Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > DVDPixar - Krátké filmy

DVDPixar - Krátké filmy

Z ani­mač­ní­ho stu­dia Pixar nepo­chá­ze­jí jen vyni­ka­jí­cí celo­ve­čer­ní fil­my, kte­ré pra­vi­del­ně sklí­ze­jí pochval­né ova­ce od odbor­né veřej­nos­ti i divá­ků, ale i fil­my krát­ké. Ty Vám sebe­rou zhru­ba tři minu­ty živo­ta, avšak mno­ho­ná­sob­ně vám je vrá­tí skvě­lým divác­kým zážit­kem srov­na­tel­ným s jakým­ko­li jiným fil­mem.

Některé z krát­kých fil­mů od Pixaru jste již urči­tě vidě­li, pro­to­že se v posled­ní době pro­mí­ta­jí jako před­krm k jejich „celo­ve­če­rá­kům“. Nyní máte mož­nost shléd­nout tako­vých­to fil­mů rov­nou tři­náct, neboť přes­ně tolik jich najde­te na kolek­ci pixa­rov­ských krát­kých fil­mů, kte­rá prá­vě vychá­zí na DVD. Tato kolek­ce vlast­ně mapu­je vývoj věhlas­né­ho stu­dia od jeho nej­star­ší­ho výtvo­ru až po ten nej­no­věj­ší. Atraktivní jsou urči­tě „kraťa­sy“ z osm­de­sá­tých let, kdy byla počí­ta­čo­vá ani­ma­ce ješ­tě v plen­kách. Z dneš­ní­ho pohle­du nám sice ani­ma­ce v těch­to star­ších kous­cích může při­pa­dat extrém­ně špat­ná a ošk­li­vá, ale je nut­no si uvě­do­mit, že na svou dobu to bylo něco pře­vrat­né­ho a záro­veň nesmír­ně prac­né­ho.
Ačkoli prů­měr­ný pixa­rov­ský kraťas trvá něco oko­lo tří minut, má všech­no, co k fil­mo­vé­mu dílu pat­ří – nápad, ori­gi­na­li­tu, fun­gu­jí­cí pří­běh, život­né posta­vy (ať už to jsou věci nebo lidé), spád a švih. A to je přes­ně to, co odli­šu­je Pixar od kon­ku­ren­ce a co z něj udě­la­lo iko­nu v oblas­ti ani­mo­va­ných fil­mů. Mnohé z těch­to děl vás poba­ví více než dvou­ho­di­no­vá kome­die a stej­ně tak se v někte­rých poda­ři­lo na krát­kém úseku vyjá­d­řit tolik nálad, citů a dojmů, že by si o tom leckterý celo­ve­če­rák mohl nechat zdát. Shlédnutí pixa­rov­ských fil­mů nelze než dopo­ru­čit, pro­to­že se nejen výbor­ně poba­ví­te, ale záro­veň může­te sle­do­vat pře­vrat­ný vývoj počí­ta­čo­vé ani­ma­ce.

A kte­ré fil­my najde­te na DVD kolek­ci pixa­rov­ských krát­kých fil­mů?
 The Adventures of André and Wally B. (1984) - První krát­ký film, kte­rý ješ­tě nemá v pod­sta­tě žád­ný pří­běh a kte­rý je zají­ma­vý pře­de­vším teh­dy, uvědomíme-li si, jaká dři­na za ním sto­jí.

 
Luxo Jr. (1986) - Jednoduchý, ale ori­gi­nál­ní a veli­ce roz­to­mi­lý pří­běh o lam­pič­ce, kte­rou nyní důvěr­ně zná­me z loga Pixaru. Až Vám někdo bude tvr­dit, že věci (natož pak stol­ní lam­py) nemo­hou vyja­d­řo­vat emo­ce, nevěř­te mu!

 
Red’s Dream (1987) - Trochu netra­dič­ní pixa­rov­ský sní­mek, v němž opět krás­ně oží­vá věc, ale kte­rý je veli­ce melan­cho­lic­ký.

