Kritiky.cz > Recenze knih > Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata?

Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata?

IMG 20181109 112525

Je to tak, autor sáhl kaž­dé­mu milov­ní­ko­vi zví­řat sku­teč­ně do svě­do­mí. Máme se od zví­řat sku­teč­ně co učit. Mají co  nabíd­nout. Duši...  Učit se může­me jejich trpě­li­vos­ti, kli­du a moud­ros­ti. A i když toho mno­ho hla­so­vě neřek­nou, mno­hem víc nám dáva­jí – tele­pa­tic­ky. Instinktivně. Stejně jako jejich vzá­jem­ná komu­ni­ka­ce je tichá a jed­no­znač­ná, tak i to, jak by mož­ná chtě­li mlu­vit s námi, je nalé­ha­vé a tiché. Ne kaž­dý tomu rozu­mí.

„Mnozí z nás ke zví­řa­tům mlu­ví moc rádi. Mnohem méně už jim však naslou­chá­me. Duchem s nimi nejsme. Neumíme zasta­vit vlast­ní vnitř­ní mono­log a nala­dit se na pří­jem toho, co nám chtě­jí říct ona.

Nepotřebujeme žád­nou zvlášt­ní před­sta­vi­vost, abychom se vcí­ti­li do kůže bytos­ti, kte­rá by se s někým chtě­la podě­lit o dojmy, mož­ná i něco důle­ži­té­ho sdě­lit, ale nemů­že, pro­to­že ten dru­hý pořád něco mele…“

Hlavní téma­ta kni­hy: Komunikace a smrt

Hlavní téma­ta, kte­rá mne v kni­ze oslo­vi­la, je prá­vě komu­ni­ka­ce se zví­řa­ty, roz­díl­nost našich vní­má­ní a spous­ta růz­ných nedo­ro­zu­mě­ní, hle­dá­ní spo­leč­né­ho naci­ťo­vá­ní, a pak to ože­ha­vé téma odcho­du našich miláč­ků na věč­nost. Autor se vel­mi zvlášt­ně sta­ví k euta­na­zii a vezmu-li v potaz, že to je obrá­zek ame­ric­ké spo­leč­nos­ti, mož­ná ano – mož­ná tam je sku­teč­ně nadu­ží­vá­na, a pro­to jsem mar­ně hle­da­la pohnut­ky k oprav­du před­čas­ným chtě­ným úmr­tím. Autor upo­zor­ňu­je na to, že někdy tako­vým před­čas­ným roz­hod­nu­tím bere­me zví­ře­ti důle­ži­tou život­ní lek­ci. Nemusíte s tím­to budd­his­tic­kým pohle­dem sou­hla­sit, ale jako jiný úhel pohle­du je roz­hod­ně zají­ma­vý. A k zamyš­le­ní.

A může­te se zví­řa­ty komu­ni­ko­vat

Kniha mne také inspi­ro­va­la k vlast­ní­mu zkou­má­ní a zamě­ře­ní pozor­nos­ti na zví­řa­ta, se kte­rý­mi sdí­lím domov. Autor tu také při­po­mí­ná také výzkum, kte­rý nečtu popr­vé a kte­rý mi nedá spát a snad mne jed­no­ho dne donu­tí kou­pit si domů skry­tou kame­ru. Zvířata přes­ně vědí, kdy se vrá­tí­me domů a s před­sti­hem čeka­jí. Jeden čas jsem si dáva­la pozor na reak­ce na chy­bě­jí­cí čle­ny domác­nos­ti, kte­ří se chys­ta­jí při­jít domů, oblí­be­né čle­ny domác­nos­ti dané koč­ky, ale nevy­po­zo­ro­va­la jsem víc než maxi­mál­ně líné pro­ta­že­ní se posta­ve­ní se ke dve­řím pár vte­řin před pří­cho­dem, načež kočka díky nasto­le­né­mu výra­zu (natě­še­né­mu, nebo nao­pak ve sty­lu „to je dost že jdeš“) vypa­da­la, jako by na mís­tě už trá­vi­la hodi­ny. Ovšem je mi jas­né, že to, co se děje ve zce­la prázd­né domác­nos­ti, bude troš­ku jiné. A to vám tře­ba bude vrtat hla­vou.

