Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dům voskových figurín - recenze - Autor nemá žádné personální problémy s Paris Hilton...

Dům voskových figurín - recenze - Autor nemá žádné personální problémy s Paris Hilton...

To, že lev­né vyvraž­ďo­va­cí horo­ry na sebe zase začí­na­jí vydě­lá­vat, je vše­o­bec­ně zná­mý fakt. To, že vět­ši­na z nich jsou nesku­teč­né zho­va­di­los­ti, jež nema­jí s pořád­ným horo­rem nic spo­leč­né­ho... to je jak­si dáno záko­ny pří­ro­dy.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

    Jen tak pro úpl­nost a klid ve Vaší mys­li, dob­ré
lev­né horo­ry se pořád obje­vu­jí. O čem mlu­vím já, je lev­ná (ale pořád­ně nablýska­ná) holly­wo­od­ská pro­duk­ce s par­tič­kou mla­dých polo­her­ců, jejichž obráz­ky se pova­lu­jí jak na pří­sluš­ných strán­kách inter­ne­tu, tak v  deníč­cích dneš­ních puber­ťá­ků.
    Říkáte si, že tře­ba se mla­dí budou sna­žit a film nako­nec nebu­de tak špat­ný. Jenže pak z reklam­ních mate­ri­á­lů a člán­ků na webu zjiš­ťu­je­te poma­lu, ale jis­tě, že kam­paň na pro­pa­ga­ci nej­no­věj­ší­ho fil­mu je zalo­že­na na obráz­cích Paris Hilton v rudé pod­prsen­ce a, svě­te div se, na inter­ne­tu se na před­ních mís­tech žeb­říč­ků sta­ho­va­ných sou­bo­rů obje­ví něco s názvem „Paris Hilton Hot Sex“. Náhoda? Jo a abych neza­po­mněl, její jmé­no ve fil­mu je úžas­nou vari­a­cí na Amber, Barbie a vše­li­ja­ká jiné straš­li­vé jmé­na... ehm jme­nu­je se Paige...
    Pokud pak bude­te mít někdy tu „čest“ shléd­nout Dům vos­ko­vých figurín, bude Vám jas­né, že něco není v pořád­ku. Paris Hilton hra­je úpl­ně podruž­nou roli.
Řekne pár vět, pořád ječí, zpo­tí se, koši­le roz­tr­že­ná, rudá pod­prsen­ka, zábě­ry na její poza­dí... Tohle je horor? Jo, mož­ná je, ale kap­ku jiný, než čeká­te.
    Dům vos­ko­vých figurín je rema­kem horo­ru z roku 1953 s Charlesem Bronsonem. Nedrží se pří­mo ori­gi­ná­lu (spo­leč­né­ho spo­lu mají asi tolik jako Paris Hilton s herec­tvím), ale hlav­ní lin­ka je patr­ná. Parta tee­nage­rů je zavře­ná v muzeu vos­ko­vých figur v jakém­si podiv­ném měs­teč­ku někde na Floridě. Nic pře­kva­pu­jí­cí­ho. Běžný pod­klad a dosta­tek lid­ských figu­rek k  pod­říz­nu­tí. Kapku zají­ma­vou změ­nou je samot­né muze­um, kte­ré, jak se dozví­te na kon­ci, (dá se to vypo­zo­ro­vat i z trai­le­ru, tak­že zas tak moc nepro­zra­zu­ji) je také z vosku. Což zní jako vel­ká ptá­ko­vi­na, ale zase to občas při­ne­se hez­ké vizu­ál­ní mož­nos­ti. Hlavními padou­chy jsou dva brat­ři, jenž se vyží­va­jí v pro­mě­ňo­vá­ní lidí v pře­rost­lé svíč­ky...
Mno, že by pra­vě oni byli těmi nej­cha­risma­tič­těj­ší­mi anti­hr­di­ny, to se roz­hod­ně říct nedá... Na dru­hou stra­nu, pokud jejich záslu­hou nako­nec ta blon­ďa­tá hys­ter­ka umlk­ne, lze to při­psat jen a jen do plu­so­vé­ho slou­peč­ku v jejich pro­fi­lu.
    Lekacích momen­tů je dost, ale když po pade­sá­ti minu­tách zjiš­ťu­je­te, že se hlav­ní hrdi­no­vé pořád leka­jí sami sebe, jde na vás spa­ní. K  byť sebe­men­ší­mu údi­vu vás nepři­nu­tí ani pou­ži­tí, v posled­ní době vel­mi oblí­be­ných, fil­trů (Matrix-zelený, Království nebeské+Kruh-modrý atd.). Ten pro Dům vos­ko­vých figurín má zele­no­mod­rou bar­vu. Špatnému fil­mu už to nepo­mů­že, tak ale­spoň že to ladí s pla­ká­ty a trai­le­rem. Bomba... Je mi z toho ako­rát tak špat­ně. Ještěže se tvůr­ci neroz­hod­li nato­čit film ve 3D, jako tomu bylo u  ori­gi­ná­lu. U her­ců by měli s tře­tí dimen­zí asi vel­ké pro­blémy.
    Takže pokud chce­te pře­ci jenom na Dům vos­ko­vých figurín jít, natáh­ně­te si budí­ka tak na posled­ních deset pat­náct minut. Je to při­nejmen­ším vizu­ál­ně zají­ma­vé a z Paris už mno­ho neu­vi­dí­te.

