Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Církevní dějiny – novověk

Církevní dějiny – novověk

CDejiny
CDejiny

Po více než čtyřech letech vychá­zí dru­hý díl Církevních dějin Drahomíra Suchánka a Václava Dršky. Časové rozpě­tí mezi vydá­ním dvou dílů – Antiky a stře­do­vě­ku v roce 2013 a Novověku letos, ilu­stru­je obtíž­nost téma­tu, kte­rý si ke zpra­co­vá­ní syn­té­zy auto­ři zvo­li­li.

Drahomír Suchánek půso­bí jako odbor­ný asi­s­tent na Filozofické fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě filo­zo­fic­ké Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni. Zaměřuje se na cír­kev­ní a stře­do­vě­ké ději­ny, bada­tel­sky na papež­ské ději­ny a vzta­hy mezi duchov­ní a svět­skou mocí. Václav Drška půso­bí na Ústavu svě­to­vých ději­ny Filozofické fakul­ty Univerzity Karlovy v Praze a na Katedře his­to­rie Filozofické fakul­ty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Novou kni­hou auto­ři navá­za­li na díl o cír­kev­ních ději­nách anti­ky a stře­do­vě­ku, dru­há kni­ha se sou­stře­ďu­je na sobu mezi baro­kem a osví­cen­stvím.  Stejně jako prv­ní díl syn­té­zy, ten­to dru­hý oce­ní hlav­ně stu­den­ti his­to­rie a teo­lo­gie, kte­ří měli čas­to pro­blém zori­en­to­vat se v kon­cepč­ně odliš­ných star­ších pub­li­ka­cích, aby zís­ka­li potřeb­né pen­zum zna­los­tí a pře­hled ve stu­do­va­ném obo­ru. Syntézy Suchánka a Dršky před­klá­da­jí fak­ta v chro­no­lo­gic­kém pře­hle­du, čle­ně­ná tema­tic­ky do pře­hled­ných kapi­tol a pod­ka­pi­tol.  Čtenáři také zís­ka­jí základ­ní pře­hled o poli­tic­kých a hos­po­dář­ských ději­nách, jak auto­ři vysvět­lu­jí: „Metodologickým výcho­dis­kem naší prá­ce bylo pře­svěd­če­ní, že na ději­ny lid­ské spo­leč­nos­ti je tře­ba nahlí­žet ve vel­mi širo­kém kon­tex­tu a neklást umě­lé hra­ni­ce mezi poli­tic­ké, kul­tur­ní i nábo­žen­ské ději­ny.“ Autoři jsou rov­něž pře­svěd­če­ni, že zna­lost cír­kev­ních dějin je nut­ná pro pocho­pe­ní celé­ho his­to­ric­ké­ho kon­tex­tu: „Kdo igno­ru­je a zane­dbá­vá hlub­ší pocho­pe­ní nábo­žen­ské­ho kon­tex­tu spo­le­čen­ských změn 16. až 18. sto­le­tí, nikdy tuto zásad­ní pro­mě­nu lid­ských dějin v celist­vos­ti nepo­cho­pí.“ Na mys­li mají obdo­bí, kdy „člo­věk ztrá­cel dosa­vad­ní pev­né život­ní zakot­ve­ní a o to více si musel klást zásad­ní otáz­ky týka­jí­cí se život­ních jis­tot. Bůh a cír­kev pře­sta­li být samo­zřej­mos­tí a lid­ská indi­vi­du­a­li­ta se muse­la otevřít odva­ze hle­dat nové odpo­vě­di.“

Druhý díl cír­kev­ních dějin je v jed­nom svaz­ku roz­dě­len do dvou knih. První obsa­hu­je kapi­to­ly Evropa ve víru refor­ma­ce, Strukturální a orga­ni­zač­ní vývoj církví a Vnitřní život a zbož­nost v době refor­ma­ce. Druhá kni­ha se sklá­dá z kapi­tol Církve mezi baro­kem a osví­cen­stvím, Organizace a čin­nost církví, Vnitřní život a nau­ka. Nechybí ang­lic­ké Summary, Seznam výbě­ro­vé lite­ra­tu­ry a Jmenný a Věcný rejstřík.


Církevní ději­ny. Novověk
Autoři: Drahomír Suchánek – Václav Drška
Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra
Vydala: Grada Publishing a.s.
Rok vydá­ní: 2018
Počet stran: 502
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74378 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56633 KB. | 29.06.2022 - 05:02:09