Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > DVEŘE V PODLAZE

DVEŘE V PODLAZE

Snímek Dveře v pod­la­ze zkou­má tajem­ství lás­ky a její nej­jas­něj­ší, nej­ob­tíž­něj­ší i nej­tem­něj­ší strán­ky. Dveře v pod­la­ze je film reži­sé­ra Toda Williamse nato­če­ný pod­le best­selle­ro­vé před­lo­hy Johna Irvinga A Widow for One Year (Rok vdo­vou).

Příběh se ode­hrá­vá mezi easthampton­skou plá­žo­vou komu­ni­tou v New Yorku a sle­du­je klí­čo­vé obdo­bí jed­no­ho léta zná­mé­ho spi­so­va­te­le knih pro děti Teda Colea (Jeff Bridges) a jeho krás­né ženy Marion (Kim Basingerová). Jejich kdy­si ide­ál­ní man­žel­ství zasáh­la tragé­die. Coleovi se s lás­kou sta­ra­jí o svou čtyř­le­tou Ruth (Elle Fanningová), kte­rá, jako kaž­dé dítě, bere věci tak, jak při­chá­ze­jí. Marion se ale se ztrá­tou nedo­ká­že tak snad­no vyrov­nat a Ted si nedo­ká­že odpus­tit drob­né nevě­ry, tak­že vyvsta­ne otáz­ka potřeb­né změ­ny v jejich vzta­hu. Ta nasta­ne v podo­bě Eddieho O´Hary (Jon Foster), mla­dí­ka, kte­rý v létě dělá Tedovi asi­s­ten­ta. Ted dou­fá, že tak se jejich manželství.osvěží.

Eddie si Teda ide­a­li­zu­je, ale Tedovy nepra­vi­del­né pra­cov­ní návy­ky Eddieho za chví­li odká­žou jen na sebe sama. Eddie začne po Marion tou­žit, začne v ní vyvo­lá­vat zapo­me­nu­té mateř­ské a žen­ské poci­ty. K Eddiemu pře­kva­pe­ní a potě­še­ní je jeho tou­ha hoj­ně opě­to­vá­na.

Čím víc se Eddie zaplé­tá do slo­ži­tos­ti zdán­li­vě křeh­ké, leč ve sku­teč­nos­ti sílí­cí Marion, tím víc si uvě­do­mu­je, že i Tedova zdán­li­vá neschop­nost v sobě skrý­vá něco hlub­ší­ho. S blí­ží­cím se kon­cem léta musí Ted a Marion roz­hod­nout o budouc­nos­ti jejich rodi­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62751 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56106 KB. | 29.05.2022 - 13:07:42