Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Duna (Dune) – Recenze – 80 %

Duna (Dune) – Recenze – 80 %

Duna 1
Duna 1

Slavný sci-fi román ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neú­spěš­ně pokou­šel pře­vést na plát­na kin chil­ský fil­mař Alejandro Jodorowsky, v roce 1984 pak zfil­mo­val roz­po­ru­pl­ně při­jí­ma­nou adap­ta­ci reži­sér David Lynch a na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí vznik­la i tří­díl­ná ame­ric­ká mini­sé­rie, nato­če­ná v evrop­ské kopro­duk­ci (a obsa­ze­ná mimo jiné řadou čes­kých her­ců). O nej­no­věj­ší ver­zi fil­mo­vé Duny s roz­poč­tem 165 mili­o­nů dola­rů se posta­ral kanad­ský reži­sér Denis Villeneuve (Zmizení, Příchozí, Blade Runner 2049), jenž při­šel s tím, že jeden film je pro důstoj­né obsáh­nu­tí Herbertovy před­lo­hy v celé její šíři zkrát­ka málo a že by bylo lep­ší vyhra­dit si pro to fil­my dva. Do kin tudíž nyní vstu­pu­je prv­ní z nich, vyprá­vě­jí­cí zhru­ba polo­vi­nu romá­no­vé­ho pří­bě­hu. S tím, že vznik jeho pokra­čo­vá­ní zatím ze stra­ny stu­dia ofi­ci­ál­ně potvr­zen nebyl, přes­to­že Villeneuve na jeho scé­ná­ři už pra­co­vat začal. Těžko si však před­sta­vit, že by zrov­na tako­vý­to pro­jekt zůstal nedo­dě­la­ný (kupří­kla­du kvů­li nena­pl­ně­ným před­sta­vám ohled­ně tržeb), když od začát­ku vzni­kal s před­po­kla­dem, že jeho dru­há část dovyprá­ví to, co bylo v prv­ní čás­ti nača­to.

Duna (Dune) – Recenze
Photo © Warner Bros. Pictures

 

Na vznik dru­hé­ho dílu ostat­ně spo­lé­há i sám Denis Villeneuve, kte­rý Dunu(resp. její prv­ní část) pojal jako roz­sáh­lou expo­zi­ci, kte­rá divá­ko­vi před­sta­ví jed­not­li­vé posta­vy i záko­ni­tos­ti pro­pra­co­va­né­ho svě­ta říze­né­ho před­sta­vi­te­li galak­tic­ké­ho impé­ria, v němž zuří mocen­ské boje ohled­ně nad­vlá­dy nad poušt­ní pla­ne­tou Arrakis, na níž se těží vzác­ná suro­vi­na, slou­ží­cí jed­nak jako pali­vo pro mezihvězd­né ces­to­vá­ní a záro­veň jako návy­ko­vá halu­ci­no­gen­ní dro­ga. V čele těch­to bojů je čest­ný rod Atreidů – vévo­da Leto (Oscar Isaac), jeho druž­ka Jessica (Rebecca Ferguson) a jejich syn Paul (Timothée Chalamet) – jimž je sprá­va nad dotyč­nou pla­ne­tou svě­ře­na moc­ným Imperátorem na úkor kru­té­ho kla­nu Harkonnenů, jenž ji ovlá­dal do té doby. Po pří­le­tu na Arrakis jsou však Atreidé kon­fron­to­vá­ni nejen s domo­ro­dý­mi oby­va­te­li Fremeny a s nebez­peč­ný­mi obří­mi poušt­ní­mi čer­vy, ale i s násled­ky zrád­né­ho spik­nu­tí, kte­ré pro­běh­lo mezi Harkonneny a Imperátorem za jejich zády.

Villeneuve se pří­bě­ho­vě věr­ně drží před­lo­hy, sna­ží se nic zásad­ní­ho neo­po­me­nout a pra­vi­dla Herbertova fas­ci­nu­jí­cí­ho fikč­ní­ho svě­ta postup­ně odkrý­vá a popi­su­je jak v dia­lo­zích, tak v obra­zech, při­čemž i na cel­kem kom­plex­ní moti­vy si mnoh­dy vysta­čí tře­ba jen s jedi­ným dob­ře zvo­le­ným dia­lo­gem či per­fekt­ně výstiž­ným zábě­rem. Při sou­stře­dě­ném vyprá­vě­ní si dává načas (ona expo­zi­ce zabí­rá víc než polo­vi­nu dvou a půl hodi­no­vé sto­pá­že), přes­to se na plát­ně pořád ode­hrá­vá něco zají­ma­vé­ho a pou­ta­vé­ho a děj nikdy vylo­že­ně nesto­jí na mís­tě. Každá věta je pod­stat­ná, kaž­dá scé­na je důle­ži­tá, kaž­dá z pře­hršle postav má v pří­bě­hu uni­kát­ní roli a díky skvost­né­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní i výluč­ný pro­jev, jenž ji odli­šu­je od ostat­ních.

