Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Duna

Duna

desert 1654439 1920
desert 1654439 1920

Duna je prv­ním romá­nem Franka Herberta o píseč­né pla­ne­tě Arrakis. Právě Duna zajis­ti­la spi­so­va­te­li vel­kou popu­la­ri­tu mezi pří­z­niv­ci sci-fi. Kniha zís­ka­la pres­tiž­ní ceny Nebula, Hugo a pat­ří mezi nej­zná­měj­ší díla vědec­ké fan­tas­ti­ky 20. sto­le­tí.

Svět Duny

Děj romá­nu se ode­hrá­vá v dale­ké budouc­nos­ti, kde lid­stvo vytvo­ři­lo obrov­ské vesmír­né impé­ri­um. Lidé zavrh­li roz­sáh­lé vyu­ži­tí počí­ta­čů a robo­tů, mís­to toho se věnu­jí roz­ví­je­ní men­tál­ních schop­nos­tí.

Svět Duny je monar­chie s neza­ne­dba­tel­ným vli­vem šlech­ty. Tyto Velkorody ovlá­da­jí celé pla­ne­ty a zod­po­ví­da­jí se jedi­né auto­ri­tě - Imperátorovi. Monopol na mezihvězd­nou pře­pra­vu má Kosmická gil­da (CHOAM). Její navi­gá­to­ři jsou mutan­ti, jež potře­bu­jí tzv. „koře­ní“, „melanž“. Jen díky zvlášt­ní­mu účin­ku koře­ní na jejich těla, jsou schop­ní sklá­dat pro­stor, a ces­to­vat nad­svě­tel­nou rych­los­tí. Koření je rov­něž zná­mé pro své účin­ky zpo­ma­lu­jí­cí stár­nu­tí.

Planeta Arrakis, zná­má jako Duna, před­sta­vu­je jedi­ný zdroj koře­ní v celém zná­mém vesmí­ru. Stejně tak je výji­meč­ná kvů­li exis­ten­ci obrov­ských píseč­ných čer­vů, kte­ří jsou zvlášt­ním způ­so­bem spo­je­ní s exis­ten­cí melan­že. Původní oby­va­te­lé Arrakisu, Fremeni, doká­žou pře­ží­vat v pod­mín­kách suché, nehos­tin­né pla­ne­ty jen díky oso­bi­té­mu vzta­hu k vodě - umě­jí sbí­rat a fil­tro­vat vodu vylu­čo­va­nou jejich těly, rov­něž doká­žou zís­kat vodu z mrtvých. Voda je na Arrakisu tím nej­vzác­něj­ším, je dokon­ce vzác­něj­ší, než koře­ní ve zbyt­ku gala­xie.

Děj kni­hy

Začátek je doba, kdy je tře­ba peč­li­vě dbát o co nej­přes­něj­ší rov­no­váhu. To ví kaž­dá sest­ra z Bene Gesseritu. Než se tedy začne­te zabý­vat pozná­vá­ním živo­ta Muad´Diba, dbej­te v prv­ní řadě na to, abys­te ho zařa­di­li do jeho doby: naro­dil se v 57. roce vlá­dy pádi­šá­ha impe­rá­to­ra Shaddama IV. A obzvláš­tě dbej­te na to, abys­te ho umís­ti­li do jeho svě­ta: na pla­ne­tu Arrakis. Nechť vás nemý­lí sku­teč­nost, že se naro­dil na Caladanu a že na něm pro­žil prv­ních pat­náct let živo­ta. Jeho svě­tem pro­vždy zůsta­ne Arrakis, pla­ne­ta zná­má jako Duna. Princezna Irulán: Pravá kni­ha o Muad´Dibovi

Kniha začí­ná tím, že pádi­šáh impe­rá­tor Shaddam IV. zba­vu­je Velkorod Harkonnenů sprá­vy pla­ne­ty Arrakis a svě­řu­je ji odvě­kým nepřá­te­lům Harkonnenů - moc­né­mu Velkorodu Atreidů. Vévoda Leto Atreides chá­pe slo­ži­tost situ­a­ce a uvě­do­mu­je si, jaké nebez­pe­čí jeho rodu od teď hro­zí, ale nesmí odmít­nout tuto poctu. Nový správ­ce napl­ňu­je domo­ro­dé oby­va­te­le, kte­ří ješ­tě nedáv­no trpě­li pod jhem Harkonnenů, nadě­jí, že situ­a­ce se začne měnit k lep­ší­mu.