  • Letošního Call of Duty opět uniklo. Po měsíci na...16. července 2020 Letošního Call of Duty opět uniklo. Po měsíci na... Letošního Call of Duty opět uniklo. Po měsíci na PlayStation Store se hra s kódovým označením The Red Door objevila na Microsoft Store. Vydavatelem je Activision a u hry je uváděno 81,65 […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás!18. prosince 2019 Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás! Největší efekt má cvičení, které je prováděno pravidelně, pečlivě a nejlépe na kvalitních posilovacích strojích. Domácí posilovna nemůže nikdy přinést takové „ovoce“ jako posilovna, […] Posted in Pro muže
  • Cesta vzhůru - O filmu20. srpna 2015 Cesta vzhůru - O filmu Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech […] Posted in Speciály
  • Sušená rajčata11. června 2020 Sušená rajčata Jedna z možností, jak si poradit s velkou úrodou rajčat, jsou sušená rajčata. Skvělá k těstovinám, na pizzu, do různých pomazánek a salátů... Možností je hromada, tuhle lahůdku musíte […] Posted in Recepty
  • Šestý smysl19. října 2005 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Filmové recenze
  • Vlkodlaka s Ryanem Goslingem v hlavní roli napíše a ...8. července 2020 Vlkodlaka s Ryanem Goslingem v hlavní roli napíše a ... Vlkodlaka s Ryanem Goslingem v hlavní roli napíše a zrežíruje Leigh Whannell (Neviditelný muž), film jinak krom studia Universal zajistí také studio Blumhouse, které stojí třeba právě za […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrou Hudcovou 27. května 201815. května 2018 ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrou Hudcovou 27. května 2018 Posted in Videa
  • Loupež ve velkém stylu - 50 %24. dubna 2017 Loupež ve velkém stylu - 50 % Když mohou loupit mladí, tak to zvládnou i důchodci. To si myslí Joe, který už dávno není mladík, ale nápady a energie mu rozhodně nechybí. Také má pádné důvody, proč se do takového […] Posted in Filmové recenze
  • Zdraví, nejcennější dar!11. března 2020 Zdraví, nejcennější dar! Začíná pomalu podzim a pro mnohé lidi to znamení jediné – nemoc. Všude chodí lidé s kapesníky u nosu, lékárny se plní nemocnými a lékařské ordinace praskají ve švech. Přesto já podzim […] Posted in Ze života
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)21. října 2020 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Tato nově vydaná hra nabízí hraní pomocí pohybového senzoru kinect. Od hry nečekejte žádné zázraky už jen proto, že je svým ovládáním velice těžká a ne pokaždé Váš pohyb kinect rozpozná a […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,64445 s | počet dotazů: 218 | paměť: 54363 KB. | 23.04.2021 - 01:21:39
X