Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Duke Nukem oslavil dvacet let

Duke Nukem oslavil dvacet let

1 7
1 7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před dva­ce­ti lety, přes­ně­ji 29. led­na 1996 vyšla jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších a také dosti kon­tro­verz­ních 3D akč­ních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legen­dár­ní akč­ní stří­leč­ce Duke Nukem 3D, kte­rá v té době svým level designem, neko­rekt­ním humo­rem a neuhla­ze­ným, drs­ným cho­vá­ním hlav­ní­ho hrdi­ny sesa­di­la z pomy­sl­né­ho trů­nu pře­lo­mo­vou akč­ní sérii DOOM. Tehdy doslo­va smr­tel­ně váž­ně vyhlí­že­jí­cí boj beze­jmen­né­ho hrdi­ny s pekel­ný­mi sila­mi tak najed­nou vystří­da­la barev­ná paro­die na béč­ko­vé akč­ní a sci-fi fil­my, kde s mimo­zemš­ťa­ny boju­je namaka­ný, hláš­ku­jí­cí blonďák jmé­nem Duke Nukem, kte­rý je doslo­va tako­vou her­ní inkar­na­cí Dolpha Lundgrena.

2

Oproti DOOMu při­ne­sl Duke Nukem něko­lik zají­ma­vých prv­ků, tím nej­za­jí­ma­věj­ším asi bylo zni­či­tel­né pro­stře­ní, napří­klad kdy sta­či­lo stře­lit do hasi­cí­ho pří­stro­je na stě­ně, kte­rý po výbuch poni­čil oko­lí, nebo pří­pad­ně onen výbuch hrá­či ote­vřel něja­kou skry­tou míst­nost. Pokud bys­te si mys­le­li, že je Duke Nukem něja­kým kla­sic­kým hrdi­nou, kte­rý zachra­ňu­je svět, jste na omy­lu. Děj hry se ode­hrá­vá v Los Angeles po napa­de­ní mimo­zem­ský­mi pra­sa­ty (ano, nepřá­te­lé sku­teč­ně vypa­da­li jako pra­sa­ta), a vše­li­ja­ký­mi ješ­tě­ry, kte­ří Duka namích­li tak tro­chu tím, že obsa­di­li Zemi. On je však nechce pobít pro to, že by chtěl Zemi zachrá­nit, ale kvů­li tomu, že mu zni­či­li jeho vesmír­nou loď a zot­ro­či­li všech­ny ženy na Zemi, což Duke nemá rád. Tento neo­hro­že­ný, sval­na­tý odpa­lo­vač mimo­zem­ských tvo­rů se v prů­bě­hu hry dopouš­těl vel­mi ino­va­tiv­ních a do té doby v počí­ta­čo­vých hrách neví­da­ných hříchů. Striptérky vám tu za úpla­tu uka­zo­va­ly poprsí, nebo jste tu moh­li u mik­ro­fo­nu zazpí­vat motor­kář­skou hym­nu „Born To Be Wild“. Tím výčet neko­rekt­nos­tí ovšem zda­le­ka nekon­čí. Hru také dopro­vá­zel Dukův vytří­be­ný slov­ník, jeho cha­rak­te­ris­tic­ký chraplák a hláš­ky jako „Shake it, baby“ nebo „Hail to the king, baby“ se pro tuto sérii sta­li iko­nic­ký­mi  a v her­ní komu­ni­tě doslo­va kul­tov­ní­mi.

O všem výše zmí­ně­ném se ostat­ně může­te pře­svěd­čit v tom­to trai­le­ru:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54422 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58132 KB. | 16.08.2022 - 00:41:40