Nicméně baron Vladimir Harkonnen nehod­lá vykli­dit pole bez boje. Jsa posí­len taj­nou Imperátorovou pod­po­rou (Shaddam IV. nerad vidí sílit někte­rý z vel­ko­ro­dů, pro­to ta lest), při­pra­vu­je vojen­ský pře­vrat, do kte­ré­ho inves­tu­je téměř veš­ke­ré pro­střed­ky Velkorodu, neboť pří­pad­ný úspěch sli­bu­je vše boha­tě vyna­hra­dit.

Říká se, že vévo­da Leto nechtěl vidět nebez­pe­čí Arrakisu, že neo­pa­tr­ně upa­dl do léč­ky. Nebylo by však prav­dě bliž­ší uvést, že tak dlou­ho žil v blíz­kos­ti kraj­ní­ho nebez­pe­čí, až chyb­ně odha­dl změ­nu jeho veli­kos­ti? Nebo je mož­né, že se záměr­ně obě­to­val, aby se jeho syn mohl dočkat lep­ší­ho živo­ta? Všechno však nasvěd­ču­je tomu, že vévo­da byl člo­věk, kte­ré­ho neby­lo mož­né snad­no okla­mat. Princezna Irulán: Muad´Dib, Rodinné zápis­ky

Po neú­spěš­ných aten­tá­tech na Paula Atreida, syna vévo­dy Leta, zaú­to­čí Harkonnenové na Atreidy napros­to ote­vře­ně. Atreidové jsou nej­pr­ve zra­ze­ni a násled­ně vojen­sky pora­že­ni. Je zají­ma­vé, že celý kon­flikt je ome­zen pou­ze na pla­ne­tu Arrakis. V Impériu pla­tí zvlášt­ní pra­vi­dla - vel­ko­ro­dy mohou bojo­vat, ale pou­ze na jed­né vybra­né pla­ne­tě, kon­flikt se nesmí šířit gala­xií a v daném pří­pa­dě je prá­vo na stra­ně vítě­ze, neboť „Koření musí prou­dit!“ - za kaž­dou cenu. Vévoda Leto je zajat, jeho oddí­ly zni­če­ny, radost baro­na Vladimira Harkonnena kazí jenom fakt, že syn a násled­ník vévo­dy Paul, spo­lu se svou mat­kou Jessicou, uprchl do pouš­tě.

Hluboko v lid­ském pod­vě­do­mí je neod­byt­ná potře­ba mít logic­ký vesmír, kte­rý dává smy­sl. Avšak sku­teč­ný vesmír je vždy o krok za logi­kou. Princezna Irulán: Rčení Muad´Diba

Fremeni se uprch­lí­ků ujmou a díky obrat­né mani­pu­la­ci jeho mat­ky s legen­da­mi, kte­ré mezi Fremeny zapus­ti­ly koře­ny, v něm začnou vidět pro­ro­ka Muad´Diba. Ačkoliv se dá něja­kou dobu žít ve lži, čas zkouš­ky, kdy se vyje­ví prav­da, blí­ží. Paul Muad´Dib je výsled­kem pro­poč­tů Sesterstva Bene Gesserit, k němuž pat­ří i jeho mat­ka. Je výsled­kem kří­že­ní gene­tic­kých linií s cílem vytvo­řit nad­člo­vě­ka - Kwisatz Haderach, kte­rý by pomohl Sesterstvu dostat se k roz­ho­du­jí­cí­mu podí­lu moci v impé­riu. Je tedy Paul úspě­chem, je nad­člo­vě­kem, Muad´Dibem, Kwisatzem Haderachem? Protože když ano, nic ho nedo­ká­že zasta­vit a Impérium čeká nová kapi­to­la v ději­nách!

