Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dreamgirls - Recenze

Dreamgirls - Recenze

PlayAllspoluprace9
PlayAllspoluprace9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po čes­ké kvas­ce se řítí do našich kin dal­ší muzi­ká­lo­vý zástup­ce. Tentokrát to ale dopadlo o pozná­ní lépe než u tuzem­ské­ho „kon­ku­ren­ta“. Opravdu se ten­to titul zapí­še jako nástup­ce legen­dár­ní­ho Chicaga?

Pro ty návštěv­ní­ky kina, kte­ré čes­ký film Kvaska tak nějak neu­spo­ko­jí tu máme náhrad­ní řeše­ní. Do našich kin stej­né­ho data pre­mi­é­ry jako má Kvaska při­jde ješ­tě jeden muzi­kál, ten­to­krát ovšem nebu­de z pří­tom­nos­ti. Spolu s  hlav­ní­mi hrdi­ny se pře­ne­se­me do Ameriky na pře­lo­mu 60. a 70. let minu­lé­ho sto­le­tí. Zde se bude­me moci zúčast­nit vzni­ku jed­no­ho z nej­lep­ších muzi­ká­lu – Dreamgirls.

O co tady vlast­ně běží? Curtis Taylor (Jamie Foxx) pro­dá­vá auta, ale rád by pro­ra­zil v  hudeb­ním prů­mys­lu – tou­ží po  vlast­ní nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti a  pís­nič­kách, kte­ré budou hrát ta nej­po­slou­cha­něj­ší ame­ric­ká rádia. Na lokál­ní pěvec­ké sou­tě­ži v Detroitu potká­vá tři dív­ky, jež by mu moh­ly ve spl­ně­ní jeho snu pomo­ci… a také že pomo­hou! Curtise i již tři zmi­ňo­va­né dív­ky vyne­sou jejich hity na vrcho­ly žeb­říč­ků hit­pa­rád. S tím ovšem při­chá­zí i plno intrik a  pod­fu­ků. Jednoduché a jas­né. Žádné zázra­ky od toho neče­kej­te, však je to také muzi­kál.

To co vás bude ale lákat nej­ví­ce je nej­spíš hudeb­ní dopro­vod k fil­mu. Ten je oprav­du výbor­ný a pat­ří ke špič­ce. Největší pro­blém ale je ten, že hud­by je ve fil­mu bohu­žel tak nějak málo. Na muzi­kál to zkrát­ka moc nezpí­vá a dia­lo­go­vé čás­ti jsou až pří­liš dlou­hé. Přitom se ale takřka nic důle­ži­té­ho nedo­zví­te, tak­že postu­pem času to začne „gra­do­vat“ až k nudě. Při  sle­do­vá­ní bude­te tedy mít pocit, jako by se to vlast­ně ani pořád­ně neroz­je­lo. Když totiž začne něja­ká ta taneč­ní sek­ven­ce, nemá­te sko­ro šan­ci se pořád­ně zapo­slou­chat a  vžít se do tex­tů, jeli­kož po pár minu­tách je to všech­no pryč a opět nastu­pu­jí „keca­cí“ sek­ven­ce o  ničem.

Toto všech­no způ­so­bu­je že film máte jako­by roz­dě­len na něko­lik čás­tí a ke kon­ci sním­ku se vám všech­ny vaše vstře­ba­né infor­ma­ce o našich hlav­ních hrdin­kách roz­pad­nou. Upřímně vám bude jed­no jak a proč se tam dosta­li, hlav­ně že už zase vydá­va­jí ty krás­né tóny z jejich ješ­tě hez­čích úst. To je totiž to jedi­né co vás na celém fil­mu zaujme. Scénář a režii měl na sta­rost Billy Condon, ten po reži­sér­ské strán­ce neu­dě­lal takřka chy­bu. Snímek vedl pev­nou rukou a s jas­ným cílem, nato­čit dob­rý muzi­kál. Z vel­ké čás­ti se mu to také poved­lo, bohu­žel fil­mu pod­ko­pá­vá nohy nevy­vá­že­ný scé­nář. Ten roz­dě­lu­je ten­to titul na dvě růz­né sek­ce – taneč­ní a dia­lo­go­vou, a to není dob­ře. S  tím už se ale nic nena­dě­lá, pro­to sní­mek bude mít svá sla­bá mís­ta, a tím jsou dia­lo­gy a  „pří­běh“. Opravdu ško­da pro­mar­ně­né šan­ce, páč taneč­ní scé­ny jinak pat­ří mezi špič­ku.

Co dodat k her­cům? Když se podí­vá­te na jmen­ný seznam je vám jas­né, že to je zkrát­ka špič­ka. Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, Danny Glover. Ano, nejen ty zde ve fil­mu uvi­dí­te a jejich výko­ny jsou vskut­ku bri­lant­ní. Eddie Murphy snad před­sta­vil svo­ji nej­lep­ší roli za posled­ních pár let a navíc v tom­to sním­ku uvi­dí­te i Jennifer Hudson! Nic vám to neří­ká? No není divu, ona totiž vyhrá­la American Idol v roce 2004. Pro nezna­lé to je Americká obdo­ba Česko hle­dá Superstar. Pro ni je to zajis­té obrov­ský úspěch obje­vit se ved­le tako­vých­to plejád hvězd. Ovšem i ona před­ved­la veli­ce sluš­ný výkon.

Verdikt: Nebýt těch mezer v podo­bě zby­teč­ných dia­lo­gů, jed­na­lo by se o  prvotříd­ní muzi­ká­lo­vou zále­ži­tost. Takto je to jen pár dob­rých taneč­ních scén, ovšem i na ně se vypla­tí zajít.

Hodnocení : 4/5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,65939 s | počet dotazů: 256 | paměť: 59860 KB. | 17.08.2022 - 21:15:16