Kritiky.cz > Recenze > DVDNáhradníci

DVDNáhradníci

Náhradníci měli být hit, měli k tomu všech­ny před­po­kla­dy. Hereckou hvězdu prv­ní veli­kos­ti v hlav­ní roli, Bruce Willise, zají­ma­vý námět a dobrou reklam­ní kam­paň v čele se skvě­le vypa­da­jí­cí­mi trai­le­ry. Jenže se něco poka­zi­lo... 

Natěšen, po sviž­ných a úder­ných trai­le­rech, jsem si obra­tem obsta­ral Náhradníky na DVD, jeli­kož jsem je v kině nesti­hl (to jsem ale ješ­tě nevě­děl, že jsem vlast­ně mohl být rád), při­pra­vil si pop­corn a hurá s Náhradníky do pře­hrá­va­če. Ovšem, jaké bylo zkla­má­ní, když jsem sní­mek pus­til.

Již od samé­ho začát­ku všech­no bylo tak pas­te­lo­vě pře­bar­ve­né, a hlav­ně ukrut­ně nud­né. Okolo Vás sice vybuchu­jí auta, pada­jí vrtu­l­ní­ky, ale jako bys­te tam ani neby­ly (tře­ba je tam mís­to Vás náhrad­ník, kdo ví), nedo­tkne se Vás to vůbec. Je to všech­no suchý, dokon­ce i Willise půso­bí v tom všem suše. Za celou dobu sto­pá­že pro­ne­sl jen jed­nu hláš­ku, což je snad nejmen­ší čís­lo posled­ních pár let.
Já pota­jí dou­fal, že Náhradníci budou něco jako „robo­tic­ká“ Smrtonosná Past, jen­že výsle­dek je úpl­ně někde jin­de. Celý sní­mek vůbec nedr­ží pohro­ma­dě, pří­běh prak­tic­ky nee­xis­tu­je, posta­vy jsou samí barev­ní doko­na­lí paná­ci po plas­ti­ce a akč­ní scé­ny, co sto­jí za slo­vo, tu jsou snad jen dvě. I ten čes­ký dabing, kte­rý nalez­ne­te na DVD, je nevý­raz­ný, suchý a nezá­živ­ný, jako celý film. Jediné, co tu za něco sto­jí, je Bruceův pří­če­sek, kte­rý má zají­ma­vý retro nádech.

Jaké je tedy moje dopo­ru­če­ní? Náhradníky nemůžu dopo­ru­čit niko­mu, snad jen maso­chis­tům, co si rádi ubli­žu­jí. Určitě si jej neku­puj­te na DVD, bylo by to vyha­zo­vá­ní peněz. Na Blu-Ray ani nemys­le­te, ješ­tě teď mám z toho trp­ko v ústech.

Čekal jsem prvotříd­ní akč­ní zába­vu z budouc­nos­ti, mís­to toho jsem dostal ulí­za­nou a děs­ně nud­nou sláta­ni­nu s dlou­ho­vlasým Brucem Willisem, kte­rý za 90 minut vypus­tí z úst jen jed­nu hláš­ku = nej­vět­ší fil­mo­vé zlo minu­lé­ho roku.

Naše hod­no­ce­ní: 

4

Podobné člán­ky

Náhradníci

Náhradníci - Druhý trai­ler

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
12. February 2010 - 21:23 — Slávek Anlauf

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,98468 s | počet dotazů: 233 | paměť: 52897 KB. | 20.06.2021 - 15:05:32