Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dune - Recenze - 90 %

Dune - Recenze - 90 %

Duna
Duna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dva­ce­ti letech se pořád­ně vra­cí­me na Dunu. Tedy přes­ně­ji řeče­no pla­ne­tu Arrakis. A ješ­tě je nut­no dodat, že pro vět­ši­nu divá­ků to bude víc než návrat spí­še začá­tek ces­ty. První fil­mo­vé zpra­co­vá­ní Duny se táh­ne až do roku 1984 (reži­sé­rem byl David Lynch) a popu­lár­něj­ší (a mini­mál­ně zná­měj­ší) pak pro mno­hé je až mini­sé­rie z roku 2000 (od reži­sé­ra Johna Harrisona).

Nadějný a ambi­ci­óz­ní reži­sér Denis Villeneuve nám koneč­ně při­ná­ší po spous­tě jed­no­du­ché a rych­lé akci kolem něco dospě­lej­ší­ho, tem­něj­ší­ho a epič­těj­ší­ho. Jeho „ruko­pis“ se zde neza­pře a v mno­hém se inspi­ru­je ze své­ho před­cho­zí­ho sním­ku Blade Runner 2049.

Duna je jen slan­go­vý výraz pro pla­ne­tu Arrakis, na kte­ré se jako na jedi­né ve zná­mém vesmí­ru nachá­zí lát­ka, kte­ré se říká „Koření“. Tato sub­stan­ce pro­dlu­žu­je lidem život, pro­hlu­bu­je psy­chic­ké schop­nos­ti, ale hlav­ně je pro­střed­kem k bez­peč­né­mu mezihvězd­né­mu ces­to­vá­ní. A pro­to je pla­ne­ta Arrakis tak cen­ná a záro­veň zdro­jem mno­ha han­dr­ko­vá­ní a poli­tic­ké­ho ple­ti­cha­ře­ní ve vesmí­ru. Vesmíru, ve kte­rém je něko­lik vlád­nou­cích rodů z nichž my divá­ci máme mož­nost poznat hlav­ně dva. Harkonnenové, kte­rým přís­ně vlád­ne baron Vladimir (Stellan Skasgård), deci­mo­va­li Dunu něko­lik dese­ti­le­tí a nyní díky císař­ské­mu výno­su musí pla­ne­tu opus­tit. Na scé­nu tak nastu­pu­je rod Atreidů. Spolu s vévo­dou Letem (Oscar Isaac) se na Dunu vydá jeho part­ner­ka Jessica (Rebecca Ferguson) a hlav­ně i jejich syn Paul (Timothée Chalamet). Nicméně Koření musí prou­dit, a pro­to je potře­ba dát se rych­le do prá­ce. Tu ztě­žu­je mno­ho věcí, od zasta­ra­lé tech­ni­ky, přes špi­o­ny až po krá­le pouš­tě – obří čer­vy brázdí­cí roz­leh­lá pole pís­ku Duny, jež je navíc domo­vem pro podiv­ný divo­ký národ jmé­nem Fremeňané. Atreidové jsou tak tro­chu hoze­ni do mlýn­ku na maso a nejen vlád­nou­cí rodi­na tuší, že za jejich jme­no­vá­ní do pozi­ce správ­ců pla­ne­ty je spous­ta jiných plá­nů a zámě­rů. Kochat se pohle­dem na neko­neč­nou píseč­nou Dunu a roz­klí­čo­vat, kdo je na poza­dí toho vše­ho už nyní může­te v našich kinech.

