Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku

Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku

Duke
Duke

Hra Duke Nukem pochá­zí z doby, kdy hrdi­no­vé ješ­tě moh­li být bílí a blond. Dnes by to byl prav­dě­po­dob­ně Afroameričan s dre­dy a trá­vou u pusy. Jedinečným svě­tem, mož­nost­mi a hláš­ka­mi hlav­ní­ho hrdi­ny si vydo­bi­la mís­to v srd­ci nejed­no­ho počí­ta­čo­vé­ho hrá­če. Dnes tako­vých her vychá­zí jen straš­ně málo, a tak Duke Nukem 3D stá­le sto­jí za zmín­ku.

Díky tomu, že tvůr­ci hry, sku­pi­na 3D Realms, uvol­ni­la veš­ke­ré zdro­jo­vé kódy hry, zís­kal Duke Nukem 3D vel­kou pod­po­ru z řad pro­gra­má­to­rů. Dochází stá­le k vylep­šo­vá­ní hry, její opti­ma­li­za­ci i na dneš­ní počí­ta­če a dnes běž­né ope­rač­ní sys­témy. To ze hry dělá doslo­va nesmr­tel­nou kla­si­ku, kte­rá občas vrá­tí k PC nejed­no­ho fanouš­ka do dět­ských, či mla­distvých let. Člověk když to hra­je, tak i ukáp­ne slzu.

Pokud hle­dá­te pro­myš­le­nou hru, u kte­ré se bude­te bavit od začát­ku do kon­ce, pak nemiň­te Duke Nukem 3D. Věřte, že i dnes u toho pro­sa­dí­te hodi­ny a hodi­ny času. A proč také ne!

Pokud jste vší­ma­ví, pak jste jis­tě zare­gis­tro­va­li, že Duke Nukem 3D je v novém kabá­tu. Letos se ten­to titul dočkal ne pokra­čo­vá­ní, ale zno­vu obno­ve­ní staré­ho kabá­tu a hra vychá­zí zno­va pod jmé­nem Duke Nukem Forever. V ní se může­te těšit na stej­né pasá­že, jako v jed­nič­ce obo­ha­ce­né o nové zbra­ně, taj­né chod­by, leve­ly, ale také hláš­ky, gra­fi­ku, apod. Bude to jed­no­du­še nářez, tak­že si ho nenech­te ujít!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,11542 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56622 KB. | 29.06.2022 - 20:52:15