Dům, který vám bude šetřit

img a299062 w1993 t1509128469

Rozhodnout se o tom, že chce­me sta­vět vlast­ní dům, nás sto­jí mno­ho hodin uva­žo­vá­ní, debat a plá­no­vá­ní. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zva­žo­vá­ní dal­ší a to jaký dům vlast­ně posta­ví­me a co od něj čeká­me. Idylicky si spous­ta lidí před­sta­ví krás­ný dům se zahra­dou, tak, jak jej pre­zen­tu­jí sta­veb­ní fir­my a pro­jek­ční kan­ce­lá­ře. Než se však k této vysně­né podo­bě dosta­ne­me, čeká nás ješ­tě spous­ta prá­ce a úsi­lí.
Jedním z vel­mi důle­ži­tých roz­hod­nu­tí by mělo být ujas­ně­ní, jak bude náš dům ener­ge­tic­ky nároč­ný. Samozřejmě nejde o přes­ný výpo­čet, ten je na odbor­ní­cích, nicmé­ně i my si může­me polo­žit tuto otáz­ku a sami nad ní popře­mýš­let. Současně je tak­zva­ný ští­tek ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budo­vy vyža­do­ván i u sta­veb­ní­ho říze­ní.
tepelné čerpadlo
Energeticky úspor­né nebo dokon­ce pasiv­ní domy dba­jí na malou spo­tře­bu ener­gií a kla­dou vel­ký důraz na pro­voz tak­zva­ně své­po­mo­cí. Odborníci tvr­dí, že za níz­ko­ener­ge­tic­ký dům lze pova­žo­vat tako­vý, kte­rý má zhru­ba tře­ti­no­vé nákla­dy na spo­tře­bu ener­gií, opro­ti domům jiným.
Výstavbu tako­vých­to domů v sou­čas­né době pod­po­ru­je i stát pro­střed­nic­tvím růz­ných dota­cí, jako je napří­klad aktu­ál­ně pro­bí­ha­jí­cí dotač­ní pro­gram Nová zele­ná úspo­rám.
stavba nového domu
Jaká zaří­ze­ní nám mohou ener­gii a čas­to také pení­ze ušet­řit?
·         Solární pane­ly – slou­ží jak pro ohřev tep­lé vody, vytá­pě­ní, tak mohou dům záso­bo­vat i elektři­nou.
·         Tepelné čer­pa­dlo – jed­ná se zjed­no­du­še­ně řeče­no o samo­stat­ný zdroj tep­la pro náš dům, inves­ti­ce do jeho poří­ze­ní je sice vyso­ká, ale zaru­ču­je násled­nou návrat­nost v podo­bě vel­kých úspor.
·         Vhodné tope­ní a úspor­ný kotel – efek­tiv­ní se v sou­čas­né době jeví pod­la­ho­vé vytá­pě­ní, sou­čas­ně kva­lit­ní a vhod­ný kotel je záru­kou toho, že ušet­ří­te a navíc neza­tí­ží­te život­ní pro­stře­dí.

·         Krbová kam­na nebo krb – můžou slou­žit jako alter­na­tiv­ní mož­nost tope­ní v domě, napří­klad v nepří­liš chlad­ných dnech, jed­ná se zde spí­še o eko­no­mic­kou strán­ku, než o eko­lo­gic­ký efekt.
·         Využívání odpad­ní nebo deš­ťo­vé vody – exis­tu­jí růz­né způ­so­by, jak zpra­co­vat běž­ně nepo­třeb­nou vodu pro dal­ší uži­tí, napří­klad na spla­cho­vá­ní toa­le­ty, a tím ušet­řit hek­to­li­t­ry pit­né vody roč­ně.
V pří­pa­dě, že bys­te uva­žo­va­li o někte­ré ze zmí­ně­ných vari­ant, je vhod­né je pro­kon­zul­to­vat vždy s odbor­ní­kem, kte­rý dopo­ru­čí vhod­né řeše­ní a vypoč­te, zda se pro vás hodí a bude efek­tiv­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Vaše domácnost volá na poplach17. února 2020 Vaše domácnost volá na poplach Nepojištěná domácnost je jako časovaná bomba. Vlastně možná ještě horší, protože vy sami nemůžete ovlivnit, načasovat ji, kdy vybuchne. Někdy je ale rozmezí výbuchu mnohem jasnější. V […]
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […]
  • Architektura do roku 160023. prosince 2019 Architektura do roku 1600 Stavby jsou nejviditelnějším a často také nejtrvanlivějším výtvorem člověka. Jsou největší z lidských artefaktů a vypovídají mnohé o civilizaci, která je zrodila. Architektura, […]
  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]