Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia: Světový atlas zvířat

Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia: Světový atlas zvířat

SvetAtlas
SvetAtlas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velkoformátový nád­her­ně ilu­stro­va­ný atlas zví­řat by roz­hod­ně neměl chy­bět pod vánoč­ním stro­meč­kem. A je jed­no, zda budou obda­ro­vá­ny děti nebo dospě­lí. Pokud vás zají­má svě­to­vá fau­na a zají­má vás, jaký je původ jed­not­li­vých dru­hů a kde žijí, je Světový atlas zví­řat od Nicka Crumptona kni­hou prá­vě pro vás.

Upoutá už obál­kou, jejíž tma­vá barva evo­ku­je hvězd­nou oblo­hu. Na obál­ce jsou vyob­ra­ze­ná zví­řa­ta a v jejich tělech jed­not­li­vé hvězdy, při­po­mí­na­jí­cí zví­ře­cí sou­hvězdí.  Některé strán­ky kni­hy lze roz­lo­žit, čímž je někte­rým kapi­to­lám věno­ván vět­ší pro­stor a vy se může­te do zví­ře­cí říše pono­řit ješ­tě hlou­bě­ji.

Výborným poči­nem je Strom živo­ta. Na něm si snad nej­víc uvě­do­mí­te, že pla­ne­ta Země pros­tě pře­ky­pu­je živo­tem. „Žije na ní něco mezi pěti mili­o­ny a sto mili­o­ny dru­hů zví­řat – což je sice dosti neu­r­či­té, na dru­hou stra­nu jde o při­zná­ní, že spo­čí­tat všech­ny dru­hy zví­řat pros­tě není v lid­ských silách. Díky Stromu živo­ta zjis­tí­te, v jakém vzta­hu jed­not­li­vé zví­ře­cí dru­hy jsou. Některé vzta­hy vás mož­ná pře­kva­pí, zvláš­tě pokud jste ve ško­le v bio­lo­gii zrov­na nevy­ni­ka­li.

Vztahy mezi zví­řa­ty jsou vysvět­le­ny jed­no­du­še, ale zají­ma­vě. Nutí k zamyš­le­ní: „Všechna zví­řa­ta ovliv­ňu­jí navzá­jem nejen sami sebe, ale také své život­ní pro­stře­dí. Toto ovliv­ňo­vá­ní je jako pavu­či­na, kte­rá pro­po­ju­je všech­ny živé tvo­ry. Biologové nazý­va­jí tako­vou pavu­či­nu – spo­leč­ně s pro­stře­dím, ve kte­rém zví­řa­ta žijí – eko­sys­tém.“ Následuje před­sta­ve­ní všech pro­stře­dí, v nichž se na Zemi vysky­tu­je život – od tun­d­ry přes lesy a luči­ny až po pouš­tě. Další kapi­to­ly jsou děle­ny pod­le kon­ti­nen­tů či spe­ci­fic­kých čás­tí pla­ne­ty – Arktida, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika, Evropa, Asie, Afrika, Oceánie, Australasie a Antarktida. Je ško­da, že Oceánii – tedy Tichému oce­á­nu – obrov­ské­mu pásu moře vět­ší­mu, než všech­ny svě­ta­dí­ly jsou věno­vá­ny jen dvě strán­ky, přes­to­že je domo­vem neu­vě­ři­tel­né­ho množ­ství zví­ře­cích dru­hů.  Škoda je to také pro­to, že tyto strán­ky pat­ří, co se týče barev­nos­ti, k nej­pes­t­řej­ším v kni­ze, a to hlav­ně díky pes­t­ro­ba­rev­ným rybám a záři­vým korá­lo­vým úte­sům.

Publikace s vší­má také ohro­že­ní zví­řat. Druhy sice vymí­ra­jí při­ro­ze­ně, snad nikdy ale neby­la rych­lost vymí­rá­ní tak rych­lá, jako v sou­čas­nos­ti. Dozvíme se, kdo za to může, ale také, kte­ré orga­ni­za­ce a jakým způ­so­bem se sna­ží pomo­ci. V kapi­to­le Bráníme náš svět je „návod“ jak kaž­dý z nás může zví­řa­tům a pla­ne­tě pomo­ci. Sympatické je, že pomá­há i tato kni­ha, a nejen svým obsa­hem: „Malý způ­sob, jak pomo­ci naší pla­ne­tě, je kupo­vat recyklo­va­ný papír, pro­to­že tím zajis­tí­me, že nezmi­zí všech­ny lesy. Vy jste už zača­li: Papír v této kni­ze byl cer­ti­fi­ko­va­ný orga­ni­za­cí Forest Stewardship Council (znač­ka ozna­ču­jí­cí výrob­ky, kte­ré vznik­ly v sou­la­du se zása­da­mi pří­ro­dě blíz­ké­ho les­ní­ho hos­po­da­ře­ní).

Mementem kni­hy je, že je důle­ži­té se o zví­řa­tech učit. „Čím více všem dru­hům rozu­mí­me, obdi­vu­je­me je a respek­tu­je­me, tím více bude­me ochot­ni zajis­tit, aby všich­ni živí tvo­ro­vé měli na této pla­ne­tě svůj spra­ved­li­vý podíl.“

Součástí kni­hy je jmen­ný rejstřík. Kniha kro­mě čes­kých názvů zví­řat obsa­hu­je i názvy latin­ské, což zvy­šu­je její popu­lár­ně nauč­nou hod­no­tu.


  • Světový atlas zví­řat
  • Autor: Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia
  • Počet stran: 52 stran
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: CPress
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,22710 s | počet dotazů: 231 | paměť: 58174 KB. | 15.08.2022 - 09:43:34