Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > DŮM U JEZERA (The Lake House)

DŮM U JEZERA (The Lake House)

Léto je v plném prou­du, polo­vi­na prázd­nin za námi a jak je zná­mo k létu pat­ří i let­ní lás­ky. To sice ano, ale ne zrov­na moc ty fil­mo­vé. V prázd­ni­no­vých měsí­cích k nám jen málo­kdy nastou­pí do kin roman­tic­ký film. Srpen 2006 je tomu ovšem výjim­kou. Pokud si vzpo­mí­ná­te na hlav­ní duo fil­mu Nebezpečná rych­lost a máte k němu klad­ný vztah, urči­tě bude­te potě­še­ni obsa­ze­ním nové­ho fil­mu, nezná­mé­ho reži­sé­ra Alejandra Agresti, Dům u jeze­ra. Agresti obsa­dil do hlav­ních úloh ově­ře­nou dvo­ji­ci her­ců, kte­rá spo­lu už pra­co­va­la a kla­pa­lo jim to spo­lu. Keanu Reeves a Sandra Bullock se po dva­nác­ti letech opět sešli před kame­rou. Nyní se ale nebu­de­me řítit “nebez­peč­nou rych­los­tí“ v auto­bu­su, nýbrž se pře­stě­hu­je­me do nád­her­né­ho domu na pobře­ží, kte­rý hra­je důle­ži­tou roli fil­mu. Co může spo­jo­vat dva lidi? Záliby, prá­ce, dům.. Dům? Ano, když se člo­věk zamys­lí tak je to mož­né. Teď nemys­lím, že by se jed­no­mu nechtě­lo z bará­ku pryč, pro­to­že by se z něj stal v zápě­tí bez­do­mo­vec, nyní mám na mys­li spíš   toto: Stačí aby dům měl dva maji­te­le, kte­ří byd­lí ve stej­ných pro­sto­rách jen v jiném časo­vém obdo­bí. Dobře, zas tak mož­né to není. Ale ve fil­mu jak víme, se může dít coko­li a není tomu jinak ani u fil­mu Dům u jeze­ra.
Scénáristé v posled­ní době necho­dí pro námě­ty svých pra­cí zrov­na dale­ko a tak se setká­vá­me s rema­ky již nato­če­ných ne zas tak sta­rých dílek. Tentokrát se sáh­lo po jiho­ko­rej­ské roman­ci Siwoare z roku 2000, kte­rou se roz­ho­dl zre­ží­ro­vat Alejandro Agresti.   Režisér Alejandro Agresti pochá­zí z Argentiny a i přes­to, že točí již del­ší dobu (má za sebou již 25 fil­mů), u nás je zatím ješ­tě dosti nezná­mý.
Architekt Alex (Keanu Reeves), kte­rý se zrov­na stě­hu­je do domu na pobře­ží jeze­ra ve schrán­ce najde vzkaz od před­cho­zí maji­tel­ky domu Kate (Sandra Bullock) s žádos­tí o upo­zor­ně­ní na poš­tu, kte­rá by tam prak­tic­ky ješ­tě moh­la při­jít. Alex si vzkaz pře­čte a vzá­pě­tí na něj odpo­ví, poně­vadž ho zará­ží zmín­ka o úpra­vě pár věcí v oblas­ti dve­ří, kte­ré tam vůbec nejsou. No a ješ­tě jed­na věc: Na líst­ku je napsán v datu rok 2006. Pro nás nic pře­kva­pi­vé­ho, ale pro Alexe buď­to chy­ba, nebo pokus o vtip. Po pár vzka­zech vlo­že­ných do záhad­né schrán­ky kte­rá umož­ňu­je komu­ni­ka­ci Alexe s Kate, se dozví­dá po růz­ných infor­ma­cích, kte­ré mu Kate před­lo­ží, že ona žije v roce 2006 a on v roce 2004. Poté děj nabí­rá na obrát­kách díky kore­spon­den­ci, kte­rá mezi dvo­ji­cí roz­dě­le­né časo­vou pro­pas­tí dvou let putu­je. A máme to tady. Osamělá Sandra Bullock s osa­mě­lým Keanu Reevesem začnou jeden v dru­hém poma­lu nalé­zat člo­vě­ka u kte­ré­ho si můžou vylít srd­ce a v tuto chví­li se dá mlu­vit o jis­tém vzá­jem­ném zalí­be­ní obou postav. Impuls kte­rý dodá fil­mu záplet­ku nastá­vá ve chví­li, kdy Kate nabíd­ne Alexovi schůzku v roce 2006 v jed­né luxus­ní restau­ra­ci. Jenže Kate jak se zdá čeká v restau­ra­ci zby­teč­ně. Co se sta­lo? Proč Alex nepři­šel? Že by Alexův cit ke Kate během těch dvou let čeká­ní na rok 2006 vyha­sl?
Samozřejmě, že bych vám mohl říct, jak to vše dopad­ne, ale nechci vás při­pra­vit o ten správ­ný záži­tek z fil­mu. Ve fil­mu je pár dosti sil­ných scén, při kte­rých mi až šel mráz po zádech. Co by se ale mělo Domu u jeze­ra vytknout, jsou časo­vé linie, kte­ré se vám občas vymknou z pře­hle­du a začne­te se malin­ko ztrá­cet. Nic však netr­vá dlou­ho a scé­náris­té nás po chví­li naho­dí zase do těch správ­ných kole­jí. Herci svou úlo­hu ve fil­mu dá se říct zvlád­li, jen jejich sbli­žo­vá­ní půso­bí poměr­ně chlad­ným dojmem. Sandra není až tak pře­svěd­či­vou dok­tor­kou jak by asi měla být, ale to se dá s při­mhou­ře­ným okem odpus­tit. Mé, prak­tic­ky žád­né, oče­ká­vá­ní z fil­mu napo­moh­lo k tomu, že jsem si film pěk­ně užil a po skon­če­ní jsem měl vel­mi pří­jem­ný pocit z toho, že se roman­tic­ká kome­die nemu­sí držet jen sta­rých osvěd­če­ných man­ti­ne­lů jak tomu čas­to bývá a může se i v tom­to žán­ru vyklu­bat něco nové­ho, neo­kou­ka­né­ho.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,41356 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53222 KB. | 28.11.2021 - 05:43:40