Kritiky.cz > Recenze knih > Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

duch

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du na kloub, bude vás nepří­jem­ně až hro­zi­vě mra­zit po celém těle.

Hlavní hrdin­kou celé­ho pří­bě­hu je Adrienne, jež se po smr­ti tetič­ky, jakož­to jedi­ná pře­ži­vší pří­buzná, nastě­hu­je do zdě­dě­né­ho domu Ashburnů. Pro Adrienne to je jako zázrak z čis­té­ho nebe a sama to vní­má jako obrov­skou šan­ci zno­vu se posta­vit na vlast­ní nohy. Ostatně nemě­la u sebe nic víc než kocou­ra Wolfganga, dva­cet dola­rů v kap­se a kufr s drob­ný­mi, oby­čej­ný­mi věc­mi.

„A stej­ně toho moc nepo­tře­bu­ju. Jen tebe, abych neby­la sama, mís­to, kam slo­žit hla­vu, a dost peněz na to, abychom nehla­do­vě­li. Díky pra­te­tič­ce Edith máme všech­ny tyto tři věci.“

O domě Ashburnů se vyprá­ví spous­ta stra­ši­del­ných his­to­rek a pří­bě­hů o tom, že se v něm děje něco zvlášt­ní­ho. Lidé z měs­teč­ka se toho­to mís­ta doslo­va bojí a pro všech­ny míst­ní děti je ten­to dům jakým­si sva­tým grá­lem hrů­zy. A Edith? Za její­ho živo­ta jí vída­ly ve měs­tě kaž­dič­ký den, s nikým nepro­mlu­vi­la ani slův­ko, jen si nakou­pi­la, a na sobě měla vždyc­ky obrov­ské, těž­ké, čer­né šaty.

Adrienne, co by nová maji­tel­ka domu pro­zkou­má­vá všech­na tajem­ná zákou­tí a opuš­tě­né míst­nos­ti domu. Čím více je pozná­vá, tím v ní víc ros­te  oba­va a strach. Ve vzdu­chu visí spous­ta nevy­řče­ných otá­zek a není tu nikdo, kdo by je zod­po­vě­děl.

Proč  jsou po celém domě vyry­té do stěn kra­tič­ké zprá­vy a co zna­me­na­jí? Například žád­ná zrca­dla, je pátek zapal sví­ci, neza­po­meň svá tajem­ství. Kdo je tam vyškrá­bal a jaké mají pro Adrienne sku­teč­né posel­ství?

Kdo byl pohřben ve starém v hro­bě upro­střed lesa hned za domem? A co je tak zvlášt­ní­ho a děsi­vé­ho na taju­pl­ných por­trétech v prv­ním pat­ře?

„Obrazy, všech­ny ve zdo­be­ných pozla­ce­ných rámech, pokrý­va­ly stě­ny po obou stra­nách chod­by. Adrienne pro­chá­ze­la kolem nich a pro­hlí­že­la si je. Byly to všech­no por­tréty. Brzy pozna­la, že se jed­ná o por­tréty čtyř čle­nů stej­né rodi­ny: muže, dvou žen a dív­ky. Připadalo ji, že s obra­zy není něco v pořád­ku. Bylo jich asi pade­sát, byli na nich čle­no­vé jed­né jedi­né rodi­ny a všech­ny vise­ly na stej­né chod­bě. Oči vyob­ra­ze­ných ji pak sle­do­va­ly bez ohle­du na to, jak pospí­cha­la, a kde stá­la.“

Adrienne však nezů­stá­vá nečin­ně stát a sama se pouš­tí do pát­rá­ní, aby odha­li­la tajem­ství toho­to domu, jeho his­to­rii a vel­mi pohnu­té osu­dy jejich oby­va­tel. Nečekaně odha­lu­je tajem­né poza­dí his­tor­ky o páteč­ním svět­le a jeho důle­ži­tém poslá­ní.

Sama Adrienne zjiš­ťu­je, že toto mís­to má sku­teč­ně tem­nou a krva­vou minu­lost, a zdá se, že dům k ní začí­ná pro­mlou­vat pomo­cí svě­dec­tví, jež vydá­va­jí pově­še­ná zrca­dla a tvá­ře na por­trétech„ kte­ré se mění ve vystra­še­né bytos­ti.

A pak se to sta­lo. Cokoli, co budo­va v sobě skrý­va­la, se uvol­ni­lo. Jako by se ote­vře­la sta­vi­dla. A ticho roz­tříš­ti­la zápla­va ptá­ků, kte­ří se jako pří­va­lo­vá vlna vznes­li z korun stro­mů v kako­fo­nii hla­si­té­ho kři­ku a tlu­ko­tu kří­del. A ve všem tom hlu­ku bylo sly­šet jaký­si skří­pa­vý zvuk, kte­rý trval asi vte­ři­nu a pak náh­le utichl...