Pro koneč­ný pro­stor exis­tu­je urči­tá hra­ni­ce, za níž se sni­žu­je stu­peň vol­nos­ti tak, jak se zvy­šu­je kvan­ti­ta. To pla­tí pro lid­ské bytos­ti v koneč­ném pro­sto­ru stej­ně jako pro mole­ku­ly ply­nu v nepro­dyš­ně zazát­ko­va­né baň­ce. V pří­pa­dě lidí nejde o to, kolik by jich moh­lo uvnitř sys­té­mu pře­žít, ale o to, jaký exis­tenč­ní způ­sob je schůd­něj­ší pro ty, kte­rým se poda­ří pře­žít. Pardot Kynes, První pla­ne­to­log Arrakisu

Jediná věta závě­rem - Velmi pou­ta­vé a kva­lit­ní čte­ní.

 • Rok vydá­ní: 2006
 • Počet stran: 638
 • Rozměr: 200 x 125 mm
 • Vydání: Vyd. 3.
 • Název ori­gi­ná­lu: Dune
 • Spolupracovali: pře­lo­ži­li Jindřich Smékal a Karel Blažek
 • Vazba: Vázaný
 • Nakladatelství: Baronet
 • ISBN: 80-7214-941-5

Předčasně zemře­lý ame­ric­ký spi­so­va­tel Frank Herbert (1920-1986) pat­ří k auto­rům, kte­ří po sobě zane­cha­li své­byt­né a okouz­lu­jí­cí dílo. Jeho šes­tisvaz­ko­vý epos Duna, nyní dopl­ňo­va­ný jeho synem BrianemK.J.Andersonem, se dnes beze­spo­ru počí­tá do zla­té­ho fon­du svě­to­vé science ficti­on.

Svou SF kari­é­ru zahá­jil ve dva­a­tři­ce­ti letech v časo­pi­se Startling Stories povíd­kou Hledáte něco? Po ní násle­do­va­lo oko­lo dva­ce­ti dal­ších děl pub­li­ko­va­ných v nej­růz­něj­ších SF maga­zí­nech. Jeho pova­ha se vyzna­čo­va­la tou­hou po nezá­vis­los­ti, což se pro­je­vo­va­lo jak v jeho živo­tě, tak v ori­gi­na­li­tě jeho tvor­by. Proto se jeho oprav­do­vý úspěch dosta­vil až v roce 1965 díky romá­nu Duna, kte­rý před­tím odmít­lo 23 nakla­da­te­lů.

Napsal cel­kem 30 romá­nů a sbír­ko­vých poví­dek. Mnohé z nich se stá­le těší jak pří­z­ni kri­ti­ky, tak zájmu čte­ná­řů: Zelený mozek (1966), Výprava do prázd­na (1966), Santarožská bari­é­ra (1972) nebo poz­dě­ji Kristova epi­zo­da (cyk­lus Pandora s Billem Ransomem, 1979).

Převzato z mate­ri­á­lů v samot­né kni­ze (Baronet, 2006)

Fotka od FalkenpostPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
 • Black Glasses: nejlepší film mistra hororu Daria Argenta za posledních 20 let23. května 2022 Black Glasses: nejlepší film mistra hororu Daria Argenta za posledních 20 let Italský hororový mistr Dario Argento zažívá v posledním roce něco jako oživení kariéry: nejprve nečekaně procítěný hlavní výkon ve zničujícím Vortexu Gaspara Noého a nyní Černé brýle […] Posted in Filmové recenze
 • Všichni dobří rodáci23. května 2022 Všichni dobří rodáci Když jsem začal chodit na gympl, objevil jsem v domě svých prarodičů doslova poklad: Staré ročníky časopisu Kino, zrovna z druhé poloviny šedesátých let, kdy se stala československá […] Posted in Filmová klasika
 • John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě22. května 2022 John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě Na Oscara nominovaný herec John Malkovich přijede v létě do České republiky, ale nebude to kvůli natáčení svého nejnovějšího hollywoodského filmu. Hvězda vystoupí v červenci na pódiu v […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
 • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
 • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
 • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97879 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55894 KB. | 24.05.2022 - 01:00:17