Síla intu­i­ce

A o tom se zmi­ňu­je nejen David Michie. Kočky prý vycí­tí cosi jako úder ener­gie ve chví­li, kdy se MY roz­hod­ne­me jít domů. Psy a jiná zví­řa­ta nevy­jí­ma­je. Vzpomínám si i na kni­hu Lindy Kohanov o koních, kte­rá tvr­di­la, že podob­né vlny ener­gie roz­hod­nu­tí z jiné­ho tvo­ra na dál­ku jsou schop­ny vní­mat i koně a veš­ke­rá zví­řa­ta. Takto totiž fun­gu­je stá­do­vý nebo hej­no­vý instinkt. Není to to, že zví­řa­ta vidí utí­kat sou­se­da, tak utí­ka­jí také, ale cítí obec­nou vlnu roz­hod­nu­tí se pohnout jis­tým smě­rem. Všichni v jed­nu chví­li.

A TAK… Vezměte jejich tlap­ky do dla­ní…

A stej­ně jako je na kníž­ce, vez­mě­te jejich tlap­ky někdy do dla­ní a zadí­vej­te se jim do očí. Co tam uvi­dí­te? Co tam sku­teč­ně uvi­dí­te? Tohle zví­ře si vás mož­ná vybra­lo, ale dost mož­ná jste si ho vybra­li vy a ono se jen doko­na­le sži­lo se svým doži­vot­ním údě­lem, trá­vit život prá­vě s vámi. Není to ta nej­lep­ší výcho­zí pozi­ce vděč­nos­ti pro začá­tek lep­ší a důvěr­něj­ší komu­ni­ka­ce se svým zví­řát­kem?

Nebo jen uvě­do­mě­ní si, kdo to sku­teč­ně ved­le vás žije? Že to není JEN kočka, JEN pes, JEN kře­ček?

O auto­ro­vi: David Michie již řadu let sezna­mu­je čte­ná­ře uspě­cha­né­ho západ­ní­ho svě­ta s budd­his­mem, a to for­mou ese­jis­tic­kou a belet­ris­tic­kou. Jeho série Dalajlamova kočka skli­di­la celo­svě­to­vý úspěch a i v České repub­li­ce ihned vešla mezi best­selle­ry, dal­ší kni­hy jsou nemé­ně zají­ma­vé: Pes Jejího Veličenstva, Pospěš si a medi­tuj, Buddhismus pro zane­prázd­ně­né a Proč je bdě­lá pozor­nost lep­ší než čoko­lá­da, ve kte­rých se věnu­je pří­no­sům medi­ta­ce, bdě­lé pozor­nost a budd­his­tic­ké filo­zo­fie v kaž­do­den­ním živo­tě. Narodil se v Zimbabwe, stu­do­val v Jižní Africe, žil v Londýně a nyní byd­lí s rodi­nou v aus­tral­ském Perthu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny27. dubna 2017 Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny Možná si říkáte, jaké to asi je, když se ocitnete před královnou. Nejspíš jste ji zahlídli milionkrát v televizi a v novinách, dennodenně vídáte její profil na bankovkách, mincích a […]
  • IMG 20160322 224930 e146031268898710. dubna 2016 MICHIE, David. Dalajlamova kočka Dalajláma má Kočku. Dalajláma má mluvící kočku. To by nebyl první na světě, mluvících koček už tady bylo víc, ale toto je navíc Kočka literárním a pozorovacím talentem obdařená, […]
  • Pema Chödrön nás naučí žít s lehkostí v nejistotě a změně21. srpna 2016 Pema Chödrön nás naučí žít s lehkostí v nejistotě a změně „Žít s lehkostí můžete tehdy, když se uvolníte ze svých životních traumat a pocítíte více lásky k sobě i druhým“. Takže zhruba o tomto by měla nová kniha buddhistiské mnišky Pemy Chödrön […]
  • Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo22. března 2018 Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo Autor tvrdí, že u těchto jeho karet je nejdůležitější nalézt si vlastní metodu, kterou k vám budou kartičky promlouvat, jak vás budou inspirovat. Sama jsem s nich nalezla několik […]
  • Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť30. srpna 2016 Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Ak by mi niekto pred rokom povedal, že existuje štatisticko-matematicko-ekonomická kniha, ktorú si dobrovoľne prečítam a bude sa mi páčiť, asi by som si myslela, že sa ten človek zbláznil. […]
  • Aňa Geislerová: P. S.29. února 2016 Aňa Geislerová: P. S. Barevný „deníček“ herečky Ani Geislerové je už několik měsíců jedním z nejvíce kupovaných titulů v knihkupectvích a pravidelně se musí dělat dotisky. Známá herečka sestavila řadu svých […]
  • RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo8. března 2019 RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo Protože proto! Skončila jsem vždycky u podobné odpovědi, prostě ne ne ne – pro mě neskousnutelné téma. Ale Milan Kučera mě dostal otázkou, kterou trefil hřebíček na hlavičku. Zkuste se […]
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]