Kritiky.cz > Kritický Klub > Dünyayi Kurtaran Adam

Dünyayi Kurtaran Adam

142819 cc7847
Novou rubri­ku fil­mů ze země nej­vět­ších kopí­ran­tů v his­to­rii fil­mu star­tu­ji nej­kul­tov­něj­ším sním­kem, kte­rý kdy v Turecku vzni­kl - samot­ný­mi Turkish Star Wars!!!
Dünyayi Kurtaran Adam, film z roku 1982, zaujmou hlav­ně nesku­teč­nou drzos­tí. Snímek totiž vykrá­dá všech­ny mož­ná díla svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie (např. Indiana Jones, samo­zřej­mě Star Wars, Flash Gordon, Metropolis) a samo­zřej­mě nemá žád­nou doho­du s tvůr­ci těch­to kul­tů.
Využití hud­by Johna Williamse
A teď k ději (pokud film něja­ký má) :D. Moje turečti­na sice není na nej­vyš­ší úrov­ni, ale zákla­dy mám, pro­to snad základ­ní pre­mi­su pří­bě­hu zvlád­nu (nut­no však říci, že člo­věk nemu­sí turec­ky nut­ně umět).
SPOILER Tak tedy: Murat (Cüneyt Arkin) a Ali (Aytekkin Akkaya) se pro­há­ně­jí v X-Wingu (zábě­ry jsou pře­vza­té z Ep.IV), ale náh­le jsou napa­de­ni nej­vět­ším zlou­nem vesmí­ru Sihirbazem (Hikmet Tasdemir), kte­rý jejich lodě zni­čí. Oba hrdi­no­vé dopad­nou na poušt­ní pla­ne­tu, kde odo­lá­va­jí úto­kům zdej­ších oby­va­tel, kte­ří se k nim necho­va­jí zrov­na přá­tel­sky. Po něko­li­ka bojích se na pla­ne­tě obje­ví Sihirbazův poslu­ho­vač, samot­ný robot s majáč­kem, a nastá­vá boj o pře­ži­tí. Murat straš­li­vé­mu nepří­te­li unik­ne, Ali je však zajat a mučen. Murat se poté dozví o magic­kém meči v pouš­ti, o jehož polo­ze ví sta­ře­ši­na Bilgin (Hüsseyin Peida). Po stras­tipl­ných puto­vá­ních nako­nec hrdi­na mudr­ce nalez­ne a s při­spě­ním krás­né Kraliçe (Necla Fide) nako­nec nalez­ne moc­nou zbraň. Meč však Murat roz­ta­ví a z vesmír­né­ho kovu si uko­vá bojo­vé ruka­vi­ce. Následně osvo­bo­dí Aiho, zni­čí robo­ta s majáč­kem a na úpl­ný závěr bru­tál­ně zabi­je Sihirbaza. Konec, jak má být.
Murat a Ali, dvo­ji­ce nej­vět­ších turec­kých hrdi­nů
Zlotřilý Sihirbaz
Robot s majáč­kem, hrdlo­řez
A na závěr, sama krás­ná Kraliçe
Turkish Star Wars jsou vel­mi roz­po­ru­pl­ným fil­mem. Uživatelé por­tá­lu čsfd.cz jej doko­pa­li až na prv­ní příč­ku nej­roz­po­ru­pl­něj­ších sní­mů všech dob. Jinak řeče­no: Někdo dá odpad, někdo 5*.
A na závěr jed­na zají­ma­vost. Samotní Turci si v roce 2006 uvě­do­mi­li, co za srač­ku posla­li před lety do svě­ta a udě­la­li paro­dic­ký film Dünyayi Kurtaran Adam’in Oglu, ang­lic­ky Turks in Space. Samotný Arkin si zde zahrál také a udě­lal si ze sebe sran­du.
Pro divá­ky, kte­ří nezvlá­da­jí turečti­nu jako já, jsem obje­vil ver­zi s ang­lic­ký­mi titul­ky. Snad mě pro­ti­pi­rát­ští akti­vis­té nese­be­rou.
zdroj obráz­ků: networkawesome.com, alkislarlayasiyorum.com, angelfire.com, csfd.cz
dal­ší inter­ne­to­vé zdro­je: csfd.cz, imdb.com
zdroj videí: youtube.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Turecké fil­my

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,79438 s | počet dotazů: 215 | paměť: 49952 KB. | 10.04.2021 - 15:52:39