Kritiky.cz > Pro domov > Dům v souladu s přírodou

Dům v souladu s přírodou

img a282166 w1995 t1602565534


Opido celu­la je dům, jenž při­po­mí­ná buň­ku. Jednoduše vypa­dá a jed­no­du­še zdra­vě dýchá. Celý dům je posta­ven ze zdra­vých mate­ri­á­lů, záro­veň vydá­vá tep­lo a je zce­la pro­po­jen s okol­ní ven­kov­ní pří­ro­dou. Cílem byd­le­ní v domě opi­do je udr­žet rov­no­váhu ve všem, domác­nost nepře­pl­nit zby­teč­ným nábyt­kem a věc­mi. To vše nepo­třeb­né oko­lo poz­dě­ji jen pře­ká­ží, vytvá­ří nepo­řá­dek a cel­ko­vě nás zahl­cu­je. Požadavek na ten­to dům je pře­de­vším
o   pev­nost
o   funkč­nost
o   jed­no­du­chá krá­sa
břečťan na fasádě

Jedná se o dům, kte­rý dlou­ho vydr­ží, dob­ře se v něm žije a cítí­me se v něm veli­ce dob­ře, kocha­jí se naše smys­ly. Stavba domu opi­do zahr­nu­je tři základ­ní prin­ci­py:
o   pou­ži­tí zdra­vot­ně nezá­vad­né­ho mate­ri­á­lu,
o   ener­ge­tic­ká úspor­nost pod­le tra­dic
o   este­tič­nost
Dům opi­do má vždy:
o   orga­nic­ký tvar
o   je pro­po­je­ný se zemí
o   je pokry­tý tra­vou
o   má ote­vře­ná okna,
o   kry­té i nekry­té tera­sy
o   veli­kou zim­ní zahra­du pro pěs­to­vá­ní rost­lin
o   ven­kov­ní kuchyň
o   mno­ho při­ro­ze­né­ho svět­la

zarostlý dům
Selský rozum

Dům opi­do pre­fe­ru­je tra­dič­ní a vyzkou­še­né pří­rod­ní mate­ri­á­ly před moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, kte­ré vyu­ží­vá jen v ome­ze­né míře. Raději se navra­cí k tako­vým mate­ri­á­lům, jako je:
o   plná pále­ná cih­la
o   kámen
o   dře­vě­né kula­ti­ny nebo hra­no­ly
o   prk­na
o   hlí­na
o   slá­ma
o   konop­ná izo­la­ce
o   ovčí vlna
o   pří­rod­ní juta
o   rákos
o   dře­vě­né šin­de­le

Všechny tyto tra­dič­ní mate­ri­á­ly jsou neje­nom zdra­vé, ale navíc mají i jed­nu báječ­ně vel­kou tepel­nou vodi­vost. Uchovávají v sobě totiž tep­lo, kte­ré postup­ně vyza­řu­jí zpět do inte­ri­é­ru. Navíc zde vytvá­ře­jí útul­nou a pří­vě­ti­vou atmo­sfé­ru, kte­rá hře­je, tak­že je to mís­to báječ­né k živo­tu.

Samotná stav­ba domu potom spo­čí­vá ve slo­že­ní z plných pále­ných cihel, nebo vápe­no­pís­ko­vých blo­ků spo­leč­ně s pří­rod­ní­mi izo­la­ce­mi jako sendvič a samo­zřej­mos­tí je pří­rod­ní omít­ka. Uvnitř inte­ri­é­ru jsou pou­ží­vá­ny hli­ně­né nebo spe­ci­ál­ní vápe­no­pís­ko­vé omít­ky. Mohou být vymý­va­né, ale i kamín­ko­vé.

V domě opi­do je v létě pří­jem­ně chlad­no, a v zimě nao­pak tep­lo. Je-li dům malý, lze jej vytá­pět elek­tric­kým pří­mo­to­pem spo­leč­ně s krbem, nebo kam­ny na dře­vo. Ve vět­ších domech je pou­ži­to tepel­né­ho čer­pa­dla.


Foto: Pixabay

  • Gaudí a jeho stavby30. prosince 2020 Gaudí a jeho stavby Antoni Gaudí i Cornet už jako chlapec vynikal v geometrii, a zároveň byl velice zaujat přírodou. Tyto vlastnosti architekta se výrazně projevují v jeho celé Gaudího tvorbě. Oblíbeným […] Posted in Pro domov
  • Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu25. prosince 2020 Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu V průběhu 17. století začala čistá jednoduchost renesančního slohu ustupovat zdobnějším barokním a rokokovým formám. Zatímco 19. století bylo svědkem oživení klasicismu a gotiky, na […] Posted in Pro domov
  • Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady23. prosince 2020 Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady Zapuštěný bazén, který se nachází na vaší zahradě, je zejména v teplých letních dnech ideálním místem, kde trávit svůj volný čas a relaxovat. Všichni to známe, jak je velice příjemné, […] Posted in Pro domov
  • Neuschwanstein jako moderní stavba20. prosince 2020 Neuschwanstein jako moderní stavba Neuschwanstein se nachází v Bavorsku, v překrásné hornaté krajině a nabízí překrásný pohled jako z pohádky, z dob středověku. Tento zámek však pochází z konce devatenáctého století a […] Posted in Pro domov
  • Pozvěte si architekta7. prosince 2020 Pozvěte si architekta Pokud si chcete nechat postavit dům podle svých představ, a nechcete dům na klíč, stejný, jaký je k vidění na každém rohu, můžete oslovit některého z architektů. -        výběru […] Posted in Pro domov
  • Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ2. prosince 2020 Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ Kuchyně je srdcem každého domu, to je jisté. Takže pokud si zařizujete novou domácnost anebo rekonstruujete starý dům či byt, tak mějte na paměti, že právě na kuchyni byste si měli dát […] Posted in Pro domov
  • Kokedama jako fantastický bytový doplněk25. prosince 2019 Kokedama jako fantastický bytový doplněk Kokedama je z Japonska pocházející způsob pěstování rostlin, který původně vznikl z bonsají. Můžeme jej přeložit jako „mechová koule“.  Rostlina v tomto případě nevyrůstá […] Posted in Pro ženy
  • Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis7. dubna 2019 Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis Kazantzakise mám rád, jeho knihy obsahují velmi věrohodný popis řecké duše se všemi utrpeními, kterými se tomuto pozoruhodému národu udály během staletí, zároveň však i přesně […] Posted in Recenze knih
  • ...4. srpna 2020 ... Nové concept arty k Avatarovi 2 Posted in Krátké filmové aktuality
  • Policajt ze San Francisca - opravdu ten policista není v Beverly Hills!25. února 2021 Policajt ze San Francisca - opravdu ten policista není v Beverly Hills! Eddie Murphy je (zase jednou) policistou Scottem Roperem. Arogantním, milujícím rychlé vozy, sázení na koníčky, a jistou reportérku. Tu aroganci si může dovolit, je totiž naprosto […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,15866 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46769 KB. | 27.02.2021 - 08:26:27