Kritiky.cz > Filmové recenze > Dračí války - Di weo

Dračí války - Di weo

Nebudu to pro­ta­ho­vat, D-War je napros­tá šíle­nost, kte­rá nor­mál­ní­ho divá­ka nadchnout nemů­že. Korejsko-americký film, kte­rý si dovo­lí zasa­dit mon­stra z legend do sou­čas­né­ho Los Angeles mimo Asii jed­no­du­še neo­sl­ní maso­vé pub­li­kum. A hádám, že dost lidí odchá­ze­lo z kina a ťuka­lo si na čelo s otáz­kou: „Co to mělo být?“. Pokud nepo­chá­zí­te z Asie, tak musí­te mít jiný před­po­klad pro to, aby se vám D-War líbi­la. Nesmí pro vás být pro­blém pro­bu­dit v sobě dět­ské­ho ducha. Toho, kte­rý z vás dělal moc­né­ho rytí­ře s legen­dár­ním mečem, i když jste vlast­ně v ruce drže­li jen uschlou větev. Toho, kte­rý z vás dělal tajem­né­ho nin­ju, kte­rý vrhá na své nepřá­te­le magic­ké šuri­ke­ny, přes­to­že jste na sebe s kama­rá­dy háze­li jen malé kamín­ky z pís­ko­viš­tě.Při sle­do­vá­ní D-War jsem měl mno­ho­krát pocit, že to, co se ve fil­mu ode­hrá­vá už jsem někde viděl. Občas se mi vyba­vil Nekonečný pří­běh, jin­dy Godzilla nebo Evoluce, ale také Pán prs­te­nů. Bohužel, občas jsem si vzpo­mněl i na Dračí dou­pě, ale naštěs­tí ne pří­liš čas­to. Upřímně řeče­no, D-War troš­ku půso­bí jako pove­de­né intro z počí­ta­čo­vé hry. Hází páté přes devá­té, jed­nou vás zave­de do his­to­ric­ké Koreje, kde pro­bí­há bitva, kte­rá troš­ku půso­bí jako by původ­ně vznik­la pro Hvězdné vál­ky a násled­ně se ocit­ne­te v pří­tom­nos­ti, kon­krét­ně v Los Angeles, kte­ré čelí úto­ků obří­ho ješ­tě­ra.

Příběh je oprav­du z těch, kte­ré se dají ozna­čit jako úsměv­né. Jednou za pět set let se zro­dí dív­ka, kte­rá na sobě nese mystic­ké zna­me­ní rudé­ho draka. Ve věku dva­ce­ti let se v ní pro­bu­dí moc­ná síla, po kte­ré pasou obří ješ­tě­ři. Ten, kte­rý jí zís­ká se sta­ne nepo­ra­zi­tel­ným dra­kem a bude mu dovo­le­no vstou­pit na nebe­sa. Jeden z těch­to pla­zů je, ale zlý. Proto jsou urče­ni dva muži, aby chrá­ni­li nic netu­ší­cí dív­ku před jeho spá­ry. Ale ješ­těr děv­če najde. Podaří se jí uprch­nout s jed­ním ze svých ochrán­ců. Vzájemně je navíc pojí sil­né emo­ci­o­nál­ní pou­to. Nakonec se roz­hod­nou radě­ji spo­leč­ně zemřít než, aby ztra­ti­li jeden dru­hé­ho.

Zlý plaz musí čekat dal­ší pět sto­le­tí do sou­čas­nos­ti. Objevuje se totiž dal­ší dív­ka, kte­rá v sobě skrý­vá kýže­nou magic­kou moc. Jmenuje se Sára (Amanda Brooks). A stej­ně tak se obje­vu­je rein­kar­na­ce její­ho milé­ho a stráž­ce v jed­né oso­bě. Je jím mla­dý pohled­ný novi­nář Ethan (Jason Behr). S pomo­cí dru­hé­ho z ochrán­ců Jacka (Robert Foster) muse­jí zabrá­nit tomu, aby se krve­lač­ný had dostal k síle, kte­rou v sobě skrý­vá Sára.

Po úvod­ní gigan­tic­ké bitvě ode­hrá­va­jí­cí se v Koreji před něko­li­ka stov­ka­mi let se situ­a­ce na moment uklid­ní. V Los Angeles se sice obje­ví hro­zi­vý had, ale z počát­ku se vysky­tu­je jen spo­ra­dic­ky, občas zhlt­ne slo­na v ZOO nebo zni­čí men­ší domek. Pár desí­tek minut pro­ná­sle­du­je Sáru s Ethanem sám, ale poté je vzkří­še­ná jeho armá­da, kte­rá zahr­nu­je jak huma­no­id­ní váleč­ní­ky ve zbro­ji, tak léta­jí­cí ješ­tě­ry nebo krá­če­jí­cí bes­tie s děly na zádech. Zaplaví Los Angeles a pro­puk­ne vál­ka. Lidská armá­da vyba­ve­ná kulo­me­ty, tan­ky a heli­kop­té­ra­mi se sice sna­ží, ale dostá­vá dost na „frak“.

