Kritiky.cz > Pro domov > Dům, který vám bude šetřit

Dům, který vám bude šetřit

img a299062 w1993 t1509128469

Rozhodnout se o tom, že chce­me sta­vět vlast­ní dům, nás sto­jí mno­ho hodin uva­žo­vá­ní, debat a plá­no­vá­ní. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zva­žo­vá­ní dal­ší a to jaký dům vlast­ně posta­ví­me a co od něj čeká­me. Idylicky si spous­ta lidí před­sta­ví krás­ný dům se zahra­dou, tak, jak jej pre­zen­tu­jí sta­veb­ní fir­my a pro­jek­ční kan­ce­lá­ře. Než se však k této vysně­né podo­bě dosta­ne­me, čeká nás ješ­tě spous­ta prá­ce a úsi­lí.
Jedním z vel­mi důle­ži­tých roz­hod­nu­tí by mělo být ujas­ně­ní, jak bude náš dům ener­ge­tic­ky nároč­ný. Samozřejmě nejde o přes­ný výpo­čet, ten je na odbor­ní­cích, nicmé­ně i my si může­me polo­žit tuto otáz­ku a sami nad ní popře­mýš­let. Současně je tak­zva­ný ští­tek ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budo­vy vyža­do­ván i u sta­veb­ní­ho říze­ní.
tepelné čerpadlo
Energeticky úspor­né nebo dokon­ce pasiv­ní domy dba­jí na malou spo­tře­bu ener­gií a kla­dou vel­ký důraz na pro­voz tak­zva­ně své­po­mo­cí. Odborníci tvr­dí, že za níz­ko­ener­ge­tic­ký dům lze pova­žo­vat tako­vý, kte­rý má zhru­ba tře­ti­no­vé nákla­dy na spo­tře­bu ener­gií, opro­ti domům jiným.
Výstavbu tako­vých­to domů v sou­čas­né době pod­po­ru­je i stát pro­střed­nic­tvím růz­ných dota­cí, jako je napří­klad aktu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí dotač­ní pro­gram Nová zele­ná úspo­rám.
stavba nového domu
Jaká zaří­ze­ní nám mohou ener­gii a čas­to také pení­ze ušet­řit?
·         Solární pane­ly – slou­ží jak pro ohřev tep­lé vody, vytá­pě­ní, tak mohou dům záso­bo­vat i elektři­nou.
·         Tepelné čer­pa­dlo – jed­ná se zjed­no­du­še­ně řeče­no o samo­stat­ný zdroj tep­la pro náš dům, inves­ti­ce do jeho poří­ze­ní je sice vyso­ká, ale zaru­ču­je násled­nou návrat­nost v podo­bě vel­kých úspor.
·         Vhodné tope­ní a úspor­ný kotel – efek­tiv­ní se v sou­čas­né době jeví pod­la­ho­vé vytá­pě­ní, sou­čas­ně kva­lit­ní a vhod­ný kotel je záru­kou toho, že ušet­ří­te a navíc neza­tí­ží­te život­ní pro­stře­dí.

·         Krbová kam­na nebo krb – můžou slou­žit jako alter­na­tiv­ní mož­nost tope­ní v domě, napří­klad v nepří­liš chlad­ných dnech, jed­ná se zde spí­še o eko­no­mic­kou strán­ku, než o eko­lo­gic­ký efekt.
·         Využívání odpad­ní nebo deš­ťo­vé vody – exis­tu­jí růz­né způ­so­by, jak zpra­co­vat běž­ně nepo­třeb­nou vodu pro dal­ší uži­tí, napří­klad na spla­cho­vá­ní toa­le­ty, a tím ušet­řit hek­to­li­t­ry pit­né vody roč­ně.
V pří­pa­dě, že bys­te uva­žo­va­li o někte­ré ze zmí­ně­ných vari­ant, je vhod­né je pro­kon­zul­to­vat vždy s odbor­ní­kem, kte­rý dopo­ru­čí vhod­né řeše­ní a vypoč­te, zda se pro vás hodí a bude efek­tiv­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]