Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Dům snů - společenská hra - recenze - 100 %

Dům snů - společenská hra - recenze - 100 %

main.large
main.large

Když jsem byla malá, tak exis­to­va­ly úpl­ně kla­sic­ké a jed­no­du­ché spo­le­čen­ské hry. Dnes je to vel­ká moder­na, o kte­ré neby­lo v minu­lých dobách ani potu­chy. Jedna z vel­mi moder­ních novi­nek je i Dům snů. Původci nebo lépe řeče­no ti, co to vymys­le­li, jsou z Polska. Musím při­znat, že vel­mi dob­rý nápad. Jestliže to vez­mu od začát­ku, tak kra­bi­ce je poměr­ně masiv­ní, žád­ný dro­be­ček. Design je úchvat­ný. Fakt se mi moc líbí.

Samotná hra je rych­lá a má spád. Když jsem ale čet­la návod nebo spíš pra­vi­dla, tak jsem se oro­si­la, pro­to­že mi to při­šlo pří­liš slo­ži­té. Ale když jsem už hrá­la a u toho jsem se pocho­pi­tel­ně muse­la napo­pr­vé kou­kat do kní­žeč­ky, kte­rá je mimo­cho­dem taky moc pěk­ně designo­vě udě­la­ná, tak to bylo úpl­ně v poho­dě. Když to jde dob­ře, tak hra trvá čtvrt hodi­ny, ale může se pro­táh­nout i na půl.

Jde o to, zaří­dit si co nej­lep­ší dům. V nabíd­ce jsou dva zásad­ní balíč­ky karet – poko­jo­vé a zvlášt­ní. K tomu jsou dvě her­ní des­ky, jed­na s domem, dru­há na kar­ty, žeto­ny vyba­ve­ní, žeton prv­ní­ho hrá­če, poky­ny pro hrá­če a bro­žu­ra na body. Strašně mě na tom zau­ja­lo prá­vě to zaři­zo­vá­ní domu. Mezi kar­ta­mi najde­te i spe­ci­ál­ní, tře­ba prá­del­na, sau­na nebo spíž.

Mimo toho jsou zde i tzv. kar­ty pomoc­ní­ka a při vhod­ně zvo­le­né tak­ti­ce můžou hrá­či pomo­ci k vítěz­ství. Do domu si vlast­ně může­te dát, co vás napad­ne – i vířiv­ku či masáž­ní vanu – ano i tyhle kar­ty s žeto­nem tam jsou. Ze zají­ma­vos­tí – kar­ta s pta­čí budou, dom­kem pro koč­ky a dal­ší. Každý hráč má svůj dům – hra­cí plán – ne, že by se tla­či­li v jed­nom. Hra je pro dva až čty­ři hrá­če od sed­mi potaž­mo osmi let.

Já jsem se od té hry nemoh­la odtrh­nout, tak mě to zau­ja­lo a to jsem už dáv­no dospě­lá, ale na tom pře­ce nezá­le­ží. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju jak dětem, tak i celé rodi­ně, konec­kon­ců to pat­ří mezi rodin­né spo­le­čen­ské hry. Pokud jsem se od toho nemoh­la odle­pit já, tak co tepr­ve dítě. Nemám žád­né výhra­dy ke hře jako tako­vé, prá­vě nao­pak, avšak vadí mi ta cena. Ovšem chá­pu, že tak jako to bylo za dob mého dět­ství, kdy se za hru dalo maxi­mál­ně sto pade­sát korun, jsou dáv­no v pra­chu zapo­mně­ní.

Hru věno­va­lo vyda­va­tel­ství Blackfire.

  • Autor: Klemens Kalicki, Bartlomiej Kordowski
  • Žánr: rodin­né spo­le­čen­ské hry
  • Vydavatelství: Blackfire
  • Datum vydá­ní: 2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,70730 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55481 KB. | 16.05.2022 - 17:57:10