Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > DŮM U JEZERA (The Lake House)

DŮM U JEZERA (The Lake House)

Léto je v plném prou­du, polo­vi­na prázd­nin za námi a jak je zná­mo k létu pat­ří i let­ní lás­ky. To sice ano, ale ne zrov­na moc ty fil­mo­vé. V prázd­ni­no­vých měsí­cích k nám jen málo­kdy nastou­pí do kin roman­tic­ký film. Srpen 2006 je tomu ovšem výjim­kou. Pokud si vzpo­mí­ná­te na hlav­ní duo fil­mu Nebezpečná rych­lost a máte k němu klad­ný vztah, urči­tě bude­te potě­še­ni obsa­ze­ním nové­ho fil­mu, nezná­mé­ho reži­sé­ra Alejandra Agresti, Dům u jeze­ra. Agresti obsa­dil do hlav­ních úloh ově­ře­nou dvo­ji­ci her­ců, kte­rá spo­lu už pra­co­va­la a kla­pa­lo jim to spo­lu. Keanu Reeves a Sandra Bullock se po dva­nác­ti letech opět sešli před kame­rou. Nyní se ale nebu­de­me řítit “nebez­peč­nou rych­los­tí“ v auto­bu­su, nýbrž se pře­stě­hu­je­me do nád­her­né­ho domu na pobře­ží, kte­rý hra­je důle­ži­tou roli fil­mu. Co může spo­jo­vat dva lidi? Záliby, prá­ce, dům.. Dům? Ano, když se člo­věk zamys­lí tak je to mož­né. Teď nemys­lím, že by se jed­no­mu nechtě­lo z bará­ku pryč, pro­to­že by se z něj stal v zápě­tí bez­do­mo­vec, nyní mám na mys­li spíš   toto: Stačí aby dům měl dva maji­te­le, kte­ří byd­lí ve stej­ných pro­sto­rách jen v jiném časo­vém obdo­bí. Dobře, zas tak mož­né to není. Ale ve fil­mu jak víme, se může dít coko­li a není tomu jinak ani u fil­mu Dům u jeze­ra.
Scénáristé v posled­ní době necho­dí pro námě­ty svých pra­cí zrov­na dale­ko a tak se setká­vá­me s rema­ky již nato­če­ných ne zas tak sta­rých dílek. Tentokrát se sáh­lo po jiho­ko­rej­ské roman­ci Siwoare z roku 2000, kte­rou se roz­ho­dl zre­ží­ro­vat Alejandro Agresti.   Režisér Alejandro Agresti pochá­zí z Argentiny a i přes­to, že točí již del­ší dobu (má za sebou již 25 fil­mů), u nás je zatím ješ­tě dosti nezná­mý.
Architekt Alex (Keanu Reeves), kte­rý se zrov­na stě­hu­je do domu na pobře­ží jeze­ra ve schrán­ce najde vzkaz od před­cho­zí maji­tel­ky domu Kate (Sandra Bullock) s žádos­tí o upo­zor­ně­ní na poš­tu, kte­rá by tam prak­tic­ky ješ­tě moh­la při­jít. Alex si vzkaz pře­čte a vzá­pě­tí na něj odpo­ví, poně­vadž ho zará­ží zmín­ka o úpra­vě pár věcí v oblas­ti dve­ří, kte­ré tam vůbec nejsou. No a ješ­tě jed­na věc: Na líst­ku je napsán v datu rok 2006. Pro nás nic pře­kva­pi­vé­ho, ale pro Alexe buď­to chy­ba, nebo pokus o vtip. Po pár vzka­zech vlo­že­ných do záhad­né schrán­ky kte­rá umož­ňu­je komu­ni­ka­ci Alexe s Kate, se dozví­dá po růz­ných infor­ma­cích, kte­ré mu Kate před­lo­ží, že ona žije v roce 2006 a on v roce 2004. Poté děj nabí­rá na obrát­kách díky kore­spon­den­ci, kte­rá mezi dvo­ji­cí roz­dě­le­né časo­vou pro­pas­tí dvou let putu­je. A máme to tady. Osamělá Sandra Bullock s osa­mě­lým Keanu Reevesem začnou jeden v dru­hém poma­lu nalé­zat člo­vě­ka u kte­ré­ho si můžou vylít srd­ce a v tuto chví­li se dá mlu­vit o jis­tém vzá­jem­ném zalí­be­ní obou postav. Impuls kte­rý dodá fil­mu záplet­ku nastá­vá ve chví­li, kdy Kate nabíd­ne Alexovi schůzku v roce 2006 v jed­né luxus­ní restau­ra­ci. Jenže Kate jak se zdá čeká v restau­ra­ci zby­teč­ně. Co se sta­lo? Proč Alex nepři­šel? Že by Alexův cit ke Kate během těch dvou let čeká­ní na rok 2006 vyha­sl?
Samozřejmě, že bych vám mohl říct, jak to vše dopad­ne, ale nechci vás při­pra­vit o ten správ­ný záži­tek z fil­mu. Ve fil­mu je pár dosti sil­ných scén, při kte­rých mi až šel mráz po zádech. Co by se ale mělo Domu u jeze­ra vytknout, jsou časo­vé linie, kte­ré se vám občas vymknou z pře­hle­du a začne­te se malin­ko ztrá­cet. Nic však netr­vá dlou­ho a scé­náris­té nás po chví­li naho­dí zase do těch správ­ných kole­jí. Herci svou úlo­hu ve fil­mu dá se říct zvlád­li, jen jejich sbli­žo­vá­ní půso­bí poměr­ně chlad­ným dojmem. Sandra není až tak pře­svěd­či­vou dok­tor­kou jak by asi měla být, ale to se dá s při­mhou­ře­ným okem odpus­tit. Mé, prak­tic­ky žád­né, oče­ká­vá­ní z fil­mu napo­moh­lo k tomu, že jsem si film pěk­ně užil a po skon­če­ní jsem měl vel­mi pří­jem­ný pocit z toho, že se roman­tic­ká kome­die nemu­sí držet jen sta­rých osvěd­če­ných man­ti­ne­lů jak tomu čas­to bývá a může se i v tom­to žán­ru vyklu­bat něco nové­ho, neo­kou­ka­né­ho.