Právě v tako­vých momen­tech se uka­zu­je vizu­ál­ní cit reži­sé­ra. Zatímco napros­to nezvlá­dá navi­go­vat her­ce během emo­ci­o­nál­ních momen­tů, akč­ní scé­ny mu oprav­du jdou. Když útok na Los Angeles, tak ve vel­kém. Na nebi vybuchu­jí vrtu­l­ní­ky, k zemi se řítí zasa­že­ní ješ­tě­ři, vzdu­chem léta­jí auta. Za tako­vou spoušť by na sebe byla hrdá i Godzilla. Triky sice nejsou úpl­ně nej­lep­ší, ale nejsou ani špat­né. Řekněme, že jsou nad­prů­měr­né.

Trošku pro­ble­ma­tic­ký je výběr her­ců. Jason Behr je sice cha­risma­tic­ký hezoun, ale hra­je dost chlad­ně a odmě­ře­ně. Neumí si své role uží­vat. Ani Amanda Brooks se pří­liš nesna­ží. Pravděpodobně nej­sym­pa­tič­těj­ší vám bude čer­noš­ský hláš­kař Bruce (Craig Robinson), jehož posta­va je sice napsa­ná dost šab­lo­no­vi­tě, ale jeho poznám­ky jsou vcel­ku vtip­né.

D-War je hlav­ně o tom, že se na vás pova­lí pro něko­ho těž­ko stra­vi­tel­ná smě­si­ce sta­ro­vě­ké legen­dy oslím můst­kem spo­je­né s pří­tom­nos­tí. Vizuálně vás uspo­ko­jí (pokud hol­du­je­te fil­mů z výcho­du, kde vel­mi čas­to něja­ké gigan­tic­ké mon­strum srov­ná se zemí půl­ku měs­ta), dějo­vě už tolik ne a ani herec­ké výko­ny nejsou nějak osl­ni­vé. Je to film pro ty, kte­ří se na hodi­nu a půl nebo­jí být zase malý­mi klu­ky a hol­ka­mi, pros­tě pro ty, kte­ří dou­fa­jí, že nej­vět­ší vzru­še­ní v jejich živo­tě nebu­de to, že v prá­ci dojde papír v kopí­r­ce.

Asi vás pře­kva­pí mé vyso­ké hod­no­ce­ní. Ale uvě­dom­te si, že já jsem ten typ, kte­rý po zhléd­nu­tí Nekonečného pří­bě­hu nená­pad­ně sle­do­val nebe ze oknem, jest­li náho­dou neza­hléd­ne toho roz­to­mi­lé­ho Falka. Pokud jste dospě­lý a sně­ní je pro vás ztrá­tou času, tak D-War ani nezkou­šej­te. Stejně tak, pokud hle­dá­te fil­mo­vé kva­li­ty jako výteč­né herec­ké výko­ny a úžas­ný scé­nář, zkus­te to jin­de. D-War si uži­je­te pou­ze, pokud se rádi nechá­vá­te uná­šet na vlnách troš­ku zbě­si­lé, ale zábav­né fan­tasie. Ale oprav­du vás varu­ji, jsem si jis­tý, že vět­ši­na z vás po zhléd­nu­tí pro­hlá­sí, že to byla pěk­ná ptá­ko­vi­na :).

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Daleko od Reykjavíku - Problémy si tam vytvářejí lidé, a tak je také lidé musí řešit!  27. ledna 2020 Daleko od Reykjavíku - Problémy si tam vytvářejí lidé, a tak je také lidé musí řešit!   Krajina na Islandu působí stroze a těžko uvěřit, že tu lidé mohou farmařit a slučují se do družstva. Jeho funkce je trochu jiná, než tomu bylo u nás v minulém století, ale mají společné […] Posted in Filmové recenze
  • Nezvratný osud 3 - Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. […] Posted in Filmové recenze
  • Vězení umění - 45 %2. června 2013 Vězení umění - 45 % Film zachycuje průběh netradičního projektu, kdy pět předních českých výtvarníků (Pavel Sterec, Michal Pěchouček, Pasta Oner, Karel Kunc a Tereza Damcová) vytvoří dvojice s vězni, kteří se […] Posted in Filmové recenze
  • Pride - 75%3. září 2015 Pride - 75% Kontroverzní Margaret Thatcherovou, přezdívanou “Železná lady“, známe všichni. Možná si i vybavíme některé události z té doby, ale atmosféru v britské společnosti 80. let znají už jen […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip23. listopadu 2004 Mazaný Filip Po ulici se linula vůně příjemná asi tak, jako kdyby na vás dýchl zarostlý mexičan, který si už ani nepamatuje, co to je, nevypít za dopoledne čtyři lahve Tequily.Do kanceláře jsem vyšel […] Posted in Filmové recenze
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […] Posted in Filmové recenze
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […] Posted in Filmové recenze
  • Ultraviolet19. listopadu 2006 Ultraviolet Kurt Wimmer se vytáhl snímkem Equilibrium. Temnou sci-fi o budoucnosti, kde jsou emoce zločinem a světu vládne chladný racionalismus. Film překvapil nejen mrazivou atmosférou, ale také […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...