Proč by si někdo dal tako­vou prá­ci s tím, aby nebo­hou Adrienne vystra­šil, nezpů­so­bil žád­né ško­dy na domě a ani se nevlou­pal dovnitř ? Chtěl ji někdo pou­ze vyle­kat? Anebo je všech­no úpl­ně jinak a Adrienne bude hned záhy čelit něče­mu nad­při­ro­ze­né­mu, co se jí bude sna­žit ublí­žit?

Vždyť všech­ny udá­los­ti a neče­ka­né zvra­ty nasvěd­ču­jí tomu, že dáv­ní oby­va­te­lé domu nespí.... prá­vě nao­pak. Podaří se Adrienne hez­ky krů­ček po krůč­ku odha­lit minu­lost svých před­ků, a nako­nec se s nimi i usmí­řit?....

duch1

Já osob­ně milu­ji kni­hy s duchař­skou téma­ti­kou a nad­při­ro­ze­ný­mi věc­mi, a v této kni­ze o ně není nou­ze. Ať už jsou to tajem­ně vyry­té zprá­vy po celém domě, tisí­ce netknu­tých sví­cí v pod­kro­ví, vyhra­ba­né tělo z osa­mě­lé­ho hro­bu upro­střed lesa, ane­bo chy­bě­jí­cí a důklad­ně vyříz­nu­té novi­no­vé člán­ky.

Kniha obsa­hu­je spous­tu tajem­ství, kte­ré čeka­jí na čte­ná­ře, aby je co nejdří­ve roz­luš­til a zjis­til, co se sku­teč­ně v domě Ashburnů sta­lo, a co všech­no sto­jí na poza­dí podiv­ných udá­los­tí, jimiž je napě­cho­ván celý ten­to pří­běh.

Při čte­ní této kni­hy mi sku­teč­ně běhal mráz po zádech, a v někte­rých pasá­žích jsem měla chuť kni­hu odho­dit, abych se vyhnu­la mra­zi­vé a hrů­zu nahá­ně­jí­cí sku­teč­nos­ti. Nikdy jsem však neo­do­la­la a muse­la i tak číst dál.

Pokud milu­je­te kouz­lo neče­ka­ných zvra­tů, potr­pí­te si na tajem­no a milu­je­te vel­kou dáv­ku napě­tí, urči­tě si ten­to best­seller pře­čtě­te. Autorka mis­tr­ně líčí „hrů­zostraš­né“ udá­los­ti tak, že si napros­to pod­ma­ní vaší před­sta­vi­vost, a vy sami si bude­te při­pa­dat jako bys­te stá­li a byli v onom domě...

Jakmile tuto kni­hu začne­te číst, jen těž­ko ji odlo­ží­te nedo­čte­nou. Možná i tak tro­chu dopo­ru­ču­ji číst za bílé­ho dne, ne jako já upro­střed noci.... pro­to­že všech­ny hrů­zostraš­né udá­los­ti degra­du­jí prá­vě v tuto noč­ní dobu.

Knížku vře­le dopo­ru­ču­ji a urči­tě v nej­bliž­ší době sáh­nu po dal­ší kni­ze této autor­ky, a to „Tajemství síd­la Craven Manor“.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

DUCH DOMU ASCHBURNŮ

Napsala: Darcy Coates

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci FOBOS

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran:251

ISBN 978-80-7585-161-1

  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […] Posted in Články, Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […] Posted in Recenze knih
  • Strom duchů - kniha edice světový bestseller30. září 2019 Strom duchů - kniha edice světový bestseller Než se vydáte na cestu za historií své rodiny, dejte si pozor na tajemství, které můžete objevit. Máte rádi napínavé příběhy s nadpřirozenými jevy a trochou tajemna? Chcete se trochu bát, […] Posted in Recenze knih
  • TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times19. července 2019 TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times. A opravdu nezklamala, naopak příjemně překvapila velmi zajímavým, ač […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Skleněný les od Cynthie Swanson10. května 2019 Skleněný les od Cynthie Swanson Milujete-li skvělé thrillery s rozplétáním tajemné minulosti hlavních hrdinů, jež mají dopad na jejich další život, je právě “Skleněný les” to pravé čtení. A na co se v knize můžete […] Posted in Recenze knih
  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […] Posted in Recenze knih

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates
Hodnocení: 4.8 - ‎5 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...