dune image 2
Photo © Warner Bros. Pictures

Duna je tzv. Slowburn. To zna­me­ná že hoří vel­mi poma­lu. Ale hoří ohněm, na kte­rý je stej­ně pří­jem­ný pohled jako do krbu na cha­tě – zkrát­ka zahře­je na těle i na duši. Režisér zde opět uka­zu­je svůj cit pro tem­po. Tentokrát poma­lej­ší, ale o to hut­něj­ší. Duna je ten­to­krát (jak bývá posled­ní dobou zvy­kem) spí­še restar­tem, pro­to­že se věnu­je stej­né­mu téma­tu jako film i seri­ál, tak­že pro množ­ství divá­ků to bude mož­nost srov­ná­ní. Vychází stej­ně jako ostat­ní z kniž­ní před­lo­hy Franka Herberta. Předlohy, ze kte­ré se klid­ně moh­ly poz­dě­ji inspi­ro­vat Hvězdné Války nebo v posled­ní době i Hry o Trůny. Jde tu hlav­ně o mocen­ský boj vlád­nou­cích rodů a Paul Atreid zde půso­bí v roli spa­si­te­le, nebo mesi­á­še chcete-li.
Na všech­no je nicmé­ně čas. Nikam se nespě­chá a čas je per­fekt­ně vyu­ží­ván k vytvo­ře­ní atmo­sfé­ry. Spěch jsem zazna­me­nal snad tro­chu jen v úvod­ní sek­ven­ci, kdy nám vypra­věč­ka, stej­ně jako v prv­ní fil­mo­vé Duně pře­vy­prá­ví v rych­los­ti situ­a­ci, do kte­ré jsme násled­ně vho­ze­ni. Pak už se jde ale pěk­ně postup­ně a divák má dosta­tek času na vstře­bá­ní jmen postav a poli­tic­ké situ­a­ce, ve kte­ré se rod Atreidů nachá­zí. Oceňuji, že spous­ta reá­lií a fak­tů je divá­ko­vi před­ne­se­na buď for­mou dia­lo­gů, nebo pomoc­né ber­lič­ky v podo­bě fil­meč­ků Paula Atreida. Nic nepů­so­bí nuce­ně. A hlav­ně nic nepů­so­bí jako vede­ní za ručič­ku, což se v mno­hém děje v moder­ních vel­ko­fil­mech. Divák je pros­tě obe­zná­men se situ­a­cí, a to navíc tako­vou for­mou, že když pou­ži­je svůj mozek, tak vycí­tí, že ne všech­no je úpl­ně v pořád­ku a na poza­dí téhle podí­va­né se dějí ple­ti­chy.

dune image 5
Photo © Warner Bros. Pictures

Pletichy, kte­ré vedou k rych­lé­mu a bru­tál­ní­mu ukon­če­ní sprá­vy pla­ne­ty rodem Atreidů a o slo­vo se opět při­hlá­sí Harkonnenové spo­leč­ně s císa­řem. Pomalý a atmo­sfé­ric­ký nástup tak stří­dá rych­lá akce, ve kte­ré se napl­no vyu­ží­vá bojo­vá cho­re­o­gra­fie a množ­ství digi­tál­ních tri­ků. Jak ve dne Duna bere dech svo­jí klid­nou ale nebez­peč­nou roz­leh­los­tí, tak noc při pře­vra­tu nao­pak vel­mi věr­ně zapů­so­bi­la klaus­tro­fo­bic­ky a o to víc živo­tu ohro­žu­jí­cí. V této akci pořád­ně vidí­me i dal­ší dva před­sta­vi­te­le důle­ži­tých rolí. V roli stár­nou­cí­ho gene­rá­la Gurney Hallecka se obje­vu­je Josh Brolin a role elit­ní­ho vojá­ka, osob­ní­ho tre­né­ra a blíz­ké­ho pří­te­le Paula jmé­nem Duncan Idaho se zhos­til Jason Momoa.
O těch­to dvou, ale i o zbyt­ku herec­ké­ho obsa­ze­ní se dá říct jed­no. Kvalita nad kvanti­tu. Herců zde není v koneč­ném sčí­tá­ní pří­liš, ale o to jsou her­ci kva­lit­něj­ší. Všichni hra­jí své role uvě­ři­tel­ně a s entu­zi­as­mem i přes to, že někte­ří jen poslou­ži­li vět­ší věci a byli záhy obě­to­vá­ni. Zatím drob­nou roli hra­je skvě­lý Javier Bardem a nebo také talen­to­va­ná Zendaya. Nad vše­mi bych nicmé­ně vyzdvi­hl Rebeccu Ferguson, kte­rá poda­la špič­ko­vý výkon a potvr­zu­je, že je sice hereč­kou ved­lej­ších a men­ších rolí, ale o to cha­risma­tič­těj­ších a oso­bi­těj­ších. Na někte­rých scé­nách bylo poznat, že nejen ona, ale i ostat­ní her­ci dosta­li vol­něj­ší ruku ve ztvár­ně­ní jejich postav a fil­mu to dělá skvě­lou vizit­ku.

