Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > DVD: RoboCop

DVD: RoboCop

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Legendární akč­ní sní­mek reži­sé­ra Paula Verhoevena vychá­zí u nás na DVD ve spe­ci­ál­ní edi­ci s řadou bonu­sů, ale pře­de­vším v nesestří­ha­né a o něco krva­věj­ší ver­zi… RoboCop USA 1987 102 min (sestří­ha­ná ver­ze), 104 minut (reži­sér­ský sestřih)
Režie: Paul Verhoeven
Hrají: Peter Weller, Nancy Allen...

 V roce 1987 nato­čil reži­sér Paul Verhoeven akč­ní sci-fi sní­mek, kte­rý se navždy zapsal do pamě­ti milov­ní­ků akč­ních lahůdek.Snímek vyprá­věl pří­běh z neda­le­ké budouc­nos­ti měs­ta Detroit, kde začí­ná vlá­du nad měs­tem poma­lu pře­bí­rat „zločin“.Ke vše­mu je ješ­tě vel­mi bru­tál­ně zabit nej­lep­ší poli­cis­ta tam­ní­ho sbo­ru – Murphy (Peter Weller).Tým věd­ců však Murphyho oži­ví, modi­fi­ku­je mu mozek a obr­ní spe­ci­ál­ní neprů­střel­ným robo­tic­kým oblekem.Udělají z něj poli­cis­tu, kte­rý by měl opět vrá­tit žezlo nad měs­tem spravedlnosti.Murphy, teď už vlast­ně RoboCop ale zjis­tí, že vlast­ně není ani člo­věk ani robot a začne prahnout po pomstě…

 Snímek kte­rý Verhoeven v onom roce 1987 nato­čil vyční­val z řady pře­de­vším díky své­mu výraz­né­mu a nekom­pro­mis­ní­mu zob­ra­zo­vá­ní násilí.A aby při ratingo­vá­ní sním­ku ustál na hra­ni­ci „R“, musel sní­mek lehce prostříhat.Nakonec tak na „pod­la­ze střiž­ny“ dopadlo jen něko­lik málo krva­vých minut sním­ku, při­čemž asi nej­vět­ší­ho zábě­ru nůžek se dočka­la scé­na, kdy je Murphy zma­sa­kro­ván (ta byla zkrá­ce­na téměř o minu­tu, ale v této dlou­hé ver­zi má šan­ci stát se legendární…).Na tom­to Režisérském sestři­hu si může divák pus­tit ver­zi, kde jsou již všech­ny vystři­že­né zábě­ry na správ­ném mís­tě, ale i onu „okleš­tě­nou“ ver­zi….

 V Americe tato ver­ze vyšla už v roce 1998 a za 4 roky čeká­ní je pro nás dosta­teč­nou satis­fak­cí pří­jem­ný čes­ký lay­out toho­to DVD, včet­ně vel­mi solid­ních čes­kých titulků.Ale samo­zřej­mě nejen toho.V bonu­so­vých mate­ri­á­lech si může­te pus­tit komen­tář reži­sé­ra, scé­náris­ty, pro­du­cen­ta a jaké­ho­si odbor­ní­ka přes RoboCopovu posta­vu – Paula Sammona.Do prů­bě­hu vel­mi těž­ké­ho natá­če­ní vás dosta­ne vel­mi dob­rý doku­ment nebo text o natá­če­ní, dopro­vá­ze­ný foto­gra­fie­mi…

Hodnocení fil­mu: 100%

RoboCop, 1987

Obraz (1,85:1): Obraz je ne vel­mi dob­ré úrovni.Místy je znát leh­ké poško­ze­ní původ­ní kopie, ale jinak je kva­li­ta vel­mi uspo­ko­ji­vá.

Zvuk (Dolby Digital 5.1 – ang­lic­ky): Výborný.Vychutnáte si ho pře­de­vším ve zvu­ko­vě per­fekt­ně udě­la­ných akč­ních pasážích.Takže sko­ro v celém fil­mu 🙂

Titulky: Co napsat o titul­cích, pokud se nejed­ná vylo­že­ně o  paskvil?Prostě plná spo­ko­je­nost…

Bonusy: Audio komen­tář reži­sé­ra Paula Verhoevena, scé­náris­ty Edwarda Neumeiera, pro­du­cen­ta Jona Davise a odbor­ní­ka přes RoboCopovu posta­vu Paul M. Sammon. – Dokument o natá­če­ní. – Storyboardy. – Text o natá­če­ní dopro­vá­ze­ný obráz­ky a ilu­stra­ce­mi.

Verdikt
Jedná se o vyni­ka­jí­cí akč­ní sní­mek na výbor­ném DVD disku.Původní DVD ver­ze u nás nikdy nevy­šla a o to více si vychut­ná­te tuhle SPECIÁLNÍ EDICI.Vynikající obraz, per­fekt­ní zvuk.Mnoho zají­ma­vých infor­ma­cí se dozví­te z bonu­so­vých materiálů!Zahoďte vaši ohra­nou VHSku a vrh­ně­te se po  DVD!

Hodnocení:
Obraz 4/5
Zvuk 5/5
Film 5/5
Bonusy 3/5

Celkem 4/5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06631 s | počet dotazů: 260 | paměť: 58533 KB. | 05.02.2023 - 09:10:41