou, je s vaším hrdi­nou ámen.

Rejstřík tech­to potvůrek (nechci říkat mon­ster, pro­to­že jsou hroz­ně roz­to­mi­lé) zahr­nu­je zví­řát­ka (neto­pý­ry, med­víd­ky a nepo­chyb­ně i ryby, kro­ko­dý­ly a dal­ší havěť) vyba­ve­ní domác­nos­ti (žárov­ka) a dále podiv­né enti­ty, kte­ré si asi v duchu nějak pra­cov­ně nazve­te, ale stej­ně se nebu­de­te schop­ni jejich pra­vé iden­ti­ty dopát­rat – „ška­tu­le, met­lič­ky, pla­mín­ky“ a kdo­ví co ješ­tě.

V posled­ním kole kaž­dé čás­ti vás obvykle čeká něja­ká vět­ší mrš­ka. Pokud se neple­tu, je to v prv­ní čás­ti vari­a­ce na Lochnesku, kte­ré postup­ně upa­lu­je­te ocas a pak po vás jede jenom hla­vič­ka se zuba­ma.

A aby to celé neby­lo tak jed­no­du­ché, není potvůr­ka jako potvůr­ka. Někdo je hod­ně rych­lý (med­víd­ci), někdo umí pro­chá­zet zdí (neto­pý­ři a met­lič­ky) a tak podob­ně.

Navíc počet potvor na scé­ně nemu­sí být zda­le­ka koneč­ný, ale to už zále­ží na vaší šikov­nos­ti, respek­ti­ve její absen­ci. Jak totiž odpa­lu­je­te zdi blu­diš­tě, v jed­né z nich je vždy ukry­tý mod­rý čtve­re­ček výcho­du. V momen­tě, kdy pro­stor vyčis­tí­te, začne bli­kat. Ovšem v momen­tě, kdy se potká s pla­me­nem vašich bomb (kdy­ko­li během hry), vyro­jí se z něj pár nových potvůrek.

Bomby, pla­mín­ky a dal­ší hej­blát­ka

Smozřejmě by to neby­lo o ničem, kdy­bys­te se vy sami během puto­vá­ní nezlep­šo­va­li. K tomu slou­ží bonu­sy, kte­ré zís­ká­vá­te v kaž­dé úrov­ni. Ty zahr­nu­jí del­ší pla­men, dal­ší bom­bu, pro­chá­ze­ní zdí (pou­ze na jeden level), časo­vá­ní výbuchu (pou­ze dokud neztra­tí­te život) a dal­ší.

Co vám zůstá­vá i přes úrov­ně, je vždyc­ky roz­sah pla­me­ne a počet bomb, kte­ré může­te naklást. Ovšem pozor – pokud tre­fí­te bli­ka­jí­cí bonus pla­me­nem, je po něm.

Když je více ska­fan­drů

Nelze opo­me­nout mož­nost mul­tipla­ye­ru. V něm se mohou zapo­jit až čty­ři hrá­či, pří­pad­ně vy až pro­ti čtyřem počí­ta­čům. A to buď s potvo­ra­mi, nebo bez potvor.

Hra více hrá­čů má ješ­tě jed­nu vychy­táv­ku, tzv. smr­tí­cí mód. Během toho se v blu­diš­ti spo­lu s bonu­sy vysky­tu­jí leb­čič­ky. Ty gene­ru­jí něko­lik náhod­ných efek­tů, kte­ré jsou někdy výbor­né, jin­dy na fac­ku. Velmi pří­jem­ným, ale zrád­ným je napří­klad obrov­ská rych­lost. Naprosto pří­šer­ným je napří­klad auto­ma­tic­ké stá­le klá­de­ní bomb, kte­ré zna­me­ná vel­mi rych­le váš konec, pro­to­že se spo­leh­li­vě zablo­ku­je­te a násled­ně odbouch­ne­te v jakém­ko­li teré­nu.

Dynablaster je jed­nou z nej­chytla­věj­ších old­scho­o­lo­vek a dodnes neztra­ti­la své kouz­lo ani zábav­nost.

Základní šab­lo­na:

  • záchran­ná výpra­va

Navíc?

  • i sin­gle pla­yer vysta­čí na hod­ně dlou­ho a to i když hrát umí­te
  • chvil­ka nepo­zor­nos­ti při kla­de­ní nálo­ží a máte v zádech dal­ší tlu­pu impů
  • krás­né návrhy pří­še­rek a počet jejich dru­hů

Foto: Hudson Soft Company Ltd.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,84245 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58312 KB. | 15.08.2022 - 20:29:56