Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Drákula: Neznámá legenda - Studio Universal se pustilo do vlastní velkolepé série filmem, který rozhodně nepatří ani k průměru.

Drákula: Neznámá legenda - Studio Universal se pustilo do vlastní velkolepé série filmem, který rozhodně nepatří ani k průměru.

Drakula
Drakula
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se obje­vi­ly zmín­ky o tom, že se do kin chys­tá nový „Dracula“, navíc v pro­duk­ci Universalu, dalo se oče­ká­vat, že by to moh­lo být ale­spoň tro­chu zají­ma­vé, že zde bude sna­ha navá­zat na kla­sic­ké fil­my z 30. let. Samozřejmě, že tako­vé myš­len­ky byly cel­kem naiv­ní, pro­to­že k niče­mu tako­vé­mu nedo­šlo. Universal spo­lu s Legendary se roz­hod­li, že si pod­le vzo­ru Marvelu/Disneyho vytvo­ří vlast­ní svět, kde mon­stra budou mít své fil­my a pak fil­my spo­leč­né, kde se budou setká­vat.

  A teď se na tebe takhle podívám!

Na sním­ku „Drákula: Neznámá legen­da“ je na prv­ní pohled vidět, že do žád­né­ho tako­vé­ho svě­ta zapa­dat neměl, ale pro potře­by pří­pad­né návaz­nos­ti bylo nato­če­no něko­lik posled­ních minut, kde jste z minu­los­ti najed­nou pře­ne­se­ni do sou­čas­nos­ti, blbě se zde hra­je s před­lo­hou a je vám řeče­no, že tohle bude mít pokra­čo­vá­ní. K tomu se ješ­tě ozý­vá hlas z minu­los­ti, aby to mělo návaz­nost. No, hod­ně rych­le jsem se dostal na konec, ale to jen pro­to, že ono ani to před ním za moc nesto­jí.

  Jo, tohle vypadá cool.

„Drákula: Neznámá legen­da“ je nato­lik nezná­mou legen­dou, že se nejed­ná o pří­běh, o kte­rém by vyprá­věl Bram Stoker, ale ani o pří­běh, kte­rý by pri­már­ně vychá­zel z his­to­rie. Ano, film bere na vědo­mí, že žil Vlad Tepest, stej­ně tak bere na vědo­mí dvě posta­vy romá­nu, ale to je tak všech­no. Celý film je čis­tá fabu­la­ce o tom, jak se Dracula roz­hod­ne zabrá­nit inva­zi Turků tím, že se nechá infi­ko­vat něja­kým mon­strem. K tomu je mu řeče­no, že pokud se do tří dnů nena­pi­je lid­ské krve, pro­mě­ní se zpát­ky na člo­vě­ka. Ono je těž­ké, abys­te byli napja­tí, když je vám jas­né, jak tohle skon­čí.

  Pro krásu je třeba bojovat.

Snímek si hra­je s tím, že vypa­dá straš­ně cool a že cílí na mla­dé. Ano, jsou zde něja­ké drs­né scé­ny, ale neboj­te, krev nestří­ká, ale jen teče, navíc pou­ze ve scé­nách, kde je to nezbyt­ně tře­ba. Přece jen upí­ří film bez krve je div­ný, i když v dneš­ní době je mož­né všech­no. Více než krve je zde super cool digi­tál­ních efek­tů a hlav­ně neto­pý­rů, kte­ří už asi niko­ho moc nevy­trh­nout. Vrcholem fil­mu je pak sou­boj na stří­br­ných min­cích, což je cel­kem ori­gi­nál­ní, ale stej­ně jako ostat­ní akč­ní scé­ny to je napros­to reži­sér­sky nezvlád­nu­té. Navíc ona i ta kame­ra je mís­ty nesku­teč­ně otrav­ná.

  Tenhle krásy moc nepobral, ale sílu to on má.

Jestli je sní­mek „Drákula: Neznámá legen­da“ začát­kem nové­ho mon­ster uni­ver­se, bojím se, že celý tenhle pro­jekt zkra­chu­je dřív, než se sku­teč­ně roz­je­de. Film něja­ké trž­by měl, ale to snad jen pro­to, že upí­ři pořád táh­nou. Snímek je ale sám o sobě nesku­teč­ně una­vu­jí­cí, snad­no odhad­nu­tel­ný a v pod­sta­tě zde nejsou momen­ty, kte­ré by vás doká­za­ly vtáh­nout. Kdyby se radě­ji poku­si­li o dal­ší adap­ta­ci než podob­ný paskvil, mož­ná by to dopadlo lépe. Ale jen mož­ná.


Hodnocení: 30 %


Fotky: Universal Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Souboj Titánů19. června 2020 Souboj Titánů Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hádem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty18. srpna 2019 Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty Další příběh akčního a důvtipného Sherlocka Holmese láká do kin obdivovatele netradičního zpracování režisérem Guy Ritchie. Bojovný intelektuál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Princezna4. července 2022 Princezna The Princess je vlastně i přes svou jednoduchost až překvapivě solidní akční počin, který rozhodně neškodí zhlédnout. Joey King se představuje jako nezdolná princezna à la John Wick, která […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32869 s | počet dotazů: 265 | paměť: 58211 KB. | 10.08.2022 - 10:37:57