Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dva lidé z jeho blízkosti byli zavražděni, jak si s tím poradí psychoanalytik Judd Stevens? To najdete v knize Odhalená tvář

Dva lidé z jeho blízkosti byli zavražděni, jak si s tím poradí psychoanalytik Judd Stevens? To najdete v knize Odhalená tvář

Tvar
Tvar

Známý psy­cho­a­na­ly­tik Judd Stevens žije jako sta­rý mlá­de­nec. Má luxus­ní byt a jeho služ­by vyu­ží­vá spous­tu lidí, pře­de­vším boha­tí a zná­mí lidé. Kolem něj však začnou umí­rat lidé a hlav­ní pode­zře­ní padá na něj. Dokáže odha­lit tajem­né­ho vra­ha a zachrá­nit svůj život?

Tak tahle kni­ha byla pro mě obrov­ským pře­kva­pe­ním! Detektivky pří­liš nevy­hle­dá­vám, pro­to­že mě málo­kdy baví, ale tohle byla jíz­da. Autor píše neu­vě­ři­tel­ně čti­vým sty­lem a já se do kni­hy pono­ři­la už od úpl­né­ho začát­ku.

Kniha je poměr­ně krát­ká, tak­že jsem ji pře­čet­la během jed­no­ho dne a neby­la ani jed­na strán­ka, kdy bych se nudi­la nebo chtě­la pře­stat číst. Nemohla jsem se od čte­ní odtrh­nout, dokud jsem nedo­šla ke kon­ci. Autor na kaž­dé strán­ce při­dal něco, co zvy­šo­va­lo napě­tí a vyvo­lá­va­lo dal­ší otáz­ky.

Během čte­ní jsem měla něko­lik vari­ant na to, kdo je vrah, ale netre­fi­la jsem se. Vrah byl napros­to někdo jiný a vůbec jsem ani nepo­mys­le­la na to, že by to moh­la být prá­vě tahle posta­va. Celý pří­běh byl hod­ně uvě­ři­tel­ný a v někte­rých čás­tech jsem měla husí kůži.

Největší před­nost byla dél­ka. Autor, pod­le mého názo­ru, vysti­hl ide­ál­ní dél­ku, aby v celé kni­ze nechy­bě­lo napě­tí a bylo to moc dlou­hé. Takhle mohl na kaž­dou strán­ku při­dat něco, co pří­běh posu­nu­lo dál, aby se čte­nář nenu­dil.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji, pro­to­že to byla nej­lep­ší detek­tiv­ka, kte­rou jsem za posled­ní dobu čet­la. I námět mi při­šel vel­mi ori­gi­nál­ní jako celý námět. Příběh urči­tě sto­jí za pře­čte­ní. Do kni­hy se úpl­ně pono­ří­te a pře­čte­te ji jed­ním dechem.

Za kni­hu děku­ji nakla­da­tel­ství Alpress. Knihu může­te zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,88682 s | počet dotazů: 216 | paměť: 55466 KB. | 16.05.2022 - 17:08:45