Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Duna (1984)

Duna (1984)

Duna1984
Duna1984
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak tedy, abych byl spra­ved­li­vý, Dunu mám rád. Četl jsem kni­hu od Franka Herberta, hrál něko­lik počí­ta­čo­vých her s tou­to tema­ti­ku, ale ten­to film mi pořád tak nějak uni­kal...., což je beze­spo­ru ško­da, neboť pat­řím mezi Lynchovy skal­ní fanouš­ky (ať si kaž­dý říká co chce, ale Twin Peaks je nej­lep­ší seri­ál všech dob).

Jakoby však sil­ná lite­rár­ní před­lo­ha Lynchovy dosti sva­zo­va­la ruce. Ono to bude mož­ná v samot­né pod­sta­tě Herbertovy Duny. Jedná se o pří­běh s vel­kým množ­stvím postav, hlu­bo­kým dějem (kte­rý obsa­hu­je množ­ství zdán­li­vě nedů­le­ži­tých jedin­ců, dějů, atd..), kte­rý se obec­ně jen vel­mi těž­ko může pře­vá­dět na fil­mo­vé plát­no do podo­by celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Však také De Laurentis na tom­to sci-fi poči­nu not­ně pro­dě­lal.. Daleko lep­ší pro ten­to druh lát­ky (krom kni­hy, pocho­pi­tel­ně) je např. tele­viz­ní seri­ál, kde lze díky roz­sáh­los­ti lépe postih­nout všech­ny aspek­ty děje. Leč jsou to prá­vě celo­ve­čer­ní fil­my, kte­ré hra­jí prim (i když fanouš­ci Lost by moh­li klás­ti názo­ro­vý odpor).

Lynch svo­ji geni­a­li­tu však neza­pře. Ta se nej­ví­ce pro­je­vu­je ve vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní sním­ku. Kostýmy jsou udě­lá­ny fan­tas­tic­ky, stej­ně tak jako návrhy podo­by píseč­ných čer­vů, či růz­ných pří­stro­jů a vesmír­ných lodí. Není jis­tě náho­dou, že takřka všech­ny poz­děj­ší počí­ta­čo­vé hry, jež vychá­ze­jí z Duny při­ja­ly vizu­ál­ní podo­bu toho­to fil­mu za svou.... Co je však hez­ké v návr­hu, nemu­sí být již moc dob­ré v tech­nic­kém zpra­co­vá­ní, u kte­ré­ho ten­to sní­mek doce­la hez­ky zaspal dobu. Některé tri­ky vypa­da­jí sku­teč­ně jako hoze­né o deká­du zpět, což je jis­tě - u sci-fi to pla­tí dvoj­ná­sob - ško­da. Velkou výtku bych měl také ke zpra­co­vá­ní bojo­vých scén, kte­ré by sice měly být jed­ním z vrcho­lů fil­mu, leč...není tomu tak.

Jsem vel­mi rád, že jsem Herbertovu kni­hu četl před­tím, než jsem viděl ten­to film. Obávám se totiž, že bych se v posta­vách a ději asi jinak moc neo­ri­en­to­val. Duna je sku­teč­ně monu­men­tál­ní dílo a dostat ji na plo­chu něja­kých 175 minut (reži­sér­ská ver­ze má asi 190 minut) je nesmír­ně obtíž­né a zde - jak se domní­vám - má Lynchův sní­mek jis­té rezer­vy. Každopádně bych chtěl říci, že i přes to všech­no se mi Duna líbi­la. Snad to bude Lynchem, mož­nám Kylem McLachlanem. Ve fil­mu ostat­ně hra­je poměr­ně dost zná­mých jmen. Krom výše zmi­ňo­va­né­ho i Lynchův dvor­ní herec Jack Nance (Mazací hla­va, Twin Peaks), Max von Sydow a tře­ba i slav­ný zpě­vák Sting (kte­rý se v jed­nom zábě­ru dokon­ce obje­ví takřka nahý! Dámy pozor!!). Tyto osob­nos­ti však díky roz­sáh­los­ti díla a jis­té reduk­ci nedo­stá­va­jí potřeb­ný pro­stor, tak­že jejich posta­vy nelze - bez před­cho­zí zna­los­ti kni­hy - pocho­pit do hloub­ky.


Photo © Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69694 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58329 KB. | 15.08.2022 - 08:09:36