Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě

Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě

Drakula

Filmy o Drákulovi jsou sta­ré tak dlou­ho jako fil­mo­vý horor. Hrabě Drákula a jeho kole­ga „umě­lý člo­věk“ Frankenstein jsou snad dvě nej­zná­měj­ší posta­vy toho­to žán­ru. Tvůrci fil­mu Drakula si ten­to­krát vza­li za vzor vyda­ře­nou kniž­ní před­lo­hu Brama Stokera a líčí nám pří­běh upí­ra od jeho zro­ze­ní až po smrt o něko­lik sto­le­tí poz­dě­ji.

A teď už něco k samot­né­mu pří­bě­hu: První minu­ty nás zavá­dí do tem­né­ho stře­do­vě­ku, kdy se jiho­vý­chod­ní Evropou pro­há­ně­la turec­ká armá­da. Transylvánský hra­bě Drákula se jí posta­vil, ale vítěz­ství na bitev­ním poli se kru­tě vymsti­lo na jiném mís­tě. Jeho man­žel­ka Elizabeth uvě­ři­la klam­né zprá­vě o jeho smr­ti a vza­la si život. Hrabě po návra­tu domů obvi­nil své kně­ží a své­ho boha ze smr­ti milo­va­né ženy. Právě v tu chví­li po pozře­ní krve se z něj stá­vá upír, kte­rý chce za pomo­ci tem­no­ty pomstít její smrt. „Krev je život,“ tak zní hes­lo pro dal­ší čty­ři sto­le­tí jeho živo­ta.

Hlavní děj začí­ná až ve chví­li, kdy do Transylvánie, při­jíž­dí rea­lit­ní agent John Harker, kte­rý osob­ně dojed­ná­vá smlou­vu o pro­de­ji domů v Londýně. Kupcem není nikdo jiný než Drákula. John kvů­li obcho­du musel na ost­ro­vech zane­chat svo­ji snou­ben­ku Minu a vel­mi brzy zjis­til, že hra­bě ho nene­chá jen tak ode­jít. Po něko­li­ka nocích už věděl, že svo­bod­ně nebu­de moci ode­jít vlast­ně nikdy. Hrabě odjíž­dí do Londýna, kde má zálusk prá­vě na Harkerovu snou­ben­ku, kte­rá je až pře­ve­li­ce podob­ná jeho ztra­ce­né lás­ce. V Anglii se s ní ne náho­dou potká. Představí se jako princ Vlad a Mína k němu brzy začne cítit cosi zvlášt­ní­ho. Kromě vzta­hu k Míně si hra­bě navíc postup­ně usá­vá i její boha­tou pří­tel­ky­ni Lucy. Právě kvů­li záchra­ně Lucy se do pří­bě­hu dostá­va­jí nové oso­by: její nápad­ní­ci a také odbor­ník na slo­vo vza­tý - dok­tor Abraham van Helsing. Doktor je odbro­ník přes krev­ní one­moc­ně­ní a v pří­bě­hu zastá­vá kla­sic­kou funk­ci upí­ro­lo­ga. Mezitím se mla­dé­mu Harkerovi poda­ří uprch­nout z hra­du, kde slou­žil jako potra­va míst­ním upír­kám, což neby­lo zrov­na leh­ké. Skryje se kde­si v rumun­ském kláš­te­ře a koneč­ně o sobě dává vědět i do Anglie. S Mínou dohod­ne sva­teb­ní obřad, ale záro­veň potvr­dí oba­vy svých přá­tel doma. Boj pro­ti upí­ro­vi začal. Wilhelmina si v Rumunsku vez­me Johna a vra­cí se domů, ale to už je její pří­tel­ky­ně Lucy mrt­vá. Harker a sku­pin­ka odváž­liv­ců, mezi kte­rý­mi je samo­zřej­mě I dok­tor Helsing, se roz­hod­ne skon­co­vat s upí­rem, ale ten jim nako­nec unik­ne. Jenže Mína v něm pozná­vá své­ho cti­te­le Vlada a ví, že na něj nemů­že zapo­me­nout. Na tom­to mís­tě začí­ná závod s časem a hlav­ní hrdi­no­vé pro­ná­sle­du­jí Drákulu do Rumunska, kde chce upír načer­pat sílu...

Příběh výbor­ně kom­bi­nu­je prv­ky horo­ru a nemož­nost opě­to­va­né lás­ky. Je dojí­ma­jí­cí, jak se hlav­ní hrdin­ka vdá za jed­no­ho muže a při­tom v hla­vě se jí neu­stá­le honí myš­len­ky zase na jiné­ho. Ve chví­li, kdy se ale dozví, že tím dru­hým je vrah její pří­tel­ky­ně, se v jejím nit­ru začí­ná ode­hrá­vat zvlášt­ní boj. Ten vyvr­cho­lí až v posled­ních minu­tách, kdy má Drákulův osud ve svých rukou. Tento film je výbor­ně obsa­zen hvěz­ný­mi jmé­ny a jejich herec­ké výko­ny se dají pova­žo­vat za vel­mi sluš­né. Výborně je zde vyu­ži­ta tem­ná atmo­sfé­ra Drákulova hra­du, tajem­né stí­no­hry a vůbec celé podá­ní Drákulovy oso­by nemá chy­bu. Na dru­hou stra­nu troš­ku pokul­há­vá vysvět­le­ní, jak vlast­ně pro­běh­la Drákulova pře­mě­na v upí­ra. Také si mys­lím, že spo­jit upí­ra s lykan­tro­pem je tak troš­ku pod Drákulovskou úro­veň.

Shrnutí: Film je doce­la sluš­ně zpra­co­ván. Určitě sto­jí za shléd­nu­tí a jeho vadou by moh­lo být jenom to, že Drákulův pří­běh je zná­mý na celém svě­tě. Tajemná atmo­sfé­ra i kom­bi­na­ce napě­tí a roman­ti­ky se bude všem roz­hod­ně líbit.(90%)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,48940 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53304 KB. | 17.04.2021 - 06:41:33
X