Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > DVDHvězdný prach

DVDHvězdný prach

Hvězdný prach je fan­ta­sy pří­běh z magic­ké říše, kte­rý stvo­řil jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších auto­rů sou­čas­nos­ti Neil Gaiman. A prá­vě ten­to pří­běh se v pro­de­ji obje­vil na DVD, kde si jej může­me poří­dit. Skutečně je tak pozo­ru­hod­ný a fas­ci­nu­jí­cí záro­veň, máme mu věno­vat svo­ji pozor­nost?
Kdybychom měli Hvězdný prach někam žánro­vě zařa­dit, řek­li bychom asi, že se jed­ná o moder­ní pohád­ku. Nutno však podotknout, že o pohád­ku veli­ce okouz­lu­jí­cí a roz­hod­ně ne dětin­skou. Příběh je vesměs kla­sic­ký s pře­dem jas­nou, avšak krás­nou loves­to­ry, s téma­ty jako změ­na chlap­ce v muže a boj dob­ra se zlem, ale důle­ži­té je, že to všech­no do sebe krás­ně zapa­dá a nečou­há z toho mra­vou­č­nost na všech­ny stra­ny.

Příběh začí­ná ve ves­ni­ci Zeď, kde pros­ťá­ček Tristan slí­bí míst­ní kra­sa­vi­ci za její lás­ku spad­lou hvězdu. Překročí tedy pomy­sl­nou i sku­teč­nou zeď a vydá se ke krá­te­ru, aby záhy zjis­til, že hvězdy nejsou pra­choby­čej­né šut­ry, nýbrž vel­mi pohled­né dív­ky. Odvádí si tedy hvězdu Yvaine s sebou, ale brzy se uká­že, že není jedi­ný, kdo ji chce k něče­mu vyu­žít. Jsou tu ješ­tě brat­ři – prin­co­vé, kte­ří během toho, jak se navzá­jem sna­ží povraž­dit, chtě­jí zís­kat Yvainin náhr­del­ník, pro­to­že ten jim má zajis­tit trůn, a pak nemé­ně ambi­ci­óz­ní čaro­děj­ni­ce, jež potře­bu­jí rov­nou Yvainino srd­ce, neboť to jim dá věč­né mlá­dí.
Za zmín­ku ješ­tě sto­jí, že sám autor se na vzni­ku fil­mu podí­lel a osob­ně schvá­lil všech­ny změ­ny i úpra­vy, což je pro divá­ky jis­tě dob­rým zna­me­ním.
Bonusy na DVD:
Dobrá zna­me­ní: Jak se točil film
Vynechané scé­ny
Nepovedené scé­ny
Trailer
Technické úda­je na DVD
Zvuk dol­by digi­tal 5.1: čes­ký, ang­lic­ký, maďar­ský, pol­ský
Titulky: pol­ské, maďar­ské, slo­ven­ské, čes­ké, ang­lic­ké
Délka: 128 min.
Obraz: 16:9

Okouzlující pohád­ka, kte­rá sice vyu­ží­vá vesměs kla­sic­ké­ho pří­bě­hu, ale roz­hod­ně není dětin­ská (růz­né dvoj­smy­sl­né vtíp­ky a poměr­ně necen­zu­ro­va­né nási­lí, nic pře­hna­ně mra­vou­č­né­ho). Hvězdný prach je navíc zalid­něn úžas­ný­mi posta­vič­ka­mi a nepo­strá­dá fun­gu­jí­cí humor a cel­ko­vý nad­hled, kte­rý z pěk­né­ho pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu dělá nad­stan­dart­ní záži­tek.

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Podobné člán­ky

Hvězdný prach

Hvězdný prach - Hudební klip

Recenze: Hvězdný prach

6. May 2008 - 14:23 — Andrea Zahradníková

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40390 s | počet dotazů: 225 | paměť: 54087 KB. | 26.01.2022 - 06:56:48