  • Glum alias Andy Serkis17. ledna 2004 Glum alias Andy Serkis Aneb jak vzniká přesvědčivě hrající herec, který neexistuje. Není tomu tak dlouho, co se jeden nejmenovaný herec nechal slyšet, že začíná mít vážné starosti o svůj „flek“. Ano, v době, […] Posted in Profily osob
  • Hoteliér15. srpna 2018 Hoteliér Film Hoteliér není pouhý záznam zkoušení hry, ale především intimní pohled do vztahů mezi jejími jednotlivými protagonisty. Nejde ani o klasický dokument, protože hranice mezi hraním, […] Posted in Galerie
  • Titulky k The Magicians S05E02 - The Wrath of the Time Bees26. ledna 2020 Titulky k The Magicians S05E02 - The Wrath of the Time Bees V novém trochu temnějším díle se Alice bude vypořádat s následky své práce. Kady bude muset bojovat se ztrátou paměti. Margo se nevzdává s osudem Joshe a Fen a El má svůj vlastní plán, jak […] Posted in Titulky
  • Jaký název ponese Spider-Man 3? To je v tuto chvíli otázka,...24. února 2021 Jaký název ponese Spider-Man 3? To je v tuto chvíli otázka,... Jaký název ponese Spider-Man 3? To je v tuto chvíli otázka, protože nás herci Tom Holland, Jacob Batalon a Zendaya na svých sociálních sítích trolí se svými logy a v komentářích se nemohou […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Ester Kočičková - dvorní dáma2. března 2016 Ester Kočičková - dvorní dáma Jaká je vaše dvorní dáma v pohádce Řachanda? Ona se vlastně nijak neprojevuje. S druhou dvorní dámou jsme trošku nepřející, ale naštěstí se to nestihne příliš projevit. Myslím, že jsme […] Posted in Rozhovory
  • Zajímavosti k filmu Auta30. června 2006 Zajímavosti k filmu Auta     Do režisérského křesla se vrací John Lasseter se snímkem Auta po několikaleté přestávce - jeho posledním režijním počinem byl snímek Toy Story 2: Příběh hraček z roku 1999. […] Posted in Články
  • Filmové premiéry v řijnu24. září 2003 Filmové premiéry v řijnu Will Smith, Nicolas Cage a mnoho hvězd se nám objeví v českých kinech v řijnu.02. 10. 03 Mizerové II Detektivové z oddělení narkotik v Miami Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett […] Posted in Filmové premiéry
  • Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty12. března 2019 Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty Co ve mně zanechal film Když se setmí? Vzpomínám si na moře, slunce, koktejly, krásnou Salmu Hayek a zarostlého Pierce Brosnana. Lola (Salma Hayek) a Max (Pierce Brosnan) jsou partneři, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sony provedla akvizici společnosti Epic Games v hodnotě $250m...10. července 2020 Sony provedla akvizici společnosti Epic Games v hodnotě $250m... Sony provedla akvizici společnosti Epic Games v hodnotě $250m (6 655 500 000 Kč). Cílem finanční injekce je posílit stávající spolupráci a společné cíle v oblasti technologií, zábavy a […] Posted in Krátké herní aktuality
  • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech [adrotate banner="50"] Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,21385 s | počet dotazů: 220 | paměť: 54330 KB. | 18.04.2021 - 18:45:19
X