Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Dress code - formální oblečení

Dress code - formální oblečení

Správné oblečení na danou příležitost

Už se vám tahle situ­a­ce urči­tě někdy při­ho­di­la. Dostala jste pozván­ku na něja­kou význam­nou udá­lost. Kamarádka se vdá­vá nebo šlo tře­ba o pro­mo­ci vaše­ho mlad­ší­ho bra­t­ra. Stát se účast­ní­kem podob­ně důle­ži­té pří­le­ži­tos­ti (pře­ce jen se nestá­vá úpl­ně kaž­dý den), vyža­du­je samo­zřej­mě pat­řič­né oble­če­ní.

Nemusíte hned kupovat nové šaty

Pomineme kla­sic­ký scé­nář, že jste ze skří­ně oka­mži­tě vytáh­la všech­ny dva­ca­te­ry šaty, kte­ré vlast­ní­te a na kaž­dých z nich našla něja­kou tu vadu (moc úzké, moc širo­ké, moc zele­né), tak­že jste si nepro­dle­ně muse­la jít kou­pit dal­ší. Přes veš­ke­rý stres nako­nec dora­zí­te a všich­ni vám sklá­da­jí poklo­ny, jak moc vám to slu­ší. Současně jste si ale také všimla, že všech­ny tyto akce trpí chro­nic­kým výsky­tem osob, kte­ré to pros­tě zase tak moc neře­ší. Dámy v let­ních šatech s pes­t­rý­mi potis­ky, páno­vé bez sak nebo bez kra­vat (vždyť to škr­tí, ome­zu­je a je v tom tep­lo).

Dress code jako zbytečnost?

Nebudeme se dnes zao­bí­rat tím, co to dress code je. Tajemné ter­mí­ny jako „black tie” si vysvět­lí­me jin­dy a jin­de. Dovolte nám pou­ze malé zamyš­le­ní nad smys­lem celé­ho toho sou­bo­ru pra­vi­del, naří­ze­ní a dopo­ru­če­ní. Není to všech­no vlast­ně jed­na vel­ká zby­teč­nost? Proč dodr­žo­vat něja­ké zása­dy v oblé­ká­ní? To si nemů­že kaž­dý dělat, co chce?

Šaty dělají člověka

Znáte úslo­ví: „Šaty děla­jí člo­vě­ka”? Jistě ano. Ať chce­me nebo ne, svo­je oko­lí nut­ně posu­zu­je­me i pod­le vzhle­du. Oblečení tvo­ří neod­vo­la­tel­nou sou­část prv­ní­ho dojmu. Když dora­zí­te na ples v dží­nách, zkrát­ka tím dáte naje­vo, že to všech­no máte tak nějak „v paži”. Svým zevnějš­kem sdě­lu­je­te, že si uvě­do­mu­je­te ráz celé situ­a­ce, její váž­nost. Prokazujete úctu samo­zřej­mě nejen pře­ne­se­ně jí, ale sku­teč­ně všem oko­lo, kte­ří ji s vámi sdí­le­jí. Právě to by měl být důvod, proč ze skří­ně vyn­dat ty nej­lep­ší kous­ky, kte­ré neno­sí­te zce­la běž­ně a kte­ré jsou vyhra­ze­ny jen něko­li­ka málo výji­meč­ným momen­tům.

Současně... kdy jin­dy si smí­te dopřát zkrát­ka něco krás­né­ho a nemys­let při tom zase tak moc na prak­tič­nost? Lodičky na vyso­kém pod­pat­ku, v nichž bys­te tram­vaj dobí­ha­la jen stě­ží, si do diva­dla klid­ně obout může­te.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,67089 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46723 KB. | 26.02.2021 - 16:20:18