Kritiky.cz > Pro domov > Družstevní byty

Družstevní byty

Zlý sen. Vaše boni­ta není dosta­teč­ně vyso­ká na to, aby vás ban­ka při­ja­la jako kli­en­ta pro hypo­téč­ní úvěr. Z jaké­ho důvo­du se tohle sta­ne? Banky vět­ši­nou nedá­va­jí hypo­té­ky lidem s živ­nos­ten­ským lis­tem, svo­bod­ným matkám, nebo lidem, kte­ří pře­sáh­li věko­vou hra­ni­ci pro hypo­té­ku pro tako­vou část­ku. Rovněž ban­ka nepo­sky­tu­je hypo­té­ky lidem, kte­ří již jsou zapsa­ní v regis­t­ru dluž­ní­ků. Pokud se do tako­vé­to situ­a­ce dosta­ne­te, jak si může­te jinak byt poří­dit? Existuje ješ­tě jed­no řeše­ní.

Z něja­ké­ho důvo­du víte, že vám ban­ka neo­te­vře hypo­téč­ní úvěr, nebo sami víte, že si ho nemů­že­te dovo­lit. Ale také nechce­te byd­let v pod­nájmu. Existuje řeše­ní už od revo­lu­ce – na počát­ku deva­de­sá­tých let se zro­di­lo to, čemu dnes říká­me druž­stev­ní byd­le­ní. Kdy je vhod­né u druž­stev­ní­ho bytu uva­žo­vat? Jak pro­bí­há finan­co­vá­ní a poří­ze­ní druž­stev­ní­ho bytu?

Když nemá­te na zapla­ce­ní celé kup­ní ceny nemo­vi­tos­ti, v tom­to pří­pa­dě byto­vé jed­not­ky.

Jak to fun­gu­je?
-          Zaplatíte člen­ský vklad, kte­rý se rov­ná při­bliž­ně tři­ce­ti pro­cen­tům ceny bytu
-          Platíte měsíč­ně pře­dem urče­nou část­ku, již nazý­vá­me nájem
-          Nikdo nebu­de posu­zo­vat věk, váš pří­jem nebo regis­tr dluž­ní­ků
Ve chví­li, kdy for­mou nájmu, kte­rý bude­te měsíč­ně odvá­dět druž­stvu, spla­tí­te, nemo­vi­tost bude auto­ma­tic­ky pře­ve­de­na do sou­kro­mé­ho vlast­nic­tví, a tedy bude v katastru zapsá­no vaše jmé­no a váš maje­tek.

I v této alter­na­ti­vě však musí­te mít ale­spoň část vkla­dů, kte­rá bývá vět­ši­nou oko­lotři­ce­ti pro­cent, zapla­tit vy sami, ačko­li jsou druž­stev­ní byty vět­ši­nou lev­něj­ší,. Tím se stá­vá­te čle­nem druž­stva. Než byt pomo­cí nájem­né­ho spla­tí­te, bude dům i s vaším bytem bude vlast­nit byto­vé druž­stvo. A i když se even­tu­ál­ně sta­ne­te vlast­ní­ky bytu, dům bude pořád vlast­nit druž­stvo, kte­ré roz­ho­du­je o tom, zda může­te dát byt do pod­nájmu, a také o tom, jak vyso­ké pří­spěv­ky bude­te pla­tit na údrž­bu a opra­vu domu a spo­leč­ných neby­to­vých pro­stor.

  • Rekonstrukce bytu30. ledna 2020 Rekonstrukce bytu Koupili jste byt či dům, který už má lepší časy za sebou? Rozsáhlejší rekonstrukci řeší hypotékou či úvěrem téměř každá rodina. Banky se předhánějí s co  nejnižšími úrokovými […]
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […]
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Vyberte si půjčku podle svých představ5. dubna 2020 Vyberte si půjčku podle svých představ Chcete si půjčit peníze, ale stále nevíte, na koho byste se měli se svojí žádostí obrátit? Máte obavy z toho, že svoji vysněnou půjčku nezískáte? Byli jste již na několika místech […]
  • Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací?20. dubna 2020 Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací? Tlačí vás čas? Tlačí vás potřeba peněz? A ještě ke všemu vás v bance odmítli kvůli záznamu v registru? Pokud máte nějaký záznam v registru, tak je jasné, že ani v další bance nepochodíte a […]

Družstevní byty
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com