dune image 4
Photo © Warner Bros. Pictures

Ať už dlou­hé poma­lé sce­né­rie, nebo pak akč­ní sek­ven­ce dopl­ňu­je hud­ba asi nej­zná­měj­ší­ho skla­da­te­le Hanse Zimmera. Někteří si mys­le­li, že to bude tako­vá jeho epic­ká kla­si­ka, ale zde Hans vel­mi pře­kva­pil. Stejně jak je mnoh­dy mini­ma­lis­tic­ká scé­na na plát­ně, tak bývá mini­ma­lis­tic­ká i dopro­vod­ná hud­ba. To mě vel­mi pře­kva­pi­lo, navíc pří­jem­ně. Skvěle to dopl­ňu­je atmo­sfé­ru i pro­je­vy postav. Hudba půso­bí podob­ně jako pří­běh, tak­že nedr­ží divá­ka za ručič­ku a pod­dá­vá se cel­ku.
S cel­kem jsem tak nad­mí­ru spo­ko­jen. Je to sice poma­lá jíz­da, ale půso­bí až pře­kva­pi­vě sviž­ně a téměř dvě a půl hodi­ny ute­če jako písek mezi prs­ty. Rovnou zde pro­zra­dím, že film je pou­ze prv­ním sním­kem, a že budou násle­do­vat pokra­čo­vá­ní. Já dou­fám, že jich bude v tom­to sty­lu víc. A oce­ňu­ji i odva­hu reži­sé­ra, že neskry­tě nacpal pod názvem fil­mu hned v úvo­du i spo­je­ní „část prv­ní“. S tím se pojí nut­nost čekat na pokra­čo­vá­ní, což bude díky kva­li­tě sním­ku dost nepří­jem­né, ale na dru­hou stra­nu to může zna­me­nat počá­tek dal­ší kul­tov­ní zále­ži­tos­ti, jakou byly kupří­kla­du zmí­ně­né Hvězdné Války. Duna nabí­zí mno­hem víc, než jen ohro­mu­jí­cí vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, ale i pří­slib záku­lis­ní­ho poli­tic­ké­ho boje, jen je pros­tě nut­né počkat.

