Kritiky.cz > Recenze knih > Dva v srdci - dva životy v jednom

Dva v srdci - dva životy v jednom

man 5640540 1920
man 5640540 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi sil­né romá­ny? Hledáte zají­ma­vý pří­běh se zdán­li­vě jed­no­du­chou záplet­kou? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Dva v srd­ci, kte­rou vyda­la Grada v edi­ci Cosmopolis. 

Lydia Freddie spo­lu žijí více než deset let. Jejich život vypa­dá, že nemá chy­bu. Freddie ale zemře při auto­ne­ho­dě. Lydia se musí vyrov­nat se vším, co ji smrt její­ho milo­va­né­ho při­chys­ta­la. Ona ale najde způ­sob, jak se vrá­tit k minu­lé­mu způ­so­bu živo­ta, jak se s Freddiem setká­vat zno­vu. Krůček po krůč­ku se sna­ží vrá­tit se do nor­mál­ní­ho běž­né­ho živo­ta a při­tom se dostat ze své­ho žalu. Jde žít dva živo­ty záro­veň? Dokáže Lydia milo­vat i něko­ho jiné­ho? Jak to nako­nec vše skon­čí? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

117529 350 0 fit

Kniha se mně moc líbi­la a musím říci, že se nečet­la lehce. Silný pří­běh, sil­né pasá­že, kte­ré vás nene­cha­jí je tak spát. Mnohdy jsem hod­ně pře­mýš­le­la, kni­hu muse­la zavřít a vstře­bá­vat, co jsem to vlast­ně pře­čet­la. Způsob vyprá­vě­ní mě oprav­du uchvá­til a ten­to pří­běh bude ve mně hod­ně dlou­ho dozní­vat.

Knihu jsem si k recen­zi vybra­la náho­dou. Četla jsem zají­ma­vou ano­ta­ci a říka­la si, jak na mě kni­ha zapů­so­bí. Kniha má 376 stran, roz­dě­le­na na kapi­to­ly, na začát­ku je pro­log a na kon­ci podě­ko­vá­ní všem, co se na kni­ze podí­le­li i autor­ce pomá­ha­li. Kapitoly jsou roz­dě­le­ny na část bdě­ní a část sně­ní s přes­ný­mi daty, kdy se román udál.

Ukázka z kni­hy:

Představou naše­ho roz­lou­če­ní jsem byla tak vydě­še­ná, že jsem ani nepo­mys­le­la na to, jak se budu cítit, až bude po všem. Kdybych měla hádat, nej­spíš bych si tip­la, že budu smut­ná a úpl­ně na dně, vyčer­pa­ná a zlo­me­ná, pří­liš osa­mě­lá, než aby se to dalo vyjá­d­řit slo­vy. A do urči­té míry bych měla prav­du. Ale urči­tě by mě nena­padlo, že budu cítit svo­ji vlast­ní sílu, že budu prá­vě schop­ná podí­vat se na sebe do osvět­le­né­ho zrca­dla v kou­pel­ně a cítit tichou hrdost. A cítit v kos­tech, že jsem udě­la­la správ­nou věc. Správnou pro mě tady, pro mě tam i pro všech­ny lidi, kte­ří mě milu­jí. „Urazila jsi pořád­ný kus ces­ty, “ zašep­tám své­mu odra­zu v zrca­dle a odšrou­bu­ji víč­ko lah­vič­ky s růžo­vý­mi práš­ky.

V zrca­dle zachy­tím svůj vlast­ní pohled a usměju se, pro­to­že přes­ně kvů­li tako­vé­mu komen­tá­ři by si ze mě Ryan uta­ho­val. Možná mu to jed­no­ho dne vysvět­lím, pokud mě napad­ne, jak to udě­lat, aby si nemys­lel, že jsem dušev­ně cho­rá.

„Dobře,“ pro­hlá­sím roz­hod­ně s ote­vře­nou lah­vič­kou s léky pev­ně sevře­nou v ruce. Musím uká­zat dív­ce v zrca­dle, že jsem si to neroz­mys­le­la. Je půl šes­té ráno. Musím to udě­lat hned a potom alou zpát­ky do poste­le, abych si ješ­tě pár hodin odpo­či­nu­la.

Několik slov o autor­ce:

Josie Silverová je nena­pra­vi­tel­ná roman­tič­ka. Svého muže potka­la tak, že mu v den jeho jed­n­a­dva­cá­tých naro­ze­nin stoup­la na nohu. Se svý­mi dvě­ma dět­mi a koč­kou žijí v malém měs­tě Midlands. Debutovala romá­nem Den, kdy jsem zahlíd­la lás­ku (One day in December, 2018), kte­rý v nakla­da­tel­ství Cosmopolis vyšel roku 2019. Její prvo­ti­na se sta­la oka­mži­tě best­selle­rem Sunday TimesNew York Times a dočka­la se pře­kla­du do více než dva­ce­ti pěti jazy­ků.

  • Autor: Josie Silverová
  • Přeložila: Michaela Martinová
  • Žánr: belet­rie
  • Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou  COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 376
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-271-1752-9

  • Fotka od TumisuPixabay
  • Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60680 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61801 KB. | 27.09.2023 - 23:42:34