Kritiky.cz > Filmové recenze > Důkaz

Důkaz

200601191820 untitled2

Někdo moud­rý kdy­si řekl, že hra­ni­ce mezi geni­a­li­tou a šílen­stvím je křeh­ká. A něco na tom bude, ale­spoň pod­le fil­mu Důkaz sou­dě.

Ústřední záplet­ku fil­mu tvo­ří hned dva důka­zy. Jednak pře­vrat­ná mate­ma­tic­ká for­mu­le, tak slo­ži­tá, že zabe­re celý sešit. A jed­nak důkaz jeho autor­ství. O to se totiž mohou uchá­zet hned dva lidé. Jednak vše­o­bec­ně uzná­va­ný mate­ma­tik (Anthony Hopkins), kte­rý již pár let trpí dušev­ní poru­chou, ale vzhle­dem k jeho geni­a­li­tě z dob plných sil by mohl být auto­rem. Do hry se však dostá­vá jeho dce­ra Catherine (Gwyneth Paltrow), kte­rá se o otce posled­ních pár let před jeho smr­tí sta­ra­la. I ona kdy­si stu­do­va­la mate­ma­ti­ku, ale pově­do­mí o jejích schop­nos­tech není roz­hod­ně tak vel­ké, jako v pří­pa­dě otce.

Kromě spo­leč­né mate­ma­tic­ké záli­by se navíc zdá, že Catherine po otci podě­di­la i jakousi dušev­ní poru­chu. Alespoň její­mu oko­lí a zejmé­na její kon­zum­ně zalo­že­né sestře Claire (Hope Davis), kte­rá zde před­sta­vu­je pra­vý opak mlad­ší, obě­ta­vé a inte­li­gent­ní sest­ry. Catherine má však také spří­z­ně­nou duši, táto­va býva­lé­ho stu­den­ta Hala (Jake Gyllenhaal), kte­rý se sna­ží Catherine uvě­řit, že důkaz je jejím dílem.

Těžko ovšem pře­svěd­čit oko­lí, pokud o svých schop­nos­tech nepře­svěd­čí­te sami sebe. Poddajná a smr­tí otce zdr­ce­ná Catherine je tak zejmé­na pod vli­vem sest­ry nako­nec na pochy­bách, zda je dotyč­ný důkaz oprav­du jejím výtvo­rem. Nejde pou­ze o její suges­ci způ­so­be­nou dlou­hým sou­ži­tím s bláz­ni­vým otcem? I písmo, kte­rým je důkaz zazna­me­nán vypa­dá jako písmo její­ho otce. Bojí se navíc, že zdědila-li po otci mate­ma­tic­ké sklo­ny, nezdě­dí i jeho psy­chic­kou poru­chu?

Důkaz je zejmé­na díky své diva­del­ní před­lo­ze rela­tiv­ně jed­no­du­chý pří­běh, ode­hrá­va­jí­cí se v roz­me­zí něko­li­ka dnů. A stej­ně sviž­ně jako děj, ubí­há i film. Ani se nena­dě­je­te a je konec – v pozi­tiv­ním slo­va smys­lu. Ačkoli zde hra­je jed­nu z hlav­ních rolí mate­ma­ti­ka, roz­hod­ně jí není pře­hr­šel a jste li jejím odpůr­cem, film vás s ní roz­hod­ně nebu­de una­vo­vat. Do hlav­ní­ho děje mís­ty vstu­pu­jí vzpo­mín­ky na dobu, kdy žil Catherinin otec a kdy vzni­kal inkri­mi­no­va­ný důkaz. V těch­to retrospek­ti­vách jako by si tepr­ve Catherine uvě­do­mo­va­la, jak to vlast­ně všech­no bylo, a pří­běh se začí­ná vyjas­ňo­vat...

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Proof
Režie: John Madden
Scénář: David Auburn, Rebecca Miller
V hlav­ních rolích: Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal, Hope Davis

Délka: 99 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...