Kritiky.cz > Pro domov > Dům, který vám bude šetřit

Dům, který vám bude šetřit

img a299062 w1993 t1509128469

Rozhodnout se o tom, že chce­me sta­vět vlast­ní dům, nás sto­jí mno­ho hodin uva­žo­vá­ní, debat a plá­no­vá­ní. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zva­žo­vá­ní dal­ší a to jaký dům vlast­ně posta­ví­me a co od něj čeká­me. Idylicky si spous­ta lidí před­sta­ví krás­ný dům se zahra­dou, tak, jak jej pre­zen­tu­jí sta­veb­ní fir­my a pro­jek­ční kan­ce­lá­ře. Než se však k této vysně­né podo­bě dosta­ne­me, čeká nás ješ­tě spous­ta prá­ce a úsi­lí.
Jedním z vel­mi důle­ži­tých roz­hod­nu­tí by mělo být ujas­ně­ní, jak bude náš dům ener­ge­tic­ky nároč­ný. Samozřejmě nejde o přes­ný výpo­čet, ten je na odbor­ní­cích, nicmé­ně i my si může­me polo­žit tuto otáz­ku a sami nad ní popře­mýš­let. Současně je tak­zva­ný ští­tek ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budo­vy vyža­do­ván i u sta­veb­ní­ho říze­ní.
tepelné čerpadlo
Energeticky úspor­né nebo dokon­ce pasiv­ní domy dba­jí na malou spo­tře­bu ener­gií a kla­dou vel­ký důraz na pro­voz tak­zva­ně své­po­mo­cí. Odborníci tvr­dí, že za níz­ko­ener­ge­tic­ký dům lze pova­žo­vat tako­vý, kte­rý má zhru­ba tře­ti­no­vé nákla­dy na spo­tře­bu ener­gií, opro­ti domům jiným.
Výstavbu tako­vých­to domů v sou­čas­né době pod­po­ru­je i stát pro­střed­nic­tvím růz­ných dota­cí, jako je napří­klad aktu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí dotač­ní pro­gram Nová zele­ná úspo­rám.
stavba nového domu
Jaká zaří­ze­ní nám mohou ener­gii a čas­to také pení­ze ušet­řit?
·         Solární pane­ly – slou­ží jak pro ohřev tep­lé vody, vytá­pě­ní, tak mohou dům záso­bo­vat i elektři­nou.
·         Tepelné čer­pa­dlo – jed­ná se zjed­no­du­še­ně řeče­no o samo­stat­ný zdroj tep­la pro náš dům, inves­ti­ce do jeho poří­ze­ní je sice vyso­ká, ale zaru­ču­je násled­nou návrat­nost v podo­bě vel­kých úspor.
·         Vhodné tope­ní a úspor­ný kotel – efek­tiv­ní se v sou­čas­né době jeví pod­la­ho­vé vytá­pě­ní, sou­čas­ně kva­lit­ní a vhod­ný kotel je záru­kou toho, že ušet­ří­te a navíc neza­tí­ží­te život­ní pro­stře­dí.

·         Krbová kam­na nebo krb – můžou slou­žit jako alter­na­tiv­ní mož­nost tope­ní v domě, napří­klad v nepří­liš chlad­ných dnech, jed­ná se zde spí­še o eko­no­mic­kou strán­ku, než o eko­lo­gic­ký efekt.
·         Využívání odpad­ní nebo deš­ťo­vé vody – exis­tu­jí růz­né způ­so­by, jak zpra­co­vat běž­ně nepo­třeb­nou vodu pro dal­ší uži­tí, napří­klad na spla­cho­vá­ní toa­le­ty, a tím ušet­řit hek­to­li­t­ry pit­né vody roč­ně.
V pří­pa­dě, že bys­te uva­žo­va­li o někte­ré ze zmí­ně­ných vari­ant, je vhod­né je pro­kon­zul­to­vat vždy s odbor­ní­kem, kte­rý dopo­ru­čí vhod­né řeše­ní a vypoč­te, zda se pro vás hodí a bude efek­tiv­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...