 
Tin Toy (1988) - Krátký pří­běh o nemluv­ně­tem sužo­va­né hrač­ce s dobrou poin­tou a per­fekt­ní scé­nou, v níž se obje­ví vystra­še­né hrač­ky pod gau­čem. V tom­to fil­mu si také může­te všim­nout na jak špat­né úrov­ni byla v té době ani­ma­ce lidí (to mimi­no je totiž oprav­du oblud­né).

 
Knick Knack (1989) - Skvělý kraťas o sně­hu­lá­ko­vi, kte­rý se sna­ží dostat z těžít­ka za ostat­ní­mi suve­ný­ry. Taková odleh­če­ná gro­teska, v níž je oka­mži­tě k dis­po­zi­ci sbí­ječ­ka i nálož dyna­mi­tu, spo­leh­li­vě poba­ví.

 
Geriho hra (1997) - Asi nej­zná­měj­ší pixa­rov­ský krát­ký film, opráv­ně­ný drži­tel Oscara. Originální, doko­na­le pro­myš­le­né, dota­že­né po všech strán­kách, zkrát­ka čtyř­mi­nu­to­vý skvost.

 
Pro ptáč­ky (2000) - Ohromně zábav­ná drob­nůst­ka o hřa­du­jí­cích ptáč­cích, kte­ří mezi sebe nechtě­jí pus­tit vět­ší­ho a při­troub­lej­ší­ho kole­gu. Že se jim to nevy­pla­tí asi není tře­ba říkat.

 
Mikeovo nové auto (2002) - Dodatek k Příšerkám s.r.o., kte­rý vyni­ká pře­de­vším per­fekt­ní scén­kou s nasta­vo­vá­ním seda­dla.

 
Boundin“ (2003) - Asi „nej­u­je­těj­ší“ pixa­rov­ský výtvor o berán­ko­vi, kte­rý se díky paro­ha­té­mu zají­ci smí­ří s kaž­do­roč­ním stří­há­ním. Přes drob­né nedo­stat­ky hroz­ně opti­mis­tic­ký fil­me­ček, kte­rý má v sobě něco neo­do­la­tel­né­ho.

 
Jack-Jack Attack (2005) - Parádní dopl­ně­ní Úžasňákových, kde malý Jack-Jack při­vá­dí k šílen­ství děv­če na hlí­dá­ní.

 
Burák a blu­dič­ka (2006) - Dobrá epi­zod­ní pří­ho­da jako dopl­něk k Autům, v níž se Burák pro­je­ví jako pořád­ný strašpy­tel.

 
Koncert pro jed­no­ho (2005) - Velmi vyda­ře­ný pří­běh o dvou pou­lič­ních muzi­kan­tech a hol­čič­kou s jed­nou jedi­nou min­cí. Souboj muzi­kan­tů sto­jí za to, ale úpl­ně nej­lep­ší je tru­co­vi­tý výraz té hol­čič­ky, když se jí min­ce zaku­tá­lí do kaná­lu.

 
Lifted (2006) - Nejnovější kraťas, kte­rý jste moh­li vidět před fil­mem Ratatouille. V hlav­ní roli mimo­zemšťan absol­vu­jí­cí cosi jako auto­ško­lu v uná­še­ní a přís­ný roso­lo­vi­tý zkou­še­jí­cí. Opět skvě­lá zába­va.

Některé kraťa­sy jsou malin­ko slab­ší, ale cel­ko­vý dojem je vyso­ce nad­stan­dard­ní. Pixar zkrát­ka umí. I v kraťouč­kých fil­mech doká­že roze­hrát skvě­lý plno­hod­not­ný pří­běh, poba­vit i zabrn­kat na city. Samozřejmostí je kva­lit­ně odve­de­ná ani­má­tor­ská prá­ce a nelze opo­me­nout ani tref­ný výběr hud­by, kte­rá jejich díl­ka ješ­tě povy­šu­je (hlav­ně u Luxo Jr. a Knick Knack).

Naše hod­no­ce­ní: 

0

28. November 2007 - 0:00 — Andrea Zahradníková

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49336 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53549 KB. | 21.01.2022 - 09:03:22