Duna (Dune) – Recenze
Photo © Warner Bros. Pictures

 

Struktura vyprá­vě­ní je pro­myš­le­ná do detai­lu, poža­du­je od divá­ků znač­nou sou­stře­dě­nost a zaklá­dá si na špo­no­vá­ní fatál­ní osu­do­vos­ti a smr­tel­né váž­nos­ti – jaký­ko­li nad­hled nebo humor ve fil­mu zce­la absen­tu­je. V kaž­dém zábě­ru je cítit nalé­ha­vost a inten­zi­ta, s níž Villeneuve strikt­ně napl­ňu­je vlast­ní a potaž­mo též Herbertovu umě­lec­kou autor­skou vizi, kte­rá svou seri­óz­nos­tí sní­mek odli­šu­je od sou­čas­ných žánro­vě spří­z­ně­ných bloc­kbus­te­rů, kon­ci­po­va­ných jako šab­lo­no­vi­té nablýska­né sebe­i­ro­nic­ké pře­hlíd­ky atrak­cí. Duna je monu­men­tál­ní z hle­dis­ka své­ho obsa­hu a roz­sa­hu, epo­chál­ní výpra­vy a někte­rých kon­krét­ních výje­vů, v jiných ohle­dech (neo­ká­za­lé herec­ké výko­ny, mini­mum akce, ome­ze­ná barev­ná pale­ta, stříd­má sym­bo­li­ka…) je zas nao­pak pře­kva­pi­vě komor­ní a téměř až mini­ma­lis­tic­ky úče­lo­vá.

Velkou devi­zou je pocho­pi­tel­ně vizu­ál­ní strán­ka fil­mu, kte­rá z něj činí pas­tvu pro oči, a také jeho tech­nic­ké zpra­co­vá­ní, jenž je na špič­ko­vé úrov­ni (čím vět­ší plát­no, tím lépe). Dokonalost for­mál­ní strán­ky na jed­né stra­ně se nicmé­ně nepo­tká­vá s emo­ci­o­nál­ním uspo­ko­je­ním na stra­ně dru­hé – film totiž emo­ce svých postav (hlav­ně v pří­pa­dě až pří­liš rezer­vo­va­ně hra­jí­cí­ho Timothéeho Chalameta) čas­to tlu­mí, a navíc pocho­pi­tel­ně nena­bí­zí žád­nou katar­zi, pro­to­že si ji spo­lu s vyvr­cho­le­ním scho­vá­vá na poz­dě­ji.

Duna (Dune) – Recenze
Photo © Warner Bros. Pictures

 

S tím sou­vi­sí i to, že pří­běh spous­tu věcí jen nazna­ču­je a při­pra­vu­je pro ně pole na jin­dy, nača­té dra­ma­tic­ké oblou­ky nedo­kon­ču­je a utí­ná upro­střed a mno­hé moti­vy (vyso­ko vedou­cí poli­tic­ké intri­ky, pro­roc­tví o pří­cho­du Vyvoleného, význam Jessičina sester­stva, fre­men­ský nábo­žen­ský fana­tis­mus) ani nemá jak dějo­vě zúro­čit, neb pro ně najde vyús­tě­ní zřej­mě až příš­tě. Namísto uce­le­né­ho požit­ku tak závě­reč­né titul­ky dopro­vá­zí pachuť z nedo­ře­če­né­ho a také z toho, že na pokra­čo­vá­ní, pokud se jej dočká­me, si bude­me muset počkat něko­lik let. Jako samo­stat­ná jed­not­ka totiž prv­ní část Duny neob­sto­jí – je to jen polo­vi­na pří­bě­hu, kte­rá dosta­ne pořád­ně smy­sl až v tan­de­mu se svou dru­hou polo­vi­nou.

Svou pověst nad­mí­ru zruč­né­ho vypra­vě­če Denis Villeneuve potvr­dil i tvá­ří v tvář kom­pli­ko­va­né před­lo­ze, její­muž fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní vště­pil uni­kát­ní vze­zře­ní. Netriviální děj, z nějž sálá pří­jem­ná sta­ro­svět­ská lite­rár­ní pocti­vost a autor­ská bri­lan­ce, uči­nil dosta­teč­ně sro­zu­mi­tel­ným i pro nečte­ná­ře a cel­ko­vě si počí­nal asi nej­lé­pe, jak mohl. Duna je díky němu až pře­kva­pi­vě dyna­mic­kým a navzdo­ry dél­ce sviž­ným naděj­ným pří­sli­bem, nav­na­zu­jí­cím na své nut­né dokon­če­ní. Jako u mno­hých jiných fil­mů roz­tr­že­ných na dvě čás­ti se však nelze zba­vit dojmu, že for­ma jedi­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu (tře­ba i hod­ně dlou­hé­ho) nebo uce­le­né něko­li­ka­díl­né mini­sé­rie by Duně slu­še­la víc. Teprve až ve zkom­ple­to­va­né podo­bě a za před­po­kla­du, že její dru­há polo­vi­na dosto­jí oče­ká­vá­ním, jež prv­ní polo­vi­na vytvá­ří, by se totiž sta­la oprav­do­vým mis­trov­ským dílem.

 


Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Duna od Denise Villeneuve9. září 2020 Duna od Denise Villeneuve Dnes vyšel trailer na dlouho očekávanou Dunu. Režisér, který natočil během několika let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlouhém natáčení v roce […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Dune - Recenze - 90 %19. října 2021 Dune - Recenze - 90 % Po dvaceti letech se pořádně vracíme na Dunu. Tedy přesněji řečeno planetu Arrakis. A ještě je nutno dodat, že pro většinu diváků to bude víc než návrat spíše začátek cesty. První filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze filmu Duna29. října 2021 Recenze filmu Duna Jaké milovník kultovní hry Dune 2 a Dune 2000, tak jsem si nemohl ujít premiéru filmu Duna. Ve hře jsem se setkal s frakcemi Atreides, Ordos, Harkonnen. Lehce i Fremeny. Už na svou dobu […] Posted in Filmové recenze
  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Zmizení17. června 2022 Zmizení Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,08166 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56723 KB. | 25.06.2022 - 20:46:42