Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Druhá kniha hřbitovní - 85 %

Druhá kniha hřbitovní - 85 %

druh kniha h bitovn 8211 85

Nikdo Owens se vrá­til. Ve své dru­hé kni­ze, Druhé kni­ze hřbi­tov­ní, je už tee­nager a pro­ží­vá dal­ší zážit­ky, aby  mohl v posled­ní strán­ce opus­tit svůj milo­va­ný hřbi­tov. Tentokrát pro­ží­vá svůj život ve třech pří­bě­zích.

V prv­ním jde do ško­ly, kde potká nové spo­lu­žá­ky a pro­ži­je s nimi neje­den pří­běh, ve kte­rém dob­ře vyu­ži­je své schop­nos­ti.

Ve dru­hém se zno­va setká se svo­jí lid­skou kama­rád­kou z mlá­dí, kte­rá je nepo­zná­vá, a záro­veň odha­lí vel­ké spik­nu­tí, kte­ré sto­jí za smr­tí jeho sest­ry a rodi­čů.

Ve tře­tím, veli­ce krát­kém, se ocit­ne na ces­tě do vel­ké­ho svě­ta a úpl­ně opus­tí svým hřbi­tov, kde má své ochrán­ce.

Každý pří­běh nakres­lil jiný tvůr­ce, a tak mi z pře­cho­du z prv­ní čás­ti na dru­hý chví­li trva­lo, abych si zvy­kl na to, že to jinak kres­le­né. Tentokrát je to dost vidět, a tak je, opro­ti prv­ní kni­ze, pou­ži­tí růz­ných auto­ru tro­cha ruši­vé.

Příběhy jsou doce­la čti­vé, postup­ně se dozví­dá­me, co se všech­no Nik nau­čil, jaké schop­nos­ti může vyu­žít opro­ti svým spo­lu­žá­kům, aby zni­čil jejich šika­nu. Dále se dozví­dá­me, jak to je vlast­ně se zabi­tím jeho rodi­ny. Kolik vlast­ně osob  je  zain­te­re­so­vá­no, že mu vlast­ně jde hod­ně o život.

Samozřejmě, že se Nick doká­že ubrá­nit. Dost dob­ře se nau­čil schop­nos­ti od duchů a upí­rů, kte­ří mu v živo­tě na hřbi­to­vě pomá­ha­jí. Zničí pro­to celou sek­tu, aniž by se mu sice něco sta­lo. Sice je jeho kama­rád­ka svěd­kem, jak mu jde o život a jak je celý život kolem ní zka­že­ný, ale díky schop­nos­ti Nikova ochrán­ce vše nako­nec zapo­me­ne a dív­ka si žije svůj život dale­ko od Nika.

Příběh ve dvou kni­hách o Nikovi je dob­ře zakon­če­ný, vel­mi dob­ře se četl, aniž by člo­věk zažil nudu. Sice růz­ní kres­lí­ři jsou tro­cha nega­ti­vem v celé kni­ze, ale pří­běh se to vel­mi záživ­ný a celá kni­ha se dob­ře čte a rád si ji nechám ve své knihov­ně.


 • Scénář: Neil Gaiman a P. Craig Russel
 • Kresba: David Lafuente, Scott Hampton, P. Craig Russell, Kevin Nowlan, Galen Showman
 • Překlad: Jan Kantůrek
 • Počet stran: 168 barev­ných
 • Vazba: váza­ná s mat­ným pře­ba­lem a zla­to­raž­bou
 • Rozměry:
  • šíř­ka: 170 mm
  • výš­ka: 245 mm
  • šíř­ka hřbe­tu: 18 mm

Kniha ke kou­pi na Comicscentrum.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,20687 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53416 KB. | 20.09.2021 - 05:15:24