Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Dům - herecký koncert Miroslava Krobota

Dům - herecký koncert Miroslava Krobota

Dum

Režisérka Zuzana Liová si zvo­li­la pro svůj prv­ní film vlast­ní scé­nář, ve kte­rém se jí poda­ři­lo zachy­tit odliš­nost snů a tužeb růz­ných gene­ra­cí v sou­čas­né rea­li­tě oby­čej­né­ho živo­ta. Scénář byl v roce 2003 oce­něn v slo­ven­ské sou­tě­ži Cenou Tibora Vychtu a reži­sér­ka vsa­di­la při rea­li­za­ci na obsa­ze­ní jed­not­li­vých postav na odpo­ví­da­jí­cí herec­ké typy.

Film zachy­cu­je obdo­bí , kdy otec Imrich sta­ví pro svou dce­ru Evu dům a věnu­je stav­bě veš­ke­rý vol­ný čas. Stejný zájem a stej­né nasa­ze­ní vyža­du­je také od Evy. Bude to pře­ci jed­nou její nový domov! Eva má však v hla­vě jiné plá­ny. Stejně jako její star­ší sest­ra Jana má o svém živo­tě jinou před­sta­vu než otec a chá­pe, že jít vlast­ní ces­tou nebu­de jed­no­du­ché. Neustálé kon­t­ro­lo­vá­ní a pou­čo­vá­ní otcem je pro Evu stá­le víc a víc nesne­si­tel­né a mož­ná prá­vě pro­to oče­ká­vá s nadě­jí něja­kou změ­nu. Při jed­né ces­tě ze ško­ly domů se sezná­mí se star­ším žena­tým Jakubem, kte­rý při­ná­ší do její­ho živo­ta nové tajem­ství a tou­hy. Otec pra­cu­je na stav­bě domu stá­le čas­tě­ji sám a navíc se do ves­ni­ce při­stě­hu­je zpět jeho star­ší dce­ra s bouř­li­vác­kým man­že­lem a dět­mi. Setkání celé rodi­ny není bez kom­pli­ka­cí a je otáz­kou, zda se roze­sta­vě­ný dům poda­ří Imrichovi a Evě dokon­čit.

Scénář vychá­zí z reál­ných život­ních situ­a­cí a na Imrichově rodi­ně uka­zu­je kom­pli­ko­va­né vzta­hy vznik­lé despo­tic­kým jed­ná­ním otce, kte­rý chce pro své dce­ry to nej­lep­ší a od nich vyža­du­je napros­tou posluš­nost.

Filmový pří­běh oslo­ví divác­kou sku­pi­nu rodi­čů i jejich dospí­va­jí­cích děti, zejmé­na dce­ry. Velmi civil­ně vychá­zí scé­ny, kde spo­lu vystu­pu­je Imrich(Miroslav Krobot) a jeho žena Viera(Táňa Medvecká). Tady se poda­ři­lo reži­sé­r­ce vybrat k sobě výbor­nou herec­kou dvo­ji­ci. Výrazové pro­střed­ky obou her­ců spo­lu souzní, oba doká­žou pře­dat divá­kům emo­ce s úměr­ným výra­zem a přes­to prav­di­vě a s vti­pem. Taňa Medvecká není jen výbor­ná diva­del­ní hereč­ka , ale je výbor­ná i ve fil­mu. Stejně tak jako Miroslav Krobot hra­jí oba bez vel­kých gest. Do role mla­dé dív­ku Evy obsa­di­la reži­sér­ka tři­a­dva­ce­ti­le­tou hereč­ku Judit Bárdos, kte­rá je stu­dent­kou Vysoké ško­ly múzic­kých ume­ní v Bratislavě a hos­tu­je v SND. Za roli Evy zís­ka­la hereč­ka cenu na fes­ti­va­lu Art Film Fest 2011. Judit Bárdos hra­je svou Evu uvol­ně­ně a cit­li­vě. Dokáže být svým herec­kým rodi­čům rov­no­cen­ným part­ne­rem a nepře­hrá­vá. Méně výraz­ný je Marian Mitaš v roli váha­vé­ho a neroz­hod­né­ho milen­ce Jakuba a nao­pak drs­ně tem­pe­ra­ment­ní pro­jev zvo­lil Marek Geišberk v roli man­že­la Jany. Tato posta­va také do pří­bě­hu vná­ší dra­věj­ší mla­dic­ký elán a má v sobě kom­pli­ko­va­nou směs věč­ně pro­blé­mo­vé­ho bouř­li­vá­ka a sou­čas­ně milu­jí­cí­ho otce.

Vedení kame­ry bylo v sou­la­du s cel­ko­vým civil­ním vyzně­ním fil­mu sty­lem repor­tá­že v exte­ri­é­ro­vých zábě­rech a v inte­ri­é­rech doká­za­la kame­ra zvý­raz­nit i nut­né detail­ní zábě­ry. Obraz a stej­ně tak hudeb­ní dopro­vod je ve fil­mu uži­tý s cílem zob­ra­zit pře­de­vším her­ce a pod­po­řit cel­ko­vou atmo­sfé­ru. Hudba Watera Krafta je v sou­la­du fil­mo­vým obra­zem a nevnu­cu­je divá­ko­vi prvo­plá­no­vý motiv. Film pro­to vyzní­vá jako celek komor­ně a své divá­ky si zís­ká zejmé­na při uve­de­ní v tele­vi­zi.

Film Dům není žád­ný fil­mo­vý trhák ale pocti­vé fil­mo­vé dílo. Postavy jsou brá­ny ze živo­ta a pro­to je nelze dělit na jed­no­znač­ně klad­né a zápor­né. Film si najde své divá­ky a doká­že je oslo­vit. Škoda, že se film chce půso­bit jen na city a mini­mál­ně odrá­ží i humor­nou strán­ku živo­ta.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Dům
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]