Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Druuna - 65 %

Druuna - 65 %

Drunna
Drunna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Člověk by neměl mít pří­liš vel­ká oče­ká­vá­ní, aby se pak nezkla­mal v tom, co nako­nec dosta­ne. A mně se přes­ně tohle sta­lo s kni­hou „Druuna“. Nezažil jsem prv­ní vydá­ní prv­ní kni­hy s názvem „Morbus Gravis“, kte­rá se u nás obje­vi­la v roce 2001 pod Calibre Publishing. Byl jsem doce­la zvě­da­vý na to, jaký komiks vlast­ně je, když se o něm mlu­ví jako o legen­dě. A co si bude­me poví­dat, nej­ví­ce mě navna­di­la sku­teč­nost, že se jed­ná o ero­tic­ké sci-fi. Ano, těšil jsem se jako puber­ťák na pra­se­čin­ky. A já jsem je i dostal, ale tak nějak jsem si mys­lel, že toho bude ješ­tě tro­chu víc.

Jednoduše jsem si mys­lel, že to bude hard­co­re ero­ti­ka, ale ono je to tako­vé leh­čí, kde se sice dost uká­že, ješ­tě více se nazna­čí, ale k jádru pud­la se oprav­du nejde. Ale dob­ře, to se dá kous­nout, pro­to­že Druuna je kočka a vidí­te ji v úhlech, v jakých ji chce­te vidět. Ano, Paolo Eleuteri Serpieri přes­ně ví, co chce chlap vidět, snad i pro­to, že sám je chla­pem. Natáčí Druunu tak, aby byla sexy, nechá ji špu­lit zadek, prsa, rty, pros­tě všech­no, co špu­lit jde. A já jsem si po něja­ké době uvě­do­mil, že mě tohle vlast­ně neba­ví. Tyhle prvo­plá­no­vé sexy pózy mě najed­nou neza­jí­ma­ly a při­šly mi stro­je­né. Vlastně komiks mi pak při­pa­dal jen jako něco, co má za úkol zto­po­řit chla­po­vi penis a v žen­ské vzbu­dit lesbic­ké tou­hy.

Ona k tomu cel­kem vybí­zí i sama hlav­ní hrdin­ka, pro­to­že vlast­ně není hrdin­kou, ale kla­sic­kou ženou machis­tic­kých před­stav - je posta­vou, kte­rá plu­je dějem, a i když sto­jí u zásad­ních udá­los­tí a dostá­vá se díky nim do popře­dí, stá­le je tou ženou, kte­rá je v pro­blé­mech, kte­rá je oble­to­vá­na muži, a to vět­ši­nou těmi, kte­ří ji chtě­jí ublí­žit a zná­sil­nit. Většině z nich se to pove­de. A aby měl ten sexis­tic­ký čte­nář to správ­né potě­še­ní, tak se to ješ­tě Druuně líbí. No, co by si mohl chlap přát víc. Povolnou hrdin­ku, s kte­rou si může dělat sko­ro, co chce, navíc tako­vou, kte­rá je na kaž­dém pane­lu krás­ně zaob­le­ná, čis­ťoun­ká a vyvo­ně­ná, a to i přes­to, že se někdy obraz­ně a někdy i doslo­va bro­dí srač­ka­mi. A hni­lo­bou. A sli­zem. A dal­ším hnu­sem.

Druuna je navíc blb­ka. Ona oprav­du není moc chyt­rá. A tak čte­nář dostá­vá vlast­ně tako­vou hod­ně rea­lis­tic­kou nafu­ko­va­cí pan­nu. Ano, ta pan­na je nád­her­ná a je snem mno­ha mužů. Její tělo je doko­na­lé tak, jak tělo jeho pří­tel­ky­ně nikdy nebu­de. Tohle je něco, co by mě roz­hod­ně tolik neza­u­ja­lo, a pokud by se zůsta­lo u toho­to, tak je to fakt ako­rát něco, co si čte­nář ote­vře s kapes­ní­kem v ruce. Jenže pak je tu pří­běh. On tu pří­běh oprav­du je. Je to pří­běh, v kte­rém se Serpierimu daří vytvá­řet dosta­tek situ­a­cí pro to, aby si to někdo mohl s Druunou roz­dat, a vy při­tom bude­te mít pocit, že to je nut­ná sou­část děje. A ona je. Funguje to. Celkově je skvě­lé, že to pří­běh má a že ten pří­běh není plyt­ký, ale má svou psy­cho­lo­gic­kou a filo­so­fic­kou hloub­ku. Tohle je pře­ce jen něco, co od podob­né­ho komik­su neče­ká­te. A mož­ná pro­to je zde hard­co­re ero­ti­ka mír­ně potla­če­na.

Přesto mě scé­nář nedo­stal. Je to filo­so­fu­jí­cí sci-fi, kte­ré nako­nec sklouzá­vá i k nábo­žen­ství a jeho otáz­ce. Ty úva­hy nejsou špat­né, ale najed­nou máte pocit, že to všech­no je tak nějak sklá­dá­no zvlášt­ně, pří­běh se posou­vá, jak chce, jenom tak, aby v jeho stře­du stá­le zůstá­va­la Druuna, neměn­ná, i když všech­no kolem ní je v pohy­bu, a to jak v pro­sto­ru, tak i v čase. Právě s tím časem už pod­le mě Serpieri zašel moc dale­ko. Takže zkla­má­ní z pří­bě­hu, ale kres­ba to vyna­hra­zu­je. Navíc by to v dal­ších dílech mělo být ješ­tě lep­ší, a tak dou­fám, že dojde i na vydá­ní dal­ších čás­tí a moje oče­ká­vá­ní už nebu­dou tak vel­ká. Takhle z toho vychá­zí komiks s nad­prů­měr­nou kresbou a pře­kva­pi­vě zají­ma­vým, ale tro­chu nekon­zis­tent­ním pří­bě­hem.

Blog auto­ra: http://www.comics-blog.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40012 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58183 KB. | 15.08.2022 - 23:41:01