dune image
Photo © Warner Bros. Pictures

Pokud se roz­hod­ne­te jít do kina na Dunu, bude­te mít pocit, že jste oprav­du sou­čás­tí něče­ho vel­ko­le­pé­ho. Je to audi­o­vi­zu­ál­ní potě­še­ní a je vám před­ná­še­no způ­so­bem, kte­rý ve vás má vzbu­dit pocit, že jste jeho sou­čás­tí, a ne pou­ze pasiv­ní při­jí­mač infor­ma­cí, kte­ré na vás někdo hlou­pě chr­lí. O roz­leh­los­ti a epic­kém nasta­ve­ní svě­ta, nebo lépe řeče­no vesmí­ru Duny by se dalo mlu­vit dlou­ho, ale sním­ku ješ­tě pomá­há k lep­ší­mu výsled­ku ješ­tě jed­na věc. A tou je smy­sl pro detail. Spousta scén obsa­hu­je urči­tý detail. Nebo prvek, kte­ré­ho si chtě nechtě divák všim­ne a upou­tá zvě­da­vou pát­ra­jí­cí mysl. Důvodem je totiž i jejich pro­ti­chůd­nost. V téměř prázd­né scé­ně je malá soš­ka, v prázd­né míst­nos­ti je hla­va býka nad dveř­mi, na prázd­ném nádvo­ří je pár palem atd atd. Naopak v ruš­ných scé­nách je něco opač­né­ho, tu v plné míst­nos­ti lidí stro­há výzdo­ba, nebo opu­lent­ní obří červ v prázd­né a jinak tiché duně. Mnohdy je to pak i vol­ba hud­by, kte­rá buď dokres­lu­je atmo­sfé­ru, nebo nao­pak téměř absen­tu­je. A to byl pro mě ze stra­ny Hanse Zimmera vel­mi chyt­rý krok. K zají­ma­vým detai­lům bych při­dal ješ­tě roz­díl­né jazy­ky všech zúčast­ně­ných, tak­že nejen, že jsou jed­not­li­vé frak­ce lépe roz­po­zna­tel­né, ale svět Duny tak půso­bí o to uvě­ři­tel­ně­ji.
K doko­na­los­ti má pak sní­mek sku­teč­ně jen kou­sek a fanouš­ci poma­lej­ších a atmo­sfé­ric­kých titu­lů zaple­sa­jí bla­hem. Není to žád­ná zbě­si­lá akce, tu snad tady ani nikdo neče­kal. S kame­rou by si moh­li tvůr­ci ješ­tě tro­chu pohrát a někte­rá fak­ta by mož­ná zaslou­ži­la tro­chu toho vysvět­le­ní, ale vzhle­dem ke slo­ži­tos­ti před­lo­hy to sku­teč­ně o moc lépe nešlo. Dle mého názo­ru jsme se koneč­ně dočka­li nej­lep­ší­ho sním­ku roku a já budu netr­pě­li­vě oče­ká­vat ozná­me­ní data pro­mí­tá­ní pokra­čo­vá­ní. S pře­hle­dem 90 %. A tohle čís­lo může snad­no vzrůst, pokud se poda­ří stej­ně dob­ře nato­čit celou ságu, tak hurá do kina!


Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Duna (Dune) – Recenze – 80 %19. října 2021 Duna (Dune) – Recenze – 80 % Slavný sci-fi román amerického spisovatele Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neúspěšně pokoušel převést na plátna kin chilský filmař Alejandro Jodorowsky, v roce […] Posted in Filmové recenze
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Recenze filmu Duna29. října 2021 Recenze filmu Duna Jaké milovník kultovní hry Dune 2 a Dune 2000, tak jsem si nemohl ujít premiéru filmu Duna. Ve hře jsem se setkal s frakcemi Atreides, Ordos, Harkonnen. Lehce i Fremeny. Už na svou dobu […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok10. července 2022 "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok Marvelovský bůh hromu se vyrovnává s láskou a ztrátou a zároveň je vystaven výzvě ze strany božího zabijáka ve filmu Thor: Láska jako hrom, čtvrtém dílu filmového světa Marvelu a druhém […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40%10. července 2022 Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40% Severský bůh hromu Thor se jako první ze superhrdinské skupiny Avengers dočkal svého čtvrtého filmu. Zatímco první Thor svým stylem a díky režii Kennetha Branagha připomínal dramatické […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom - 60 %8. července 2022 Thor: Láska jako hrom - 60 % Tak už máme čtvrtý díl Thora. A znovu je u toho  Taika Waititi. A znovu se jedná o svéráznou komedii. Jak je u sequelu jisté, tak se očekává, že se po předchozím dílu vrhne Thor do další […] Posted in Filmové recenze
  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75%20. března 2021 Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75% Je obří 4 hodinová verze Justice League Zacka Snydera lepší než "původní" kinoverze? ANO! A je tato verze přístupnější širšímu publiku? NE! I když možná trochu jo. Kvůli pandemii se tento […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12364 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58356 KB. | 15.08.2022 - 07:26:19