Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla

Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla

1 3
1 3

Vývojáři z nor­ské­ho stu­dia Red Thread Games se toho nebá­li. Nestává se totiž pří­liš čas­to, že by se v prů­bě­hu vývo­je a postup­né­ho vydá­vá­ní hry po epi­zo­dách měnil her­ní engi­ne. Vývojáři se však pro tuto změ­nu roz­hod­li a pře­dě­la­li hru Dreamfall Chapters z původ­ní­ho engi­nu Unity 4.6 na Unity 5.2, a výsle­dek na sebe nene­chal dlou­ho čekat. Nejen že hra vypa­dá mno­hem lépe, ale také běží ply­nu­le­ji a není tak hard­wa­ro­vě nároč­ná. Právě vyso­ké HW náro­ky byly jed­ním z důvo­dů, proč se vývo­já­ři k tomu­to kro­ku odhod­la­li. Hra dřív i na výkon­ných sesta­vách nezvlá­da­la udr­žo­vat fra­me­ra­te na vyso­kých hod­no­tách, což se prá­vě díky změ­ně engi­nu koneč­ně vyře­ši­lo.

Rozhodnutí pře­dě­lat hru na Unity 5 padlo v červ­nu loň­ské­ho roku, při­čemž důvo­dů bylo více než jen udě­lat hru hez­čí. Se sta­rým engi­nem Unity 4 totiž vývo­já­ři doslo­va zápa­si­li, jeli­kož jim dělal vel­ké pro­blémy hlav­ně při vývo­ji ver­ze pro PlayStation 4. Celý ten­to pro­ces zabral čty­ři měsí­ce prá­ce, kdy tomu něko­lik vývo­já­řů věno­va­lo vět­ši­nu své­ho času a zby­lé pra­cov­ní povin­nos­ti pak dohá­ně­li v přesča­sech. Ragnar Tørnquist na svém blo­gu odha­du­je, že změ­na engi­nu stu­dio vyšla zhru­ba na 150 000 dola­rů, což je pro malou fir­mu jako je Red Thread Games ast­ro­no­mic­ky vel­ká část­ka a kdy­by se vyšpl­ha­la ješ­tě výše, stu­dio by stá­lo na pokra­ji ban­kro­tu. Změna her­ní­ho engi­nu trva­la déle, než se původ­ně čeka­lo, a to hlav­ně kvů­li bugům, pře­pi­so­vá­ní všech sha­de­rů a skrip­tů, kom­plet­ní­mu pře­dě­lá­ní sys­té­mu nasví­ce­ní a kvů­li spous­tě dal­ších věcí.

2

Na výsle­dek je však Ragnar Tørnquist po prá­vu hrdý. Nejen že hra lépe vypa­dá, lépe se i hýbe. Hráči by prý měli pocí­tit oka­mži­té zlep­še­ní výko­nu a sami vývo­já­ři jsou nyní v lep­ší pozi­ci pro násled­ný port hry pro PlayStation 4 a dal­ší plat­for­my. Společně s novou ver­zí také při­šla i 64 bito­vá ver­ze pro 64 bito­vý ope­rač­ní sys­tém Windows. Hráči s tím­to sys­té­mem a s více jak tře­mi giga­bi­ty pamě­ti zaži­jí méně pádů hry a lep­ší fra­me­ra­te. Změn se dočka­la i samot­ná hra, je zde napří­klad nový sys­tém upo­zor­ně­ní, urče­ný pro důle­ži­té vol­by a jejich násled­ky nebo na nástroj pro hlá­še­ní bugů.

3

Zdroje: medium.com, redthreadgames.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57031 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56549 KB. | 03.07.2022 - 13:12:59