Kritiky.cz > Seriály > Dr. House

Dr. House

Dr. House

29.August.2007 Seriály | Autor: Andrea Zahradníková

Nemocničních seri­á­lů vznik­la a asi ješ­tě vznik­ne pěk­ná fůra a pro­to je nesmír­ně osvě­žu­jí­cí, když se v této zápla­vě obje­ví díl­ko, kte­ré je něčím ori­gi­nál­ní, odliš­né, neotře­lé a v hlav­ní roli má tak tro­chu jiné­ho léka­ře – Dr. House.
Nemocniční seri­á­ly jsou feno­mé­nem z jed­no­ho pros­té­ho důvo­du – posky­tu­jí atrak­tiv­ní pro­stře­dí, ve kte­rém se boju­je o holý život a ve kte­rém sil­ně houst­nou emo­ce. V tom­to pro­stře­dí se pak řeší nejen růz­né lékař­ské pří­pa­dy, ale také lid­ské vzta­hy. Americký seri­ál Dr. House není prak­tic­ky o ničem jiném, přes­to se tra­dič­ním lékař­ským seri­á­lům vymy­ká. Díky tomu zau­jal divá­ky po celém svě­tě a stá­vá se stá­le oblí­be­něj­ším.
A čím že je tedy Dr. House tak jiný? Inu, hlav­ní posta­vou léka­ře, kte­ré­ho bys­te kvů­li jeho cho­vá­ní jen těž­ko pova­žo­va­li za ide­ál dok­tor­ské­ho řemes­la. Kulhavý Gregory House je totiž ego­is­tic­ký, k paci­en­tům nevr­lý, cynic­ký a iro­nic­ký, nikdy neo­po­me­ne komen­to­vat situ­a­ci pořád­ně čer­no­hu­mor­nou hláš­kou, při prá­ci pou­ží­vá při­nejmen­ším spor­né meto­dy, vždy vychá­zí z toho, že lidé lžou a prav­du je z nich tře­ba dostat jakým­ko­liv způ­so­bem, a také je tak tro­chu závis­lý na lécích pro­ti boles­ti. Přesto všech­no je House v exce­lent­ním podá­ní Hugha Laurieho tím nej­schop­něj­ším a nejcharismatič­tějším dok­to­rem, jaké­ho seri­á­lo­vá his­to­rie zná.
Jednotlivé epi­zo­dy seri­á­lu tvo­ří více­mé­ně uza­vře­né cel­ky. V kaž­dé epi­zo­dě se řeší jeden pří­pad zvlášt­ní nemo­ci, ved­le toho jsou tu ješ­tě drob­né pří­ho­dy z ambu­lan­ce a samo­zřej­mě také mezi­lid­ské vzta­hy. Právě vzta­hy, kte­ré se pocho­pi­tel­ně v prů­bě­hu seri­á­lu vyví­jí, jsou hlav­ním pojít­kem mezi jed­not­li­vý­mi díly, jde pře­de­vším o vzta­hy mezi Housem a tře­mi čle­ny jeho týmu (krás­nou Cameronovou, čer­no­chem Formanem, mají­cím něja­ký ten vrou­bek z minu­los­ti, a sebe­vě­do­mým Chasem). Můžete namít­nout, že všech­ny epi­zo­dy jsou nalin­ko­va­né pod­le jed­né šab­lo­ny (obje­ví se paci­ent, House ho začne léčit, nej­pr­ve se sple­te a nako­nec vyslo­ví správ­nou dia­gnó­zu) a že všech­no sto­jí a padá s ústřed­ní posta­vou, a bude­te mít prav­du, ale přes­to to báječ­ně fun­gu­je. Navíc tvůr­ci postu­pem času zís­ka­li více odva­hy a obje­vi­ly se i epi­zo­dy tro­chu jiné a někte­ré vylo­že­ně odliš­né a nej­spíš pro­to i lep­ší. Zářným pří­kla­dem je epi­zo­da Tři pří­běhy z kon­ce prv­ní sezó­ny, kte­rá se odví­jí úpl­ně jinak než obvykle a nako­nec se z ní dozví­me, jak House ke své holi při­šel.
Dr. House je tedy seri­ál sta­ví­cí na cha­risma­tu a neob­vyk­lém cha­rak­te­ru hlav­ní posta­vy a zís­ká­va­jí­cí si divá­ky svým čer­ným humo­rem, neza­po­me­nu­tel­ný­mi hláš­ka­mi a vůbec tako­vým cynic­kým pohle­dem na svět medi­cí­ny, což je něco, co jsme dopo­sud nevi­dě­li a co napros­to skvě­le fun­gu­je. Ačkoli se vše zdán­li­vě točí kolem pří­pa­dů, kte­ré Housův tým řeší (kvů­li čemu by se seri­ál mohl zdán­li­vě jevit pou­ze jakož­to díl­ko na jed­no pou­ži­tí), je zřej­mé, že o nemo­ci tu vůbec nejde, je to seri­ál pře­de­vším o vzta­zích, zalo­že­ný a výbor­ných dia­lo­zích a posta­vách.
Verdikt: Netradiční, ori­gi­nál­ní a svě­ží seri­ál z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí s nejcharisma­tičtějším dok­to­rem pod slun­cem, kte­rý se však znač­ně vymy­ká před­sta­vě o ide­ál­ním léka­ři a kte­rý neu­stá­le vypouš­tí hláš­ky typu: „Hippokratova pří­sa­ha? Znám, ale nějak mě neza­u­ja­la.“
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „80ec54“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 1
Mudrc napsal dne 29. August 2007 , 13.49

Dr.House je přes­ně ten typ hlav­ní­ho hrdi­ny, o kte­rém občas pře­mýš­lí­te, zda jde jen o výstřed­ní­ho ego­cen­t­ri­ka bez cha­rak­te­ru a nebo veli­ce cit­li­vé­ho jedin­ce, ke kte­ré­mu se svět nemaz­lil a on se pro­to nemaz­lí se svě­tem.
Každopádně když jej sle­du­ji „při prá­ci“ tak mám občas nutká­ní mu potřást pra­vi­cí, zasmát se jeho vti­pu nebo mu dát pěs­tí, když se začne cho­vat napros­to sobecky.....zkrátka exis­tu­je 5 kate­go­rií dok­to­rů: dob­rý dok­tor, špat­ný dok­tor, schop­ný dok­tor, neschop­ný dok­tor a Dr.House! 

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,88034 s | počet dotazů: 222 | paměť: 52958 KB. | 16.06.2